FUKNSİONAL HİPERPROLAKTİNEMİYA OLAN QADINLARDA KLİNİK-HORMONAL PROFİL VƏ QALXANVARİ VƏZİN VƏZİYYƏTİ

07-06-2017

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: hipotireoz, hiperprolaktinemiya, hormonal status. Key words: hyperprolactinemia, hipothyroidism, hormonal state Hiperprolaktinemiya geniş yayılmış neyroendokrin sindromlardan biri sayılır və həm sərbəst, həm də  hipotalamus-hipofiz sahəsinin bir sıra digər xəstəliklərini, endokrin xəstəlikləri, somatik patologiyanı  müşayiət edən sindrom ola bilər [1, 2, 6]. Bu patologiya qadınlarda...

Ətraflı oxu


ÜZ-ÇƏNƏ NAHİYƏSİNİN ODLU SİLAH YARALANMALARI

02-06-2017

Orqanizmin  bütün travmaları içərisində mürəkkəb klinikasına və ağırlıq dərəcəsinə ğörə odlu silah yaraları özünəməxsus yer tutur (1). Hazırda odlu silah travması nəinki hərbi tibbin və həm də böyük tibbi-sosial əhəmiyyətə malik müasir səhiyyənin vacib problemidir (2). Üz-çənə nahiyəsinin fiziki, termiki, xüsusilə güllə, mərmi zədələnmələri nəticəsində sifətdə əmələ...

Ətraflı oxu


KƏSKİN DAŞLI XOLESİSTİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ SİSTEM İLTİHABİ REAKSİYA SİNDROMU ZAMANI QARACİYƏRİN FUNKSİONAL VƏZİYYƏTİ

02-06-2017

Açar sözlər: kəskin daşlı xolesistit, sepsis, sistem iltihabi reaksiya sindromu. Key words: acute cholecystitis, sepsis, systemic inflammatory response syndrome. Giriş. İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin 40%-ə qədərində təsadüf edilən, “əsrin xəstəliyi” adını daşıyan öddaşı xəstəliyinin (ÖDX) bir tibbi-sosial-iqtisadi problem kimi aktuallığı zaman keçdikcə daha da artır [1, 2, 3]. ÖDX ilə xəstələrin...

Ətraflı oxu


Professor Vaqif Cavad oglu Seyidov 75 İl

28-05-2017

1 июня 2016 г. профессору В. Д. Сеидову исполнилось 75 лет. Известный хирург, ученый и педагог, Заслуженный врач Азербайджанской Республики, доктор медицинских наук, профессор В.Д. Сеидов является одним из ведущих специалистов абдоминальной, сосудистой и эндоскопической...

Ətraflı oxu


SİDİKLİK-UŞAQLIQ YOLU FİSTULLARININ BƏRPASI ZAMANI TRANSVAGİNAL GİRİŞİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ.

18-05-2017

align="center">  Açar sözlər: ginekoloji travmalar, veziko-vaginal fistulalar, fistulaların ləğvi yolları, transvaginal  fistula ləğvi. Veziko-vaginal fistulalar (VVF)  urogenital fistulalarin  bir növüdür. VVF sidik kisəsi və uşaqlıq yolu arasında fistula yolunun yaranması və sidiyin uşaqlıq yolundan daim axması ilə özünü göstərir. Xəstələr adətən keçirdikləri ginekoloji əməliyyatdan 5-10...

Ətraflı oxu


ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ СТАТУСУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

18-05-2017

class="3" style="text-align: left;" align="center">        Процессы, происходящие в современном мире (в первую очередь это террористическая угроза, ставшая уже транснациональным явлением [38]), всё больше осложняют обеспечение соответствующими государственными инстанциями прав и свобод...

Ətraflı oxu


ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕМА ОПУХОЛИ НА РАЗВИТИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО РЕЦИДИВА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАДИЕЙ рТ2

12-05-2017

Ключевые слова: объем опухоли, рак предстательной железы, биохимический рецидив. Введение. Благодаря проводимым просветительным работам и внедрению программ по использованию в клинической практике простатического специфического антигена (ПСА) наблюдается тенденция в...

Ətraflı oxu


UŞAQLIQ BOYNU FON, XƏRÇƏNGÖNÜ XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ XƏRÇƏNGİNİN ETİOPATOGENEZİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

03-05-2017

Açar sözlər- uşaqlıq boynu, xərçəng, HPV. Uşaqlıq boynu xərçənginin (UBX) epidemiologiyasına həsr olunmuş ilk işlər hələ XIX əsrdə dərc olunmuşdur. Rigoni-Stern 1842 ildə Verona şəhərində 1760-1830 illər ərzindəki baş verən ölümləri öyrənərək alınan nəticələri dərc etmişdir. O qeyd etmişdir ki, UBX gi daha çox evli və dul qadınlar arasında rast gəlinir. Bakirə qızlar və rahibələrdə isə demək...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA İDİOPATİK HİPERTROFİK KARDİOMİOPATİYALAR ZAMANI ÜRƏYİN REMODELLƏŞMƏSİNDƏ MATRİKS METALPROTEİNAZALARIN ROLU

03-05-2017

Məqalədə İdiopatik hipertrofik kardiomiopatiyası (İHKMP) olan uşaqların qan zərdabında matriks metalproteinaza (MMP), onun toxuma ingibitorlarının səviyyəsi və bu göstəricilərlə exokardioqrafik parametrlər arasında əlaqənin öyrənilməsi məqsədilə aparılmış tədqiqat işi haqqında məlumat verilir. Tədqiqat yaşı 2 aylıqdan 16 yaşa qədər 36 idiopatik hipertrofik kardiomiopatiyası olan xəstə və eyni yaşlı 20 sağlam uşaq üzərində...

Ətraflı oxu


HAMİLƏLİYİN I TRİMESTRİNDƏ RETROXORİAL HEMATOMA OLAN QADINLARDA EXOQRAFİK GÖSTƏRİCİLƏR

02-05-2017

Retroxorial və ya subxorial hematoma hamiləlik düşüklərinin əsas aspektlərindən biri hesab edilir. Belə bir məlumatlar vardır ki, hamiləliyin I trimestrində retroxorial hematomanın olması birincili cift çatışmazlığı əlaməti deyildir, onun təzahür formasıdır. Bu da ana-xorion-embrion sistemində hemodinamika və mikrosirkulyasiya pozuntusuna gətirib çıxarır [5,7]. Hazırda retroxorial hematomanın yaranması etiologiyası sona qədər...

Ətraflı oxu


123...222324

Digər jurnal və qəzetlər