MƏRKƏZİ SİNİR SİSTEMİNİN HİPOKSİK-İŞEMİK ZƏDƏLƏNMƏLƏRİ OLAN YENİDOĞULMUŞLARDA SİTOKİN ŞƏBƏKƏSİNİN VƏZİYYƏTİ

18-12-2017

Açar sözlər: yenidoğulmuşlar, MSS, hipoksiya, sitokinlər, neonatal dövr Ключевые слова: новорожденные, ЦНС, гипоксия, цитокины, неонатальный период Keywords: newborn, CNS hypoxia, cytokines, neonatal period. Hazırda perinatal təbabətdə diaqnostik və müalicə metodlarının intensiv inkişafı və təkmilləşdirilməsi, yenidoğulmuş uşaqlara qulluğu prosesinə yeni və yüksək effektivliyə...

Ətraflı oxu


DÜZ BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİNİN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ RADİOTERAPİYANIN YERİ

10-12-2017

        Düz bağırsağın bəd xassəli törəmələrində radikal cərrahi yanaşma əsas müalicə üsulu hesab edilir [1,2]. Tək başına cərrahi müdaxilələrin aparılması lokal residivlərin meydana çıxmasına, bəzən isə müdaxilələri aparmağın mümkünsüz-lüyünə gətirib çıxarır [5]. Lokal residivlərin müalicəsi isə bəzən heç mümkün olmur. Əməliyyatdan əvvəl...

Ətraflı oxu


MASALLI RAYONUNDA SİDİK DAŞI XƏSTƏLİYİNİN YAYILMASI

14-11-2017

Giriş.Sidik daşı xəstəliyi polietioloji xəstəlik olub yayılması coğrafi, iqlim və s. faktorlardan asılıdır. 2007-2010-cu illərdə ABŞ-da aparılmış tədqiqata görə əhalinin 8.8%-i sidik daşı xəstəliyindən (o cümlədən kişilər-10.6%, qadınlar-7.1%) əziyyət çəkir [7]. Son 10 ildə sidik daşı ilə xəstələnmə sürətlə artır [8]. Aparılmış tədqiqatlarda  sidik daşı ilə xəstələnmə göstəricisinin 3.8%dən 5.2%ə...

Ətraflı oxu


ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПОВ ГЕНА PAI-1 СОВМЕСТНО С ТРАДИЦИОННЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА НА ЧАСТОТУ И ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИБС

25-10-2017

style="text-align: left;" align="center">Введение До настоящего времени предотвращение артериальной тромботической болезни состояло из модификации традиционных факторов риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются в значительной степени...

Ətraflı oxu


DOPLEROMETRİK MÜAYİNƏLƏRİN NƏTİCƏLƏRİNƏ ƏSASƏN “ULİPRİSTAL ASETAT” PREPARATI İLƏ UŞAQLIQ MİOMASININ ƏSASLANDIRILMASI

22-10-2017

Миома матки относится к числу наиболее распространенных доброкачественных опухолей органов репродуктивной системы женщин старшего репродуктивного возраста и наблюдается, по данным разных авторов, у 10-30% пациенток старшего репродуктивного возраста, без выраженной...

Ətraflı oxu


MÜLLER KANALININ ANOMALİYALARI

03-10-2017

style="text-align: left;" align="center">      Müller axacağının anomaliyalarının ilk yazılı məlumatları XVI əsrə aiddir.Xəstəliyin populyasiyada yayılması barədə dəqiq məlumatın olmamasına səbəb yenidoğulmuşlarda bu patalogiyalara az diqqət edilməsi və ya ümumiyyətlə müəyyən olunmamasıdır (1,4). Bəzi müəllliflər  xəstəliyin 0,1-3.5% halda rast gəlinməsini, Grimbizis və əməkdaşları (2001) fertil yaş...

Ətraflı oxu


AĞIZ XƏRÇƏNGİNİN MÜALİCƏSİNDƏ REABİLİTASİYA TƏDBİRLƏRİ

20-06-2017

Ağız boşluğu xərçənginin müalicəsi danışma, udma, ağız suyunun və çeynəmə proseslərinin pozulması daxil olmaqla müxtəlif  funksiyalar pozula bilər (1, 2). Xərcəng xəstəliyinin müalicəsində şiş toxuması götürüldükdən sonra ağız boşluğu toxumasının bərpa olunması istiqamətində son illər yeni rekonstruksiya və reabilitasiya üsulları tətbiq edilir.  Mürəkkəb protez vasitəsi ilə...

Ətraflı oxu


YUBİLEY Ramiz Atalla oğlu Axundov

17-06-2017

R.A.Axundov 17 İyun 1942-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1961-ci ildə B akı şəhərində orta məktəbi bitirmiş və həmin ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun əczaçılıq fakültəsinə daxil olmuşdur. 1966-cı ildə həmin İnstitutu (hazırki Azərbaycan Tibb Universiteti) bitirərək Bakı şəhər baş apteklər idarəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Elmə olan həvəsi onu yenidən Azərbaycan Tibb İnstitutuna...

Ətraflı oxu


AZƏRBAYCANIN ƏCZAÇILIQ BAZARINDA İNNOVASİON İDARƏETMƏ

08-06-2017

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının əczaçılıq sektorunun idarəetmə sisteminin innovativ inkişafından,ölkədə vahid qiymət sisteminin yaradılmasından və onunla dövlət və özəl əczaçılıq sektorunun tənzimlənməsindən məlumatlar verilir. Göstərilir ki, Azərbaycanda əczaçılıq sektoru özünəməxsus innovativ islahatları ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi tərəqqisinə təkan verib digər sahələrdə olduğu kimi...

Ətraflı oxu


QARIN TRAVMALARI ZAMANI ONİKİ BARMAQ BAĞIRSAĞIN ZƏDƏLƏNMƏSİNİN DİAQNOSTİKASI VƏ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

07-06-2017

Ключевые слова: двенадцатиперстная кишка, повреждение, диагностика, хирургическое лечение. Вопросы своевременной диагностики и выбора адекватного метода хирургического лечения повреждений двенадцатиперстной кишки (ДК) относятся к одному из наиболее сложных разделов...

Ətraflı oxu


123...222324

Digər jurnal və qəzetlər