SON MƏQALƏLƏR

YÜKSƏK DƏRƏCƏLİ BASKETBOLÇULARIN FİZİKİ İŞDƏN ƏVVƏL VƏ SONRA TƏNƏFFÜS SİSTEMİNİN TƏDQİQİ

03-12-2019

Açar sözlər:  ağ ciyərlərin  həyat tutumu, tənəffüsün tezliyi, step-test, fiziki yük, fiziki iş qabiliyyəti. Key words: cardiovascular system, heart rate, arterial pressure, Harvard step test, physicaloperability. Ключевые слова: жизненная ёмкость легких, частота дыхания, Гарвардский -   степ-тест, физическая работоспособность. Giriş....

Ətraflı oxu


HEMORROİDLƏRİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNDƏ MİLLİGAN-MORGAN VƏ LİGASURE CİHAZININ TƏTBİQİ İLƏ APARILAN HEMORROİDEKTOMİYA METODLARININ ETİBARLILIĞININ VƏ EFFEKTİVLİYİNİN MÜQAYİSƏLİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

11-11-2019

Açar sözlər: Hemorroidektomiya, Milligan –Morgan, Ligasure Giriş: Dünya əhalisinin təxminən 50-66%-i yaşamlarının hər hansı bir mərhələsində hemorroid ilə əlaqəli problem yaşamaqdadır. Statistikaya əsasən ən çox  45-65 yaşları arasında olan kişilər və qadınlar arasında demək olarki eyni nisbətdə rast gəlinir. Yunancadan tərcümədə “hemorroy” qanaxma deməkdir. Hemorroidlər, anal kanalda rastlanan,...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər