UŞAQ VƏ YENUYETMƏ QIZLARDA ARTIQ BƏDƏN ÇƏKİSİNİN BAŞ VERMƏSİ SƏBƏBLƏRİ

17-09-2018

Artıq bədən çəkisi və piylənmənin yayılma dərəcəsi getdikcə dayanmadan artmaqdadır- hazırda bu problem ilə həm yüksək səviyyədə inkişaf etmiş ölkələrdə, həm də əhali sayına düşən gəliri aşağı olan ölkələrdə insanlar üzləşməli olurlar. Uşaqlıqda olan artıq bədən çəkisi böyüyəndə piylənməyə zəmin yaradan faktordur. 6 yaşında artıq bədən çəkisi olan 50% uşaqlar yaşlandıqca kök...

Ətraflı oxu


ÜRƏK ƏMƏLİYYATLARINDA İMMUNSUPRESSİV PREPARATLARLA MÜALİCƏNİN APARILMASINDA GENETİK POLİMORFİZMİN TƏYİNİNİN MƏQSƏDƏÜYĞUNLUĞU

28-12-2017

style="text-align: justify;">Son dövrlərdə ürək çatışmazlığı (ÜÇ) olan xəstələrdə müalicə nəticəsində bir il ərzində sağ qalma ehtimalı  50% olduğu halda, ürək köçürülməsi (ÜK) aparılmış xəstələrin bir il ərzindən sonra yaşama müddəti 85%, beş il sağ qalma müddəti isə 70%-dən çoxdur (1). Araşdırmalar göstərir ki, bunun başlıca səbəbi son zamanlar sintez...

Ətraflı oxu


ÖD DAŞI XƏSTƏLİYİNİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN TƏKAMÜLÜ

20-12-2017

Açar sözlər: öd daşı xəstəliyi, xolesistektomiya, laparoskopik xolesistektomiya, mini kəsiklə xolesistektomiya, ambulator laparoskopik xolesistektomiya. Öd daşı xəstəliyi (ÖDX) son zamanlar bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycan-da geniş yayılmış, dünya əhalisinin orta hesabla 10 %-i bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Hər 10 ildə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların sayı 2 dəfə artır,...

Ətraflı oxu


MƏRKƏZİ SİNİR SİSTEMİNİN HİPOKSİK-İŞEMİK ZƏDƏLƏNMƏLƏRİ OLAN YENİDOĞULMUŞLARDA SİTOKİN ŞƏBƏKƏSİNİN VƏZİYYƏTİ

18-12-2017

Açar sözlər: yenidoğulmuşlar, MSS, hipoksiya, sitokinlər, neonatal dövr Ключевые слова: новорожденные, ЦНС, гипоксия, цитокины, неонатальный период Keywords: newborn, CNS hypoxia, cytokines, neonatal period. Hazırda perinatal təbabətdə diaqnostik və müalicə metodlarının intensiv inkişafı və təkmilləşdirilməsi, yenidoğulmuş uşaqlara qulluğu prosesinə yeni və yüksək effektivliyə...

Ətraflı oxu


TOKSİKİ STRESS VƏ ONUN PATOGENEZİNƏ MÜASİR BAXIŞLAR

13-12-2017

İnsanın həyat tərzinin inkişaf tempi və ətraf mühitin stressogen səviyyəsinin artması,or qanizmin adaptiv funksiyasında əlaqələrin dəyişməsinə vəmüxtəlif növ kənarlaşmalara səbəb olur.Ona görə dəxarici mühitin texnogen amillərinin təsirindən homeostazda baş verən dəyişikliklərin patogenezinə yönəlmiş tədqiqatların aparılması daha vacibdir. Orqanizmin stressə dözümlülüyü onun sinir sisteminin...

Ətraflı oxu


DÜZ BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİNİN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ RADİOTERAPİYANIN YERİ

10-12-2017

        Düz bağırsağın bəd xassəli törəmələrində radikal cərrahi yanaşma əsas müalicə üsulu hesab edilir [1,2]. Tək başına cərrahi müdaxilələrin aparılması lokal residivlərin meydana çıxmasına, bəzən isə müdaxilələri aparmağın mümkünsüz-lüyünə gətirib çıxarır [5]. Lokal residivlərin müalicəsi isə bəzən heç mümkün olmur. Əməliyyatdan əvvəl...

Ətraflı oxu


OSTEOSARKOMALARIN KLİNİK ƏLAMƏTLƏRİ

30-11-2017

Sidik yollarının infeksiyaları (SYİ) ən çox rast gəlinən bağırsaqdankənar bakterial infeksiyalar qrupuna daxildir. Sidik yollarının infeksiyaları nəticəsində yaranan xəstəliklər tibbi praktikada bütün yaş qrupuna mənsub şəxslərdə müşahidə olunur. Tədqiqatların birində ABŞ-da 3000 nəfərdən götürülmüş sidik nümunələri götürülmüş və onlardan 528 bakteriya koloniyası əldə edilmişdir. Bu...

Ətraflı oxu


TELETƏBABƏT VƏ ONUN İNKİŞAF TARİXİ

21-11-2017

Teletəbabət xəstəyə müəyyən məsafədən distansion yardım göstərməyə, onun diaqnozunu dəqiqləşdirməyə və müalicəsinə nəzarət edilməsinə xidmət edən bir neçə elm sahəsinin inteqrasiyasından meydana çıxan yeni elm sahəsidir. Bu elmin inkişafı səyəsində meydana gələn cihazlar vasitəsilə ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisəsinin mütəxəssisləri tərəfindən periferiyada çalışan həkimlərə uzaq...

Ətraflı oxu


MASALLI RAYONUNDA SİDİK DAŞI XƏSTƏLİYİNİN YAYILMASI

14-11-2017

Giriş.Sidik daşı xəstəliyi polietioloji xəstəlik olub yayılması coğrafi, iqlim və s. faktorlardan asılıdır. 2007-2010-cu illərdə ABŞ-da aparılmış tədqiqata görə əhalinin 8.8%-i sidik daşı xəstəliyindən (o cümlədən kişilər-10.6%, qadınlar-7.1%) əziyyət çəkir [7]. Son 10 ildə sidik daşı ilə xəstələnmə sürətlə artır [8]. Aparılmış tədqiqatlarda  sidik daşı ilə xəstələnmə göstəricisinin 3.8%dən 5.2%ə...

Ətraflı oxu


3D ADAPTİV TOXUMADAXİLİ BRAXİTERAPİYANIN TƏTBİQİLƏ YERLİ YAYILMIŞ UŞAQLIQ BOYNU XƏRÇƏNGİNİN ŞÜA TERAPİYASININ ERKƏN NƏTİCƏLƏRİ

12-11-2017

align="center">  Uşaqlıq boynu xərçəngi ilə xəstələnmə göstəricilərinin milli ənənə, sosial iqtisadi vəziyyət, əhalinin maariflənməsi, profilaktik tibbi müayinələr və skrininq proqlamlarının keçirilməsi, insan papilloma virusuna qarşı vaksinasiya kimi faktorlarla bilavasitə əlaqəlidir [1]. Uşaqlıq boynu xərçəngi əsasən 45-65 yaşlarda və cinsi həyat yaşamış qadınlarda müşahidə olunur. Bu xəstəliyin...

Ətraflı oxu


123...313233

Digər jurnal və qəzetlər