QADINLARDA CİNSİ ORQANLARIN PROLAPSİ VƏ SİDİK SAXLAMAMAZLIQ BİRGƏ PROSESLƏRİNİN DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALİCƏSİ

07-11-2017

style="text-align: left;" align="center">Qadın çanağının xüsusiyyətləri yanaşı orqanların anatomiya və fiziologiyası ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olduğundan istənilən dəyişikliklər bütun sistemin funksiyasının pozğunluqlarına gətirib cıxarır. Ilk növbədə bu, uşaqlıq yolu və uşaqlığın sallanması və düşməsinə, sidik ixracı pozulmalarına aiddir. Xəstəlik daha cox reproduktiv yaşda başlayır, proqressiv xarakter...

Ətraflı oxu


AZƏRBAYCAN QANUNVERİCİLİYİNDƏ SAĞLAMLIĞIN QORUNMASININ PRİORİTETİ VƏ KORRUPSİYA İLƏ BAĞLI TƏHDİDLƏR

02-11-2017

Реализуемые в суверенной Азербайджанской Республике (АР) принципы государственной политики ставят вопросы охраны здоровья на приоритетные роли. Будучи отнесенными к группе важнейших социальных прав, защита и обеспечение здоровья, неприкосновенности, достоинства и...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA RESPİRATOR İNFEKSİYALAR ZAMANI ANTİBİOTİK SEÇİMINƏ MÜASİR YANAŞMA

01-11-2017

Açar sözlər: uşaqlar, kəskin respirator virus infeksiyaları, antibakterial terapiya. Qrip və digər  respirator virus infeksiyaları –bütün əhali qrupu arasında rast gəlinən, az nəzarət olunan, hər yerdə geniş yaylmış infeksion xəstəlikdir. Respirator virus infeksiyasının polietioloji olması - 200-dən cox viruslar tərəfindən törədilməsi onların müalicə və profilaktikasında ciddi çətinliklər yaradır. Qrip və...

Ətraflı oxu


AZSULULUĞU OLAN QADINLARDA REPRODUKTİV FUNKSİYANIN VƏZİYYƏTİ, HAMİLƏLİYİN, DOĞUŞUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

01-11-2017

Dölün ana bətnində inkişafını təmin edən və fetoplasentar kompleksin vəziyyətini əks edən dölyanı mayedir. Dölyanı maye döl kisəsinin daxilində olan, döl qişalarının məhsulu olan və ana bətnində dölü əhatə edən bioloji mayedir (2, 7). Dölyanı mayenin miqdarını qiymətləndirmək üçün son onillikdə ultrasəs müayinəsi geniş istifadə olunur. Bu müayinə metodu ilə Y.Phelan (1987)...

Ətraflı oxu


QADINLAR ARASINDA ARTERİAL HİPERTENZIYANIN POPULYASIYA SƏVIYYƏSINDƏ PROFILAKTIKASI ÜZRƏ YANAŞMALAR

31-10-2017

Артериальная гипертензия (АГ) относится к основным проблемам современной медицины, являясь в общей женской популяции причиной фатальных осложнений и связанных с ними инвалидизации и смертности. Широкая эпидемическая распространенность и системное воздействие на...

Ətraflı oxu


BƏTNDAXİLİ VƏ BƏTNXARİCİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİNDƏ QALXANABƏNZƏR VƏZİNİN DAMAR-SİNİR MÜNASİBƏTLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR

31-10-2017

Prenatal və postnatal ontogenezdə insan orqanizmini təşkil edən orqanlarda baş verən dəyişikliklər daim öyrənilsə də, hələ tədqiqatçıların maraq dairəsində qalmaqdadır. Ədəbiyyata nəzər saldıqda bu mövzuya həsr edilmiş monoqrafiyalar da [1, 2, 3] kifayət qədər deyil. Onları nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki,inkişaf dövründə insanın bədən dəyişikliklərinin öyrənilməsi üçün yaşın...

Ətraflı oxu


QARACİYƏRDƏN XARİC ÖD YOLLARININ YATROGEN ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNƏ GÖRƏ REKONSTRUKİV ƏMƏLİYYYATLARA MƏRUZ QALMIŞ XƏSTƏLƏRİN HƏYAT KEYFİYYƏTİ

30-10-2017

style="text-align: justify;">Açar sözlər: öd yollarının yatrogen zədələnmələri, rekonstruktiv əməliyyatlar, həyat keyfiyyəti, SF -36. Key words:  iatrogenic bile duct injures, reconstructive surgical procedure, quality of   life, SF-36. Ключевые слова: ятрогенные повреждения желчных  путей, реконструктивные операции, качество жизни, SF-36. Qaraciyərdən xaric...

Ətraflı oxu


FUNKSİONAL HİPERPROLAKTİNEMİYA ZAMANI HAMİLƏLİYİN AĞIRLAŞMALARININ STRUKTURU VƏ PERİNATAL NƏTİCƏLƏRİ

28-10-2017

Müasir texnologiyalar və yeni dərman preparatları hiperprolaktinemiya sindromunu, o cümlədən onun başlıca əlamətlərindən biri olan – sonsuzluğu uğurla müalicə etməyə imkan verir [1, 2, 5]. Dofamin reseptorlarının aqonistləri tərəfindən aparılan terapiya hazırda  funksional hiperprolaktinemiyası olan qadınların müalicəsi zamanı seçim metodu sayılır. Bu terapiya metodu qan zərdabında prolaktinin səviyyəsinin...

Ətraflı oxu


FİZİKİ YÜK SINAĞINDA NT-pro BNP-nin ARTMASININ ELEKTROKARDİOQRAFİK OLARAQ İŞEMİYA YÖNÜNDƏN MÜSBƏTLİLİK DƏRƏCƏSİ ARASINDA ƏLAQƏ

25-10-2017

Açar sözlər: Fiziki yük sınağı, işemiya, koronar angioqrafiya, ürəyin işemik xəstəliyi, N-terminal-pro B-tipi natriuretik peptid. Son dövrlər kardiovaskulyar xəstəliklərin diaqnostikasında və proqnostik dəyərləndirilməsində natriuretik peptidlərin mühüm rolu müəyyən edilmişdir. Bu hormonlar arterial və venoz damar genəldici olaraq təsir edən, natriurez və diurezə səbəb olan vazoaktiv  peptid ailəsidir. Bu...

Ətraflı oxu


ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПОВ ГЕНА PAI-1 СОВМЕСТНО С ТРАДИЦИОННЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА НА ЧАСТОТУ И ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИБС

25-10-2017

style="text-align: left;" align="center">Введение До настоящего времени предотвращение артериальной тромботической болезни состояло из модификации традиционных факторов риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются в значительной степени...

Ətraflı oxu


123...313233

Digər jurnal və qəzetlər