DİŞ İMPLANTASİYASI İLƏ XƏSTƏLƏRDƏ YERLİ İMMUNİTET SİSTEMİNİN VƏ SÜMÜK FORMALAŞMASININ MARKERLƏRİNİN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ

20-10-2019

Ortopedik müalicədə diş implantların istifadəsi mürəkkəb məsələlərindən biridir və iltihab-destruktiv ağırlaşmaların meydana gəlməsi istisna edilmir. İmplant və sümük toxuması qarşılıqlı əlaqə zamanı mukozit və periimplantit inkişaf edə bilər [2,11]. Bu baxımdan, ağız boşluğunun vəziyyətini qiymətləndirmək həm implant yerləşdirmə, həm də osteointeqrasiya prosesinin daha da proqnozlaşdırılması baxımından vacibdir. Bir...

Ətraflı oxu


Tofiq Vahid oğlu Mehdiyev 65 İL

25-10-2018

27 oktyabr 2018-ci ildə Azərbaycanın görkəmli endokrinoloqu Tofiq Vahid oğlu Mehdiyevin 65 yaşı tamam olmuşdur. O, 27 oktyabr 1953-cü ildə Azərbaycanın dilbər guşəsindən birində qədim Şəki şəhərinin Qoxmuq kəndində, ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. 1970-ci ildə Şəki şəhər 10 saylı orta məktəbi “əla” qiymətlə bitirmiş, elə həmin il də Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil...

Ətraflı oxu


MÜXTƏLİF NÖV QASIQ YIRTIQLARI VƏ ONLARIN HERNİOPLASTİKALARININ KİŞİLƏRİN REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ VƏZİYYƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ.

24-10-2018

Açar sözlər: qasıq yırtığı, hernioplastika, kişilərdə reproduktiv sağlamlıq. Yaxın zamanlara qədər uzun müddət müalicəsiz qalmış qasıq yırtıqlarının hernioplastikasından sonra residivləşmə tezliyi əslində təklif edilən cərrahi üsulların keyfiyyəti üçün yeganə meyar idi.Müxtəlif  üsullarla aparılan hernioplastikadan sonra residivlərin olması reproduktiv yaşda xəstələrin həyat keyfiyyətinin...

Ətraflı oxu


REVMATOİD ARTRİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ LİPİD MÜBADİLƏSİ DƏYİŞİKLİKLƏRİ

20-10-2018

Aterotrombozun inkişafına səbəb ola biləcək vacib amillərdən biri də qan zərdabında lipid-zülal spektrindəki dəyişiklikləridir. Sistemli qırmızı qurdeşənəyi və revmatoid artrit (RA) zamanı rast gələn dislipoproteidemiyanın iki əsas tipi ayırd olunur. Birinci tip gənc yaşlarda inkişaf tapır, xəstəliyin iltihabi aktivliyi ilə assosiasiya olunur və yüksək sıxlıqlı lipoproteinlərin (YSLP) azalması, aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin (ASLP) və...

Ətraflı oxu


СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГИПЕРКОАГУЛЯЦИОННЫХ НАРУШЕНИЯХ ГЕМОСТАЗА

16-10-2018

Система гемостаза - это биологическая система в организме, функция которой заключается в сохранении жидкого состояния крови, остановке кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворении тромбов, выполнивших свою функцию. Функционирование системы...

Ətraflı oxu


MÜRACİƏT MATERİALLARINA GÖRƏ ƏHALİNİN GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİ İLƏ ÜMUMİ XƏSTƏLƏNMƏSİ

16-10-2018

Введение. Среди показателей состояния здоровья населения потребность в медицинской помощи наиболее точно характеризует общая (первичная и ранее известная) заболеваемость по обращаемости, которая документируется в первичных учетных документах...

Ətraflı oxu


OYNAQ SİNDROMUNUN ÜSTÜNLÜYÜ İLƏ GEDƏN YUVENİL DERMATOMİOZİTLİ XƏSTƏLƏRİN HƏYAT KEYFİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

14-10-2018

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: yuvenil dermatomiozit (YDM), həyat keyfiyyəti (HK), SF-36 (Health Status Survey, short form-36), yuvenil artrit, birləşdirici toxumanın sistem xəstəliyi Yuvenil dermatomiozit (YDM)- xarakter dəri simptomatikası ilə birgə təsadüf olunan, xronik immun-iltihabi inkişaf mexanizminə malik, birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri qrupuna daxil olan, bəzi hallarda əmək qabiliyyətinin tamamilə...

Ətraflı oxu


PEŞƏKAR İDMANÇILARA STOMATOLOJİ YARDIMIN OPTİMALLAŞDIRILMASI

13-10-2018

Peşəkar idmanla məşqul olan şəxslər tez tez fiziki və emosional gərginliklərə məruz qalırlar ki, bunlar da orqanizmin müxtılif orqanlarında, məsələn, ağız boşluğu və parodont toxumalarında patoloji dəyişiklərin, xəstəliklərin meydana çıxmasında mühüm rol oynayan ümumi orqanizmin mübadilə proseslərinin xarakteri, neyroendokrin tənzim, immunoloji reaktivlik, yerli qan döranını, orqan və sistemlərinin neqativ...

Ətraflı oxu


PERİORBİTAL EKZEMANIN YARANMASINDA ETİOLOJİ FAKTORLARIN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ

10-10-2018

Açar sözlər: Periorbital ekzema, allergik kontakt dermatit, atopik dermatit, allergiya, yama testi Göz qapağı insan vücudunda ən həssas nahiyələrdəndir. Bu nahiyyəni zədələyən periorbital dermatoz (PD) sıx rast gəlinən, açıq olduğu üçün və göründüyü üçün xəstələri narahat edən xəstəlikdir (1). Gözətrafı nahiyyənin dərisində dəyişikliklərə səbəb olan bir çox...

Ətraflı oxu


ŞƏKƏRLİ DİABETLƏ BAĞLI SÜMÜK MÜBADİLƏSINDƏ DƏYİŞİKLƏR: YENİ KONSEPSİYA

10-10-2018

Осложнения сахарного диабета (СД) являются последствием тяжелых метаболических нарушений в организме. Одним из наиболее социально значимых из них считается диабетическая остеопатия, повышающая риск переломов, приводящая к высокому уровню инвалидизации и смертности [0]....

Ətraflı oxu


123...394041

Digər jurnal və qəzetlər