HEMORROİDLƏRİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNDƏ MİLLİGAN-MORGAN VƏ LİGASURE CİHAZININ TƏTBİQİ İLƏ APARILAN HEMORROİDEKTOMİYA METODLARININ ETİBARLILIĞININ VƏ EFFEKTİVLİYİNİN MÜQAYİSƏLİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

11-11-2019

Açar sözlər: Hemorroidektomiya, Milligan –Morgan, Ligasure Giriş: Dünya əhalisinin təxminən 50-66%-i yaşamlarının hər hansı bir mərhələsində hemorroid ilə əlaqəli problem yaşamaqdadır. Statistikaya əsasən ən çox  45-65 yaşları arasında olan kişilər və qadınlar arasında demək olarki eyni nisbətdə rast gəlinir. Yunancadan tərcümədə “hemorroy” qanaxma deməkdir. Hemorroidlər, anal kanalda rastlanan,...

Ətraflı oxu


DİŞ İMPLANTASİYASI İLƏ XƏSTƏLƏRDƏ YERLİ İMMUNİTET SİSTEMİNİN VƏ SÜMÜK FORMALAŞMASININ MARKERLƏRİNİN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ

20-10-2019

Ortopedik müalicədə diş implantların istifadəsi mürəkkəb məsələlərindən biridir və iltihab-destruktiv ağırlaşmaların meydana gəlməsi istisna edilmir. İmplant və sümük toxuması qarşılıqlı əlaqə zamanı mukozit və periimplantit inkişaf edə bilər [2,11]. Bu baxımdan, ağız boşluğunun vəziyyətini qiymətləndirmək həm implant yerləşdirmə, həm də osteointeqrasiya prosesinin daha da proqnozlaşdırılması baxımından vacibdir. Bir...

Ətraflı oxu


MÜXTƏLİF SOSİAL QRUPLARA MƏNSUB ŞƏXSLƏRDƏ H.PYLORİ NÖVÜNÜN RAST GƏLİNMƏSİ

04-03-2019

Ключевые слова: Helicobacter pylori, распространенность, обсеменён-ность, Key words: Helicobacter pylori, prevalence, contamination. Açar sözlər: Helicobacter pylori, yayılma,çirklənmə Çoxsaylı epidemioloji tədqiqatlar H.pylori infeksiyasının dünya əhalisinin təxminən 60%-ni əhatə etməklə geniş yayıldığını göstərir. D.Y.Graham H.pylori infeksiyasını insanda ən çox rast gəlinən...

Ətraflı oxu


3 DAMAR XƏSTƏLİYİ OLAN KƏSKİN KORONAR SİNDROMLU XƏSTƏLƏRDƏ HİPERTONİYA XƏSTƏLİYİ: 5 İLLİK MÜŞAHİDƏ

28-02-2019

Giriş: Kəskin koronar sindromla əlaqəli ölüm və xəstələnmə halları dünyada rastgəlmə tezliyinə görə ilk sıradakı yerini qoruyub saxlamaqdadır. Koronar intensiv terapiyanın inkişafı, invaziv və cərrahi sahədə olan yeniliklər bu səbəbli ölümlərin azalmasına səbəb olmuşdur. Perkutan transluminal koronar angioplastika (PTKA) isə 1977-ci ildən tətbiq olunmaqdadır. Bu müdaxilələr ilk illərdə daha sadə darlıqlarda icra...

Ətraflı oxu


ƏHALİNİN APTEK TƏŞKİLATLARINDA DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN KEYFİYYƏTİNƏ MÜNASİBƏTİNİN (İNAMININ) ÖYRƏNİLMƏSİ

27-02-2019

Giriş. Əczaçılıq xidmətinin keyfiyyətinin yüksəltmək sahəsində uzun müddətdir ki, tədqiqat işləri aparılır [1-4]. Əhaliyə daha yüksək əczaçılıq xidmətini həyata keçirtmək üçün son zamanlar məhsulların keyfiyyəti bütün təşkilatların diqqət mərkəzindədir. Çünki, keyfiyyətli məhsul istehsal edən istehsalçı təşkilatların keyfiyyətli əmtəələrin irəlilədilməsini həyata...

