KOMBİNASİYALI SPEKTROSKPİYANIN KÖMƏKLİYİLƏ HAMİLƏLİK ZAMANI DƏYİŞİKLİKLƏRİ AŞKAR EDİLMƏSİ

05-03-2020

Keywords: obstetrics, cervix, hormones, t-test Almost one in eight - babies born in the Azerbaijan are preterm, leading to complications for the mother and the baby, both during birth and development. Currently, there is no way to predict preterm labor, making its prevention and treatment virtually impossible. Preterm birth is the second leading cause of infant mortality, causing over 17% of all infant deaths. It is associated with over 75% of perinatal morbidity.2 A successful preterm birth...

Ətraflı oxu


UŞAQLIQDA VƏ YUMURTALIQLARDA ORTA VƏ BÖYÜK ÖLÇÜLÜ TÖRƏMƏLƏRI OLAN PASİYENTLƏRİNİN ƏMƏLIYYAT SONRASI DÖVRÜNÜN ANALİZİ

10-02-2020

 Ключевые слова: миома матки, лапароскопическая миомэктомия, лапароскопические гинекологические операции Keywords: uterine myoma, laparoscopic myomectomy, laparoscopic gynecological surgery Açar sözlər: uşaqlığın mioması, laparoskopik miomektomiya, laparoskopik ginekoloji əməliyyatlar За последние 20 лет в гинекологической хирургии...

Ətraflı oxu


ORQANİZMİN İMMUN CAVAB REAKSİYALARI

20-01-2020

style="text-align: left;" align="center">Orqanizmin immun sistemi limfa şəbəkəsindən, immuntrop orqanlardan (qaraciyər, dalaq, limfa düyünləri mərkəzi orqan olan timusdan) ibarətdir. Bu orqanlarda, xüsusən monopiklear sistemin, hüceyrələri olan granulositlər, limfosit və monositlər orqanizmdə daimi fəaliyyətdədirlər. Limfa şəbəkəsi, qan şəbəkəsi kimi daimi işləkdir və immun kompitent  hüceyrələrin məkanıdır. Limfa mayesi...

Ətraflı oxu


HƏRƏKƏTİN MÜBADİLƏ PROSESLƏRİNƏ, ÜZV VƏ SİSTEMLƏRƏ TƏSİRİ, GƏNCLƏRİN HƏYAT TƏRZİNİN VƏ FİZİKİ FƏALLIQLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

09-01-2020

Stress faktorların bolluğu şəraiti, elmin və texnikanın sürətli inkişafı ilə səciyyələnən XXI əsri hipodinamiya və hipokineziya əsri adlandırmaq olar. Təhsil ocaqlarında və həyatın bütün sahələrində informatika və innovasiya texnologiyasının geniş tətbiqi tələbə gənclərin də həyat tərzinə, hərəkətlərinin monotonluğuna və hipokineziya təsirinə məruz qalmalarına səbəb olmuşdur. Bədən tərbiyəsi və idman fənlərinin təhsil...

Ətraflı oxu


Yubiley 70 il Əlişir Veyis oğlu Musayev

02-01-2020

Bu günlərdə, Azərbaycanın görkəmli alimi Əlişir Veyis oğlu Musayevin 70 yaşı tamam olmuşdur. O, 4 dekabr 1949-cu ildə Gürcüstan respublikasının Damanisi rayonun Qızıl kilsə kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Qızıl kilsə orta məktəbini bitirərək Azərbaycana gəlmiş və N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitunun müalicə-profilaktika fakultəsinə daxil olmuşdur. Tələbəlik illərində İnstitun...

Ətraflı oxu


YUBİLEY 80 il Vaqif Bilas oğlu Şadlinski

02-01-2020

Bu günlərdə, Azərbaycanın görkəmli anatomu Professor, Rusiya EA-nın Akademiki Vaqif Bilas oğlu Şadlinski 80 yaşı tamam olur. O, 1940-cı il yanvar ayının 24-də qədim Azərbaycan torpağı olan indiki Ermənistanın Vedi rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1948-50-ci illərdə çoxsaylı Azərbaycanlı ailələr erməni daşnakları tərəfindən dədə-baba yurdlarından deportasiyaya uğradılan zaman 8 yaşlı Vaqif də ailə üzvləri ilə...

Ətraflı oxu


TƏRKİBİNDƏ PİPERİDİN FRAQMENTİ OLAN YENİ DİTİOKARBAMAT TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ BİOLOJİ FƏALLIĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ

28-12-2019

Açar sözlər: ditiyokarbamatlar, antifunqal, 4-piperidinanilin Ключевые слова: дитиокарбаматы, противогрибковый, 4-пиперидин анилин Keywords: dithiocarbamates, antifungal, 4-piperidineaniline. Müasir göbələk əleyhinə dərman vasitələri təbii və kimyəvi sintezin məhsullarıdır. Lakin, bu preparatların çoxlu əlavə təsirləri vardir. Bu baxımdan antifunqal təsirə malik yeni maddələrin...

Ətraflı oxu


DRACOCEPHALUM AUSTRIACUM L. BİTKİSİNİN XAMMAL EHTİYATININ TƏYİNİ

27-12-2019

Dracocephalum cinsinin Qafqazda 6, Azərbaycan florasında isə 4 növü yayılmışdır. Cinsin bütün növləri çoxillik ot bitkiləridir. Əsasən subalp və alp çəmənliklərdə yayılmışdır [1]. İlanbaşı cinsinə aid bitki növlərindən efir yağı, flavonoidlər, iridoidlər, polisaxaridlər və digər qrup bioloji fəal birləşmələr alınmışdır [2,3,4]. Bu bitkilərin xammalı, eləcə də onlardan alınmış fitovasitələr...

Ətraflı oxu


SOMATOTİPLƏŞDİRMƏNİN ÖYRƏNİLMƏSİNİN PRAKTİK TİBBDƏ ROLU

26-12-2019

İnsanın konstitusiya problemləri həm nəzəri, həm də kliniki təbabətin maraq dairəsindədir [1,11,21,22,24,25,27,28,31,32]. Ənənəvi antropometrik metodlar yüksək texnoloji tədqiqat üsulları - bioimpedansometriya, optik kompyuter tomoqrafiyası və s. üsullarla çox əlverişli surətdə tamamlanırlar [4]. Bu da insan orqanizminin komponent tərkibinin və onun digər makroskopik mopfoloji xüsusiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsinə imkan...

Ətraflı oxu


ƏLAVƏ SÜD VƏZİ ŞİŞLƏRİNİN KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.

24-12-2019

Açar sözlər : əlavə süd vəzi Ключевые слова : Добавочная молочная железа Key words : extra breast glands Əlavə süd vəziləri az təsadüf edilən inkişaf anomaliyasıdır. Bu anomaliyaya həm qadınlarda, həm də kişilərdə təsadüf edilir. Əsasən, ümumi populyasiyanın 1%-də rast gəlinir. Əksər hallarda əlavə süd vəzilərinin tipik lokalizasiyası qoltuqaltı nahiyədir. Lakin, nadir hallarda,...

Ətraflı oxu


123...636465

Digər jurnal və qəzetlər