TİP 2 ŞƏKƏRLİ DİABET VƏ ŞƏKƏRLİ DİABETİN METABOLİK SİNDROMLA YANASI GEDƏN XƏSTƏLƏRDƏ DAMAR ENDOTELİNİN FUNKSIYASI VƏ ÜRƏYİN İŞEMIK XƏSTƏLİYİNİN ƏLAMƏTLƏRİ

02-03-2017

style="text-align: left;" align="center">Ключевые слова:сахарный диабет типа 2, метаболический синдром, артериальная гипертония, дисфункция эндотеия, гомоцистеин Açar sözlər: tip 2 şəkərli diabet, metabolik sindrom, arterial hipertenziya, endotelinin disfunksiyası, homosistein Key words: diabetes mellitus  type 2, metabolic syndrome, arterial hypertension, endothelium...

Ətraflı oxu


OSTEOSARKOMALARIN DİAQNOSTİKASINDA MÜASİR TƏDQİQAT METODLARI

01-03-2017

Ключевые слова: остеосаркома, методы диагностики         Вопросы правильного и своевременного распознавания злокачествен-ных опухолей костей, до настоящего времени представляют собой один из наиболее трудных разделов онкологии. Диагностические ошибки...

Ətraflı oxu


ENDOTOKSEMİYALI XƏSTƏLƏRİN PUNKSİON BÖYRƏK BİOPSİYALARINDA KANALCIQLARIN ELEKTRON MİKROSKOPİYA GÖSTƏRİCİLƏRİ

27-02-2017

Ключевые слова:Электронная микроскопия, некроз, E. Coli, сепсис. Açar sözlər: Nekroz, E. coli, sepsis, elektron mikroskopiya. Giriş. Endotoksin bakteriaların xarici səthində yerləşən lipopolisaxarid tərkibli maddədir. Bu maddələr bakteriyaların parçalanması zamanı ayrılır. Bu xüsusiyyət endotoksini eqzotoksindən fərqləndirir. Endotoksin təsirindən yaranan patomorfoloji dəyişikliklər isə klinikada...

Ətraflı oxu


UŞAQLIQ BOYNU XƏRÇƏNGİ: EPİDEMİOLOJİ VƏ KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

24-02-2017

Reproduktiv yaşda olan cavan qadınlarda uşaqlıq boynu xəstəliklərinin tezliyinin proqressiv artması müasir tibbin mühüm problemlərindən biridir. Uşaqlıq boynu xərçəngi (UBX) qadınların bədxassəli şişlərlə xəstələnmənin strukturunda ən geniş yayılmış xərçəng formalarından biridir. UBX dünyada hər 2 dəqiqədə bir qadının ölümünə səbəb olur. Ümumdünya səhiyyə təşkilatının (ÜST)...

Ətraflı oxu


SÜNI MAYALANMA ILƏ TÖRƏDILMIŞ HAMILƏLIKDƏN DOĞULAN UŞAQLARDA HEMOPOEZIN XÜSUSIYYƏTLƏRI

23-02-2017

Hazırda süni mayalanma ilə törədilmiş hamiləliklə əlaqədar yeganə sübutlanmış perinatal nəticə çoxdöllülük hesab edilir [1.2]. Sonuncu isə əksər hallarda vaxtından əvvəl doğulma ilə nəticələnir və erkən neonatal dövrdə dizadaptasiya sindromu ilə müşahidə olunur [3.4]. Süni mayalanma ilə törədilmiş hamiləlikdən doğulan uşaqların sağlamlıq vəziyyəti haqqında olan məlumatlar  ziddiyyətlidir....

Ətraflı oxu


EKZOGEN-KONSTITUSİONAL TİPLİ PİYLƏNMƏ OLAN QADINLARDA REPRODUKTİV VƏ SOMATİK SAĞLAMLIĞIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

22-02-2017

style="text-align: left;" align="center">     Piylənmə sosial cəhətdən ən əhəmiyyətli xəstəlik olub, epidemiya miqyasını almışdır (ÜST göstəricilərinə əsasən). Bir sıra epidemioloji tədqiqatların nəticələrindən məlum olmuşdur ki, Avropada piylənmə olan xəstələr populyasiyası 30%, artıq bədən çəkisi olan 25% təşkil edir [1,2].     Piylənmə-xronik çoxfaktorlu xəstəlik olub, piy toxumalarının...

Ətraflı oxu


ÜRƏYİN KİÇİK İNKİŞAF ANOMALİYASI OLAN UŞAQLARDA ZAHİRİ DİSPLASTİK-FENOTİPİK ƏLAMƏTLƏRİN YAŞDAN VƏ CİNSİYYƏTDƏN ASILI TƏZAHÜRÜ

22-02-2017

Son illərdə ÜST-nın statistik məlumatlarına əsasən yer kürəsi əhalisi arasında ölümə səbəb olan xəstəliklər arasında birinci yeri davamlı olaraq ürək damar patologiyası tutur. Koronar xəstəliklərin çox yayılması və əmək qabiliyyətli insanların erkən əlilliyinə, yaşama keyfiyyətinə və ölümünə səbəb olmasını əksər tədqiqatçılar bu patologiyanın erkən aşkar olunaraq profilaktika tədbirlərinin...

Ətraflı oxu


SİQARETÇƏKMƏNİN AĞIZ BOŞLUĞUNUN YUMŞAQ TOXUMALARININ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRLƏRİ

20-02-2017

class="Default">Keywords: smoking, students, mucosa Ключевыеслова: курение, студенты, слизистаяоболочка Müasir dövrümüzdə siqaret çəkmə insanların ən zərərli vəzrdişlərindən hesab olunur və bir çox orqan və sistemlərə öz mənfi təsirlərini göstərir. Siqaret tüstüsünün insan sağlamlığına birbaşa və dolayı mənfi təsirləri vardır ki, onları aşağıdakı kimi...

Ətraflı oxu


KOLOREKTAL POLİPLƏR VƏ ONLARIN DİAQNOSTİKASI

20-02-2017

class="bulletindent1">Kolorektal poliplər yogun və düz bağırsağın selikli qişasından onun mənfəzinə dogru inkişaf edən anormal törəmə olaraq  yoğun bağırsağın ən çox rast gəlinən patologiyasi olub, daha çox 50 yaş üzərində görülür, qadın və kişilər arasında bərabər saydadır (3,4). Poliplər daha çox sənayesi  inkişaf etmiş ölkələrin əhalisində  rast gəlinir. Poliplərin əmələ...

Ətraflı oxu


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND ƏRAZİLƏRİNDƏ TİBBİ MÜƏSSİSƏLƏRƏ GƏLİŞ HƏCMİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

20-02-2017

1.Введение. Амбулаторно-поликлиническая помощь занимает приори-тетное значение в медицинском обслуживании как наиболее массовый и доступный вид медицинского обслуживания. Своевременно выявленная патология и правильное ведение пациента на первичном звене, часто...

Ətraflı oxu


123...131415

Digər jurnal və qəzetlər