NAZAL CƏRRAHİYYƏDƏ BURUN HAVA YOLUNUN TƏZYİQİ VƏ QOXU DUYĞUSUNUN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ.

27-01-2017

Müasir plastik cərrahiyyədə burun çəpərinin əyrliliklərinin korreksiyası bəlkə ilk sıralarda qərarlaşır. Burun əməliyyatları zamanı ən diqqət yetirilməli olan sahə olfaktor sahədir. Burun sahə yuxarı burun keçəcəyində burundaxili selikli qişanın bir hissəsi əhatə edərək qoxu reseptorları ilə zəngindir. Qoxu analizato-runun əsas xüsusiyyəti onun xarici mühitdə olan kimyəvi qıcıqlanmaları analiz etməklə qoxu...

Ətraflı oxu


DİSTAL DİŞLƏMLİ XƏSTƏLƏRDƏ HERBST VƏ MONOBLOK APARATLARININ ƏNG VƏ ÇƏNƏ SÜMÜKLƏRİNƏ TƏSİRİNİN SEFALOMETRİK MÜQAYİSƏSİ

27-01-2017

Açar sözlər: distal dişləm, aktivator Key Words: distal occlusion, activator Distal dişləm anomaliyası əhali arasında çox geniş yayılmışdır. Bu anomaliya zamanı adətən xəstələri yuxarı dişlərin çox görünməsi, çənəucu hissənin isə batıq olması narahat edir (1). Böyümə və inkişaf davam edən dövrdə distal dişləm anomaliyası funksional aparatlarla müalicə edilir. Funksional aparatlar...

Ətraflı oxu


ÜRƏK KEÇİRİCİLİYİ VƏ RİTM POZĞUNLUQLARI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ AĞCİYƏR VƏRƏMİ VƏ ŞƏKƏRLİ DİABET

27-01-2017

Açar sözlər: ağciyər vərəmi, şəkərli diabet, ritm pozğunluqları, müayinə metodları, rentgen. Hazırda müxtəlif etiologiyalı xroniki ağciyər xəstəlikləri olan xəstələrdə ürək keçiriciliyi və ritmi pozğunluqları problemi getdikcə daha çox diqqəti cəlb edir.[1,2,3] Ağciyər vərəmi və şəkərli diabeti olan xəstələrdə ürək keçiriciliyi və ritm pozğunluqlarının yaranmasına, uzun müddətli və...

Ətraflı oxu


PARODONTİT VƏ TƏŞVİŞ-QORXU POZHUNTULAR OLAN XƏSTƏLƏRİN AĞIZ SUYUNDA İLTİHABLI ZÜLALLARIN TƏRKİBİ

28-12-2016

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: parodontit, təşviş-qorxu pozuntuları, ağız suyunun zülalları Ключевые слова: пародонтит, тревожно-фобические расстройства, белки слюны Key words: parodontitis,ancious-phobic disorders, saliva proteins В последнее время произошли значительные положительные изменения в оказании...

Ətraflı oxu


DÜZ BAĞIRSAĞIN MUKOZAL PROLAPSININ VƏ HEMORROİDAL DÜYÜNLƏRİN DÜŞMƏSİNİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ

15-12-2016

Giriş. Düz bağırsağın sallanması ümumi cərrahi xəstəliklərin 0,2-0,9%-i, prtoktoloji xəstəliklərin isə 3-5%-ni təşkil edir [1,2]. Kişilərlə müqayisədə qadınlarda 6 dəfə artıq rast gəlinir (80%) [3]. Uşaqlarda, adətən 4 yaşa qədər müşahidə olunur [4]. Hemorroidal düyünlərin düşməsi əsasən üçüncü və dördüncü dərəcəli babasildə müşayət olunur [2]. Düz bağırsağın...

Ətraflı oxu


PERİİMPLANTİTLƏR ZAMANI AĞIZ BOŞLUĞU MİKROFLORASININ DİNAMİKASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

20-11-2016

Müasir stomatologiyada implantologiya ən önməli statusa malik bölmələrdən olub, geniş tətbiq olunur. İmplantatların tətbiqi zamanı bir sıra nüanslar nəzərə alınmadıqda onun tutması və sonradan funksional fəaliyyətində problemlər meydana çıxa bilər [8]. Bütün süd və daimi dişlərin səthində olduğu kimi implantatların da səthində ərplər toplana bilir ki, onun da tərkibində əsas yeri mikroorqanizm kütləsi tutur....

Ətraflı oxu


ADENOİDLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN DƏRMAN PREPARATLARI VƏ ONLARIN KOMBİNASİYASININ KONSENTRASİYASININ OPTİMALLAŞDIRILMASI.

15-10-2016

При лечении аденоидитов, наибольший лечебный эффект достигается, при местном введение лекарственных препаратов. Также известно, что многие местно применяемые препараты отрицательно влияют на функции мерцательного эпителия (3,5). Одновременно мерцательный эпителий...

Ətraflı oxu


PARAQRİP VİRUSU İLƏ AĞIRLAŞMIŞ HAMİLƏLİKLƏR ZAMANI CİFTDƏ BAŞ VERƏN STRUKTUR DƏYİŞİKLİKLƏRİ

08-10-2016

      Ciftin patologiyası və onunla bağlı olan dölün antenatal müdafiəsi müasir mamalıq və perinatologiyanın ən aktual problemlərindən biridir. Məlumdur ki, cift həyat qabiliyyətinə malik dölün inkişafı və doğulmasını təmin edən müvəqqəti üzv olmaqla mürəkkəb ana-plasenta-döl sisteminin tərkib hissəsini təşkil edir. Normal cift dölə ana qanından sadə diffuziya və ya aktiv transport yolu ilə...

Ətraflı oxu


QARIN BOŞLUĞU ORQANLARININ ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNİN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİNDƏ VİDEOLAPAROSKOPİYANIN ROLU

08-09-2016

class="1f4">Açar sözlər: qarnın zədələnmələri, videolaparoskopiya. Müasir dünyada travmatizm nəhəng miqyasa çatmışdır və daimi olaraq artmağa meyllidir [1-3]. ÜST-in Harvard prospektiv tədqiqatlar mərkəzi ilə birgə apardığı araşdırmalardan alınmış məlumatlara görə 2020-ci ilə qədər ölümün əsas səbəbləri travmalar, xüsusən də yol-nəqliyyat travmaları, təbii fəlakətlər və terrorçuluq...

Ətraflı oxu


FAQOLİZİS ZAMANI “İKİNCİLİ KULTURALARDA” KULTİVASİYA OLUNMAYAN BAKTERİYA FORMALARININ (KOF) REKULTİVASİYASI HAQQINDA.

17-07-2016

Açar sözlər: kultivasiya olummayanformalar, sitokinlər, rekultivasiya Key words: unculturable forms, cytokines, recultivation Ключевые слова: некультивируемые формы, цитокины, рекультивация      Kultivasiya olunmayan patogenlər problemini və infeksion patologiyanın daha dəqiq diaqnostikası məqsədilə qeyri tipik izolyatların qeydə alınmasının vacibliyi məsələsini nəzərə alaraq patogenlərin...

Ətraflı oxu


123456789

Digər jurnal və qəzetlər