Ətraflı oxu


ATOPİK DERMATİTİN FORMALAŞMASINDA NƏCİSİN ÜMUMİ ANALİZİNİN İNFORMATİVLİYİ

27-02-2019

Açar söz: koproloji analiz, allergiya, mədə-bağırsaq, selik İmmun sisteminin formalaşmasında və atopik dermatitin (AtD) inkişafında bağırsaq selikli qişasının rolu olduqca əhəmiyyətlidir. Son araşdırmalar mədə-bağırsaq traktının selikli qişasının baryer funksiyasının pozulması allergik reaksiyası-nın formalaşmasında müəyyən edici faktorlardan biri kimi qiymətləndirilir [3,2,1].  Eksperimental tədqiqatlarda müəyyən edilib...

Ətraflı oxu


EMBRİOGENEZDƏ HİPOKSİYA TƏSİRİNƏ MƏRUZ QALMIŞ SİÇOVULLARIN QANINDA FİBRİNOGENİN DƏYİŞMƏ DİNAMİKASI

15-02-2019

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: hipoksiya, prenatal, hemostaz, trombin müddəti, fibrinogen, koaqulyasiya Bətndaxili xroniki hipoksiya dölün və yenidoğulmuşların inkişafında patalogiya yaradan əsas səbəbdir. Ümumi doğuşların 10-15%- də bətndaxili hipoksiya diaqnozu qeydə alınır. Yenidoğulmuşlarda bir sıra patalogoyaların aşkarlanma səbəbi dölün bətndaxili inkişaf dövründə kifayət qədər...

Ətraflı oxu


EMBRİOGENEZDƏ HİPOKSİYA TƏSİRİNƏ MƏRUZ QALMIŞ SİÇOVULLARIN QANINDA FİBRİNOGENİN DƏYİŞMƏ DİNAMİKASI

15-02-2019

Açar sözlər: hipoksiya, prenatal, hemostaz, trombin müddəti, fibrinogen, koaqulyasiya Bətndaxili xroniki hipoksiya dölün və yenidoğulmuşların inkişafında patalogiya yaradan əsas səbəbdir. Ümumi doğuşların 10-15%- də bətndaxili hipoksiya diaqnozu qeydə alınır. Yenidoğulmuşlarda bir sıra patalogoyaların aşkarlanma səbəbi dölün bətndaxili inkişaf dövründə kifayət qədər oksigenlə təmin olunmaması ilə izah...

Ətraflı oxu


DESTRUKTİV XOLESİSTLİ XƏSTƏLƏRDƏ TAKTİVİN VƏ HALAVİTLƏ İMMUNTƏNZİMLƏMƏNIN İMMUN STATUSUN GÖSTƏRƏCİLƏRİNİN DİNAMİKASINA TƏSİRİ

14-02-2019

Ключевые слова: деструктивный холецистит, иммунный статус, иммунокоррекция Актуальность. К началу ХХІ века значительно возросло число пациентов, страдающих калькулезным холециститом, что послужило основанием говорить о его "тихой эпидемии". Данные VI Всемирного...

Ətraflı oxu


ANTİPSİXOTİK MADDƏLƏRİN TƏSİR MEXANİZMİ HAQQINDA MÜASİR TƏSƏVVÜRLƏR.

14-02-2019

Antipsixotik dərman maddələri şizofreniyanın, psixozların, şizoaffektiv pozğunluqların və üzvi psixozların müalicəsində istifadə olunan əsas dərman preparatları hesab olunurlar [1, 2]. Antipsixotik dərman maddələrinin kəşfinə qədər psixozların müalicəsində əsasən bitki mənşəli preparatlardan olan xanımotu, dəlibəng, tiryək preparatları, bromidlər, vena daxilinə kalsiumun yeridilməsi və narkotiklərin törətdiyi yuxudan istifadə...

Ətraflı oxu


123...515253

Digər jurnal və qəzetlər