UŞAQ VƏ YENUYETMƏ QIZLARDA ARTIQ BƏDƏN ÇƏKİSİNİN BAŞ VERMƏSİ SƏBƏBLƏRİ

17-09-2018

Artıq bədən çəkisi və piylənmənin yayılma dərəcəsi getdikcə dayanmadan artmaqdadır- hazırda bu problem ilə həm yüksək səviyyədə inkişaf etmiş ölkələrdə, həm də əhali sayına düşən gəliri aşağı olan ölkələrdə insanlar üzləşməli olurlar. Uşaqlıqda olan artıq bədən çəkisi böyüyəndə piylənməyə zəmin yaradan faktordur. 6 yaşında artıq bədən çəkisi olan 50% uşaqlar yaşlandıqca kök...

Ətraflı oxu


MƏRKƏZİ SİNİR SİSTEMİNİN HİPOKSİK-İŞEMİK ZƏDƏLƏNMƏLƏRİ OLAN YENİDOĞULMUŞLARDA SİTOKİN ŞƏBƏKƏSİNİN VƏZİYYƏTİ

18-12-2017

Açar sözlər: yenidoğulmuşlar, MSS, hipoksiya, sitokinlər, neonatal dövr Ключевые слова: новорожденные, ЦНС, гипоксия, цитокины, неонатальный период Keywords: newborn, CNS hypoxia, cytokines, neonatal period. Hazırda perinatal təbabətdə diaqnostik və müalicə metodlarının intensiv inkişafı və təkmilləşdirilməsi, yenidoğulmuş uşaqlara qulluğu prosesinə yeni və yüksək effektivliyə...

Ətraflı oxu


TOKSİKİ STRESS VƏ ONUN PATOGENEZİNƏ MÜASİR BAXIŞLAR

13-12-2017

İnsanın həyat tərzinin inkişaf tempi və ətraf mühitin stressogen səviyyəsinin artması,or qanizmin adaptiv funksiyasında əlaqələrin dəyişməsinə vəmüxtəlif növ kənarlaşmalara səbəb olur.Ona görə dəxarici mühitin texnogen amillərinin təsirindən homeostazda baş verən dəyişikliklərin patogenezinə yönəlmiş tədqiqatların aparılması daha vacibdir. Orqanizmin stressə dözümlülüyü onun sinir sisteminin...

Ətraflı oxu


DÜZ BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİNİN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ RADİOTERAPİYANIN YERİ

10-12-2017

        Düz bağırsağın bəd xassəli törəmələrində radikal cərrahi yanaşma əsas müalicə üsulu hesab edilir [1,2]. Tək başına cərrahi müdaxilələrin aparılması lokal residivlərin meydana çıxmasına, bəzən isə müdaxilələri aparmağın mümkünsüz-lüyünə gətirib çıxarır [5]. Lokal residivlərin müalicəsi isə bəzən heç mümkün olmur. Əməliyyatdan əvvəl...

Ətraflı oxu


MASALLI RAYONUNDA SİDİK DAŞI XƏSTƏLİYİNİN YAYILMASI

14-11-2017

Giriş.Sidik daşı xəstəliyi polietioloji xəstəlik olub yayılması coğrafi, iqlim və s. faktorlardan asılıdır. 2007-2010-cu illərdə ABŞ-da aparılmış tədqiqata görə əhalinin 8.8%-i sidik daşı xəstəliyindən (o cümlədən kişilər-10.6%, qadınlar-7.1%) əziyyət çəkir [7]. Son 10 ildə sidik daşı ilə xəstələnmə sürətlə artır [8]. Aparılmış tədqiqatlarda  sidik daşı ilə xəstələnmə göstəricisinin 3.8%dən 5.2%ə...

Ətraflı oxu


ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПОВ ГЕНА PAI-1 СОВМЕСТНО С ТРАДИЦИОННЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА НА ЧАСТОТУ И ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИБС

25-10-2017

style="text-align: left;" align="center">Введение До настоящего времени предотвращение артериальной тромботической болезни состояло из модификации традиционных факторов риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются в значительной степени...

Ətraflı oxu


DOPLEROMETRİK MÜAYİNƏLƏRİN NƏTİCƏLƏRİNƏ ƏSASƏN “ULİPRİSTAL ASETAT” PREPARATI İLƏ UŞAQLIQ MİOMASININ ƏSASLANDIRILMASI

22-10-2017

Миома матки относится к числу наиболее распространенных доброкачественных опухолей органов репродуктивной системы женщин старшего репродуктивного возраста и наблюдается, по данным разных авторов, у 10-30% пациенток старшего репродуктивного возраста, без выраженной...

Ətraflı oxu


UŞAQLIQ MİOMASININ EXOQRAFİK DİAQNOSTİKASI

20-10-2017

class="3">Müasir qadınların 25%-ə qədərində sonsuzluq uşaqlıq mioması ilə bağlı olur [1,2], bu da reproduktiv sistem xəstəliyi strukturunda 50% təşkil edir [3,4]. Uşaqlıq mioması (UM) eynicinsli olmayan xoşxassəli şişdən ibarətdir olub, ölçüsü, ,okalizasiyası, böyümə tempi, parenxima-stroma nisbəti  (fibromioma, leyomioma, fibroma) morfohistogenezi və klinik təzahür halları ilə fərqlənir. UM inkişaf səbəbləri...

Ətraflı oxu


AĞIR METALLARIN CANLI ORQANİZMƏ TƏSİRİ

18-10-2017

Müasir dövrdə elmin və texnikanın xüsusilə sənayenin müxtəlif sahələrinin sürətli inkişafı insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaqla yanaşı ətraf mühitin müxtəlif tullantılarla çirklənməsinə səbəb olur. Torpağa, suya və havaya daxil olan fiziki və kimyəvi hissəciklər biosferdə kimyəvi tarazlığın pozulmasına, atmosferdə enerjinin paylanmasına, assimilyasiya və dissimilyasiya proseslərini-nm gedişinə,...

Ətraflı oxu


GÜYƏNƏ MEYVƏLƏRİNİN SAPONİN TƏRKİBİNİN TƏDQİQİ

16-10-2017

Açar sözlər: güyənə, meyvələr, qlikozid, tetraozid, pentaozid. Respublikamızın bitki örtüyü çox zəngin olmaqla həm faydalı dərman bitkilərinin, həm də zəhərli bitkilərin müxtəlif növlərinə malikdir. Zəhərli bitkilər kimyəvi-toksikoloji tədqiqatın mühüm obyektlərindən biridir. Odur ki, respublikamızda geniş yayılmış zəhərli bitkilərin kimyəvi-toksikoloji cəhətdən tədqiqi perspektiv istiqamət...

Ətraflı oxu


123...282930

Digər jurnal və qəzetlər