HEMORROİDLƏRİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNDƏ MİLLİGAN-MORGAN VƏ LİGASURE CİHAZININ TƏTBİQİ İLƏ APARILAN HEMORROİDEKTOMİYA METODLARININ ETİBARLILIĞININ VƏ EFFEKTİVLİYİNİN MÜQAYİSƏLİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

11-11-2019

Açar sözlər: Hemorroidektomiya, Milligan –Morgan, Ligasure Giriş: Dünya əhalisinin təxminən 50-66%-i yaşamlarının hər hansı bir mərhələsində hemorroid ilə əlaqəli problem yaşamaqdadır. Statistikaya əsasən ən çox  45-65 yaşları arasında olan kişilər və qadınlar arasında demək olarki eyni nisbətdə rast gəlinir. Yunancadan tərcümədə “hemorroy” qanaxma deməkdir. Hemorroidlər, anal kanalda rastlanan,...

Ətraflı oxu


DİŞ İMPLANTASİYASI İLƏ XƏSTƏLƏRDƏ YERLİ İMMUNİTET SİSTEMİNİN VƏ SÜMÜK FORMALAŞMASININ MARKERLƏRİNİN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ

20-10-2019

Ortopedik müalicədə diş implantların istifadəsi mürəkkəb məsələlərindən biridir və iltihab-destruktiv ağırlaşmaların meydana gəlməsi istisna edilmir. İmplant və sümük toxuması qarşılıqlı əlaqə zamanı mukozit və periimplantit inkişaf edə bilər [2,11]. Bu baxımdan, ağız boşluğunun vəziyyətini qiymətləndirmək həm implant yerləşdirmə, həm də osteointeqrasiya prosesinin daha da proqnozlaşdırılması baxımından vacibdir. Bir...

Ətraflı oxu


ENDOMETRİUMUN HİPERPLASTİK PROSESLƏRİNİN DİAQNOSTİKASINDA BİOPSİYA ÜSULLARININ ROLU.

18-03-2019

Açar sözlər: endometriumun hiperplaziyası,endometrium polipi, Pipelle biopsiya,histeroskopiya,endometrium xərçəngi,dilatasiya və küretaj Endometriumun hiperplastik prosesləri  uşaqlığın selikli qişasının əsasən vəzi strukturunun, yüngül dərəcədə isə, stromal kompenentinin zədələnməsi ilə xarakterizə olunan diffuz və ya ocaqlı proliferasiyasıdır [1,2]. Endometriumun hiperplaziyası peri və postmenopauzal dövrdə...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA MÜXTƏLİF LOR XƏSTƏLİKLƏRİNİN YAYILMASI, EPİDEMİOLOGİYASI VƏ YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR.

18-03-2019

style="text-align: left;" align="center">Bəzi tədqiqatçılar məktəbyaşlı uşaqların 20%-ə qədərinin xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkdiyi və bunlardan da əksər hissəsinin LOR xəstəliklər olduğunu qeyd edirlər [1,2]. Müasir otolarinqologiyanın mühüm vəzifələrindən biri də yuxarı tənəffüs yollarının və onların ağırlaşmalarının qarşının alınması və profilaktikanın təşkilidir. Tənəffüs yollarının...

Ətraflı oxu


АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН С ОПУЩЕНИЕМ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА.

07-03-2019

style="text-align: left;" align="center">Недержание мочи (НМ) не является угрожающим для жизни заболеванием, но существенно снижает качество жизни, поэтому его лечение у женщин представляет собой одну из актуальных и серьезных проблем современной урогинекологии. Страдают  синдромом...

Ətraflı oxu


İPLİK İSTEHSALINDA ƏMƏK ŞƏRAİTİNİN GİGİYENİK VƏ ERQONOMİK ASPEKTLƏRİNƏ DAİR.

07-03-2019

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) hesabatına görə tekstil və tikiş sənayesində dünya üzrə 60 milyon nəfər işçi çalışır.Pambıq lifinin alınması tekstil sənayesinin tərkib hissəsinə daxil olub, onun alınmasına çəkilən ümumi xərc dünya üzrə digər liflərin alınmasına çəkilən xərclərin 50%-ni təşkil edir. Hər il dünya üzrə pambıq istehsalı 80-90 mln. kip (17,4-19,6 milyard kq)...

Ətraflı oxu


MÜXTƏLİF SOSİAL QRUPLARA MƏNSUB ŞƏXSLƏRDƏ H.PYLORİ NÖVÜNÜN RAST GƏLİNMƏSİ

04-03-2019

Ключевые слова: Helicobacter pylori, распространенность, обсеменён-ность, Key words: Helicobacter pylori, prevalence, contamination. Açar sözlər: Helicobacter pylori, yayılma,çirklənmə Çoxsaylı epidemioloji tədqiqatlar H.pylori infeksiyasının dünya əhalisinin təxminən 60%-ni əhatə etməklə geniş yayıldığını göstərir. D.Y.Graham H.pylori infeksiyasını insanda ən çox rast gəlinən...

Ətraflı oxu


3 DAMAR XƏSTƏLİYİ OLAN KƏSKİN KORONAR SİNDROMLU XƏSTƏLƏRDƏ HİPERTONİYA XƏSTƏLİYİ: 5 İLLİK MÜŞAHİDƏ

28-02-2019

Giriş: Kəskin koronar sindromla əlaqəli ölüm və xəstələnmə halları dünyada rastgəlmə tezliyinə görə ilk sıradakı yerini qoruyub saxlamaqdadır. Koronar intensiv terapiyanın inkişafı, invaziv və cərrahi sahədə olan yeniliklər bu səbəbli ölümlərin azalmasına səbəb olmuşdur. Perkutan transluminal koronar angioplastika (PTKA) isə 1977-ci ildən tətbiq olunmaqdadır. Bu müdaxilələr ilk illərdə daha sadə darlıqlarda icra...

Ətraflı oxu


ƏHALİNİN APTEK TƏŞKİLATLARINDA DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN KEYFİYYƏTİNƏ MÜNASİBƏTİNİN (İNAMININ) ÖYRƏNİLMƏSİ

27-02-2019

Giriş. Əczaçılıq xidmətinin keyfiyyətinin yüksəltmək sahəsində uzun müddətdir ki, tədqiqat işləri aparılır [1-4]. Əhaliyə daha yüksək əczaçılıq xidmətini həyata keçirtmək üçün son zamanlar məhsulların keyfiyyəti bütün təşkilatların diqqət mərkəzindədir. Çünki, keyfiyyətli məhsul istehsal edən istehsalçı təşkilatların keyfiyyətli əmtəələrin irəlilədilməsini həyata...

Ətraflı oxu


ATOPİK DERMATİTİN FORMALAŞMASINDA NƏCİSİN ÜMUMİ ANALİZİNİN İNFORMATİVLİYİ

27-02-2019

Açar söz: koproloji analiz, allergiya, mədə-bağırsaq, selik İmmun sisteminin formalaşmasında və atopik dermatitin (AtD) inkişafında bağırsaq selikli qişasının rolu olduqca əhəmiyyətlidir. Son araşdırmalar mədə-bağırsaq traktının selikli qişasının baryer funksiyasının pozulması allergik reaksiyası-nın formalaşmasında müəyyən edici faktorlardan biri kimi qiymətləndirilir [3,2,1].  Eksperimental tədqiqatlarda müəyyən edilib...

Ətraflı oxu


123...535455

Digər jurnal və qəzetlər