ENUKLEASİYA VƏ EVISSERASİYA ƏMƏLİYYATLARINDAN SONRA FƏSADLARIN TEZLİYİ VƏ STRUKTURU

14-02-2017

style="text-align: left;" align="center">      При лечении аденоидитов, наибольший лечебный эффект достигается, при местном введение лекарственных препаратов. Также известно, что многие местно применяемые препараты отрицательно влияют на функции мерцательного эпителия (3,5)....

Ətraflı oxu


HİPOTONİK UŞALIQ QANAXMANIN DAYANDIRMA ÜSULU

14-02-2017

Müasir dövrdə mamalıq qanaxmaları ana ölümlərin əsas səbəblərindən biri kimi qalmaqdadır [1. 2. 3].  Hər il dünyada 127000 qadın qanaxmaardan dünyasını dəyişir ki, buda bütün ana ölünlərinin 25%-i təşkil edir və bu fəsadın azalması tendensiyası müşahidə olunmur [4, 5]. Mamalıq qanaxmaları ciftin ayrılması və döğuşdan sonrakı dövründə uşaqlığın hipotoniyası, və bəzən normal...

Ətraflı oxu


RUHİ XƏSTƏLƏRİN SOSİAL FƏALİYYƏTİ VƏ YAŞAM KEYFİYYƏTİ – PSİXİ SAĞLAMLIQ SƏMƏRƏLİLIYİNİN ƏHƏMİYYƏTLİ BİR GÖSTƏRİCISIDİR

14-02-2017

          Psixi pozğunluqlardan  əziyyət çəkən şəxslərin nisbi sabit artımı dünyanın demək olar ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrində aktual sosial və psixoloji problem olmuşdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına görə dünyanın təxminən 450 milyon əhalisinin hər hansı psixi problemləri var. Bu problem bu və ya digər dövrdə hər dörd...

Ətraflı oxu


К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ (ДН) У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (СД) ВТОРОГО ТИПА

14-02-2017

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая нефропатия, сулодексид, протеинурия, микроальбуминурия.         Диабетическая нефропатия (ДН) является одним из ранних тяжелых осложнений сахарного диабета (СД), приводящих к формированию почечной...

Ətraflı oxu


VİCİA L.(LƏRGƏ) CİNSİNƏ AİD BƏZİ NÖVLƏRİN XAMMALININ ELEMENT TƏRKİBİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

13-02-2017

       Əczaçılıq elminin qarşısında duran mühüm problemlərdən biri də Azərbaycan florasından tərkibi müxtəlif qrup bioloji fəal maddələrlə zəngin olan bitki xammalı mənbələrinin tapılması, həmin mənbələrdən bioloji fəal maddələrin çıxarılması  və bu fəal maddələr əsasında yeni dərman vasitələrinin yaradılmasıdır. Məlumdur ki, bitkilərin müalicəvi təsiri onların tərkibində olan bir...

Ətraflı oxu


MİKOZLARİN EPİDEMİOLOGİYASINDA VƏ YAYILMASINDA RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ VƏ ZAMAN SIRALARININ TƏDQİQİ

10-02-2017

      Tibb, biologiya və fiziologiya sahəsində irəliyə doğru inkişaf kompüter tədqiqat sistemlərinin yeni imkanları ilə bağlıdır, çünki onlar yalnız məlumatların statistik işlənməsi vasitələri deyil, həmçinin tibbi-bioloji təfəkkürün alətidir (Genkin, 1999). Emanuel və Genkin (1997) qeyd edirlər ki, müasir tibbi informatikanın əsas məsələlərindən biri kliniki-laboratoriya məlumatlarının işlənməsinin...

Ətraflı oxu


DAVAMLI AĞCİYƏR VƏRƏMİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ ƏMƏLIYYAT ÖNCƏSİ HAZIRLIĞIN ROLU

09-02-2017

align="center">  Ключевые слова: устойчивый туберкулез легких, предоперационная подготовка, хирургическое вмешательство. Актуальность: Последние десятилетия достигнутые успехи в области фтизиатрии позволили добиться определенных сдвигов и снизить распростра-ненность...

Ətraflı oxu


INULA MONTANA L. BİTKİSİNİN ÇİÇƏK VƏ OTUNUN ELEMENT TƏRKİBİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

07-02-2017

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: Inula montana, element tərkibi Keywords: Inula montana, microelemental analysis Dağ andızı (Inula montana L.) mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə (Asteraceae) aid olmaqla Fransa, İspaniya, İsveçrə, İtaliya və şimali Afrikada geniş yayılmışdır [3]. Xalq təbabətində bitkinin çiçəklərindən, otundan, kök və kökümsovundan ödqovucu, iltihab...

Ətraflı oxu


XELATƏMƏLƏGƏTİRİCİ SORBENTDƏ KADMIUM İONUNUN İLKİN QATİLAŞDIRMASI VƏ ONUN QARACİYƏRDƏ TƏYİNİ

06-02-2017

Ключевые слова:  концентрирование кадмия, сорбент, м-аминофенол, сорбция, печень крупного рогатого скота Интенсивным способом восстановления аминокислот, необходимых для правильного формирования и роста тканей возможно только при потреблении животного белка....

Ətraflı oxu


EKSPERİMENTAL MEXANİKİ SARILIĞIN 7-Cİ VƏ 10-CU GÜNLƏRİNDƏ QARACİYƏRDƏ BAŞ VERƏN DƏYİŞİKLİKLƏRİN HİSTOLOJİ VƏ ELEKTRON MİKROSKOPİK XARAKTERİSTİKASI

06-02-2017

class="a">Acar sözlər mexaniki sarılıq, hepatosit, nekroz, apoptoz. Mexaniki sarıılıq zamanı müzakirə olunan məsələlər arasında, ən qabarıq nəzərə çarpan, hepatositlərin ölüm formaları və onların baş vermə səbəbləri haqqında fikir birliyinin olmamasıdır. Əldə olan məlumatların bir qismində hepatositlərin ancaq proqramlaşmış ölüm forması sayılan –apoptoz yolu ilə [1-5], digərlərində isə, birmənalı olaraq,...

Ətraflı oxu


1234...131415

Digər jurnal və qəzetlər