MƏRKƏZİ SİNİR SİSTEMİNİN HİPOKSİK-İŞEMİK ZƏDƏLƏNMƏLƏRİ OLAN YENİDOĞULMUŞLARDA SİTOKİN ŞƏBƏKƏSİNİN VƏZİYYƏTİ

18-12-2017

align="center">  Açar sözlər: yenidoğulmuşlar, MSS, hipoksiya, sitokinlər, neonatal dövr Ключевые слова: новорожденные, ЦНС, гипоксия, цитокины, неонатальный период Keywords: newborn, CNS hypoxia, cytokines, neonatal period. Hazırda perinatal təbabətdə diaqnostik və müalicə metodlarının intensiv inkişafı və təkmilləşdirilməsi, yenidoğulmuş uşaqlara qulluğu prosesinə yeni və...

Ətraflı oxu


DÜZ BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİNİN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ RADİOTERAPİYANIN YERİ

10-12-2017

        Düz bağırsağın bəd xassəli törəmələrində radikal cərrahi yanaşma əsas müalicə üsulu hesab edilir [1,2]. Tək başına cərrahi müdaxilələrin aparılması lokal residivlərin meydana çıxmasına, bəzən isə müdaxilələri aparmağın mümkünsüz-lüyünə gətirib çıxarır [5]. Lokal residivlərin müalicəsi isə bəzən heç mümkün olmur. Əməliyyatdan əvvəl...

Ətraflı oxu


MÜLLER KANALININ ANOMALİYALARI

03-10-2017

style="text-align: left;" align="center">      Müller axacağının anomaliyalarının ilk yazılı məlumatları XVI əsrə aiddir.Xəstəliyin populyasiyada yayılması barədə dəqiq məlumatın olmamasına səbəb yenidoğulmuşlarda bu patalogiyalara az diqqət edilməsi və ya ümumiyyətlə müəyyən olunmamasıdır (1,4). Bəzi müəllliflər  xəstəliyin 0,1-3.5% halda rast gəlinməsini, Grimbizis və əməkdaşları (2001) fertil yaş...

Ətraflı oxu


Professor Vaqif Cavad oglu Seyidov 75 İl

28-05-2017

1 июня 2016 г. профессору В. Д. Сеидову исполнилось 75 лет. Известный хирург, ученый и педагог, Заслуженный врач Азербайджанской Республики, доктор медицинских наук, профессор В.Д. Сеидов является одним из ведущих специалистов абдоминальной, сосудистой и эндоскопической...

Ətraflı oxu


KƏSKİN BİLİAR PANKREATİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ LAPAROSKOPİK XOLESİSTEKTOMİYA

30-03-2017

  Açar sözlər. Kəskin biliar pankreatit, laparoskopik xolesistektomiya           Kəskin pankreatit (KP) mədəaltı vəzin iltihabi destruktiv xəstəliyidir. Etioloji səbəblər arasında öd daşına bağlı səbəblər üstünlük təşkil edir (1). Belə ki, bütün pankreatit hadisələrinin 40%, KP hadisəlırinin isə 90% öd daşı xəstəliyi təşkil edir. Bu xəstələrdə başlanğıc...

Ətraflı oxu


HİDROSALPİNKS ZAMANI LAZER TERAPİYASI VƏ ANTİHOMOTOKSİK MÜALİCƏNİN MÜŞTƏRƏK TƏ

29-03-2017

Açar sözlər: hidrosalpinks, antihomotoksik müalicə, lazer   terapiyası Tədqiqatın aktuallığı. Müasir tibbin inkişafına və yüksək naliyyətlərinə baxmayaraq qadın cinsiyyət sisteminin iltihabi xəstəlikləri (İX) aktual problemlərdən biri olaraq qalır.Sosial-iqtisadi vəziyyətin aşağı olması, qeyri-düzgün həyat tərzi, urbanizasiya, uşaqlıqdaxili manipulyasi-yalar bu xəstəliklərin artmasına təkan verən...

Ətraflı oxu


Zərəngiz Əliqulu qızı Tağizadə 90 İl

16-03-2017

İnsan ömrü sadəcə ayları, illəri yola salan bir yaşamaq müddəti deyil, həyatı tarixə çevirərək əbədiləşdirən bir ömür lövhəsidir. Təəssüf ki, yaddaşlara həkk olunan ömür yaşamaq hər bir kəsə nəsib olmur. Onlar doğulur, yaşayır, dünyasını dəyişir və xatırlan-mır.         Tibb ictimaiyyəti 90 illik yubileyini qarşılamağa hazırlaşdığı tibb elmləri doktoru,...

Ətraflı oxu


"ÇƏNƏ SINIQLARI ZAMANI YERLİ VƏ ÜMUMİ QEYRİ-SPESİFİK REZİSTENTLİYİN MÜALİCƏNİN MÜXTƏLİF ETAPLARINDA ÖYRƏNİLMƏSİ"

13-03-2017

Ortopedik müalicə zamanı çənə fraqmentlərinin immoblizasiyası üçün metal şinalardan (alüminium,düralüminium və müxtəlif xəlitələr) və şinaların dişlərə fiksasiyası üçün metal liqaturlardan (bronz-alüminium, mis, paslanmayan metal) istifadə olunur. Bəzi xəstələrdə tətbiq olunan şinalardan başqa metal ortopedik konstruksiyalar (metal tərkibli çıxan və ya çıxmayan protezlər, metal...

Ətraflı oxu


ŞƏKƏRLİ DİABET DÜNYADA YAYILMASI

02-03-2017

Şəkərli diabet tip 2 (ŞD2)-ağır proqressivləşən xəstəlik olub, ürək çatışmaz-lığı və ürək-damar ağırlaşmaları kimi patologiyaların müstəqil risk amilidir. ŞD2 və onun ciddi ağırlaşmalarının fasiləsiz artması dünya ictimaiyyətində böyük həyəcan doğurur. Beynəlxalq Diabet Federasiyasının (İnternational Diabetes Federation) [1] göstəricilərinə əsasən 2014-cü ildə dünyada 387 mln insan, yəni...

Ətraflı oxu


EKSPERİMENTAL ŞƏKƏRLİ DIABET ZMANI ATORVASTATİNİN LİMFOTROP TƏSİRİ

02-03-2017

Диабетическая нефропатия (ДН) представляет собой специфическое поражение при сахарном диабете (СД), сопровождающееся формированием узелкового  или диффузного гломерулосклероза, приводящее к потере фильтрационной и азотовыделительной функции почек и...

Ətraflı oxu


123...131415

Digər jurnal və qəzetlər