PERİNATAL ASFİKSİYA KEÇİRMIŞ YENİDOĞULANLARDA POLİORQAN ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNİN ERKƏN DİAQNOSTİKASI VƏ GEDİŞİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI

23-10-2017

Məlumdur ki, yenidoğulan uşaqlarda mərkəzi sinir sisteminin (MSS) hipoksik mənşəli zədələnmələrində perinatal asfiksiya polietioloji zəncirin ayrıca sərbəst bir həlqəsidir [1, 2]. Perinatal asfiksiya (PA) zamanı beynin ayrı-ayrı strukturlarının zədələnmələri müxtəlif xarakter daşıyır və asfiksiyanın ağırlıq dərəcəsindən, uşağın morfofunksional yetkinsizliyindən və risk faktorlarından asılıdır [3, 4]. Ağır PA keçirmiş...

Ətraflı oxu


DOPLEROMETRİK MÜAYİNƏLƏRİN NƏTİCƏLƏRİNƏ ƏSASƏN “ULİPRİSTAL ASETAT” PREPARATI İLƏ UŞAQLIQ MİOMASININ ƏSASLANDIRILMASI

22-10-2017

Миома матки относится к числу наиболее распространенных доброкачественных опухолей органов репродуктивной системы женщин старшего репродуктивного возраста и наблюдается, по данным разных авторов, у 10-30% пациенток старшего репродуктивного возраста, без выраженной...

Ətraflı oxu


UŞAQLIQ MİOMASININ EXOQRAFİK DİAQNOSTİKASI

20-10-2017

class="3">Müasir qadınların 25%-ə qədərində sonsuzluq uşaqlıq mioması ilə bağlı olur [1,2], bu da reproduktiv sistem xəstəliyi strukturunda 50% təşkil edir [3,4]. Uşaqlıq mioması (UM) eynicinsli olmayan xoşxassəli şişdən ibarətdir olub, ölçüsü, ,okalizasiyası, böyümə tempi, parenxima-stroma nisbəti  (fibromioma, leyomioma, fibroma) morfohistogenezi və klinik təzahür halları ilə fərqlənir. UM inkişaf səbəbləri...

Ətraflı oxu


β -TALASEMİYA PASİYENTLƏRİN AĞIZ BOŞLUĞU XƏSTƏLİKLƏRİNİN KORREKSİYASI ZAMANI KOMBİNƏ OLUNMUŞ BİTKİ TƏRKİBLİ BİOLOJİ PREPARATIN TƏTBİQİ

19-10-2017

 Açar sözlər: talasemiya, parodontit, bitki dərmanı Ключевые слова: талассемия, пародонтит, ВЗП, растительное средство. Key words: Thalassemia, periodontitis, herbal remedy. Введение. β – талассемия (от греческого thalassa – море и haima - кровь), наследственное заболевание крови, основным патогенетическим...

Ətraflı oxu


AĞIR METALLARIN CANLI ORQANİZMƏ TƏSİRİ

18-10-2017

Müasir dövrdə elmin və texnikanın xüsusilə sənayenin müxtəlif sahələrinin sürətli inkişafı insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaqla yanaşı ətraf mühitin müxtəlif tullantılarla çirklənməsinə səbəb olur. Torpağa, suya və havaya daxil olan fiziki və kimyəvi hissəciklər biosferdə kimyəvi tarazlığın pozulmasına, atmosferdə enerjinin paylanmasına, assimilyasiya və dissimilyasiya proseslərini-nm gedişinə,...

Ətraflı oxu


GÜYƏNƏ MEYVƏLƏRİNİN SAPONİN TƏRKİBİNİN TƏDQİQİ

16-10-2017

Açar sözlər: güyənə, meyvələr, qlikozid, tetraozid, pentaozid. Respublikamızın bitki örtüyü çox zəngin olmaqla həm faydalı dərman bitkilərinin, həm də zəhərli bitkilərin müxtəlif növlərinə malikdir. Zəhərli bitkilər kimyəvi-toksikoloji tədqiqatın mühüm obyektlərindən biridir. Odur ki, respublikamızda geniş yayılmış zəhərli bitkilərin kimyəvi-toksikoloji cəhətdən tədqiqi perspektiv istiqamət...

Ətraflı oxu


EKZOGEN, ENDOGEN İNTOKSİKASİYALARIN İNSAN ORQANİZMINƏ TƏSİRİ.

16-10-2017

İnsan orqanizminə toksiki maddəllərin təsiri bir problem olaraq XXІ əsrdə xüsusi aktuallıq qazanmşdır ki, bu da son illər kimya sənayesinin sürətli inkişafı nəticəsində ətraf mühitdə 10 mln-dan cox ksenobiotiklərin yayılması ilə əlaqədardır (4, 5). Ksenobiotik (yunan-yad) termini dedikdə insan orqanizminə daxil olaraq ona böyük zərər yetirən və orqanizmə yad olan ekzogen birləşmələr (ağır metallar, müxtəlif konservantlar,...

Ətraflı oxu


HELİCOBACTER PYLORİ MİKROORQANİZMİNİN MİKROBİOOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ EPİDEMİOLOGİYASI

12-10-2017

XX əsrin 80 –ci illərinin əvvəllərində Avstraliyalı tədqiqatçılar B.Marşall və C.Uorren mədə -12 bağırsaq bağırsaq xoralarının əsas səbəbinin mədənin turş –peptiki təsirləri ilə deyil məhz Helicobacter pylori tərəfindən törədilən spesifik infeksion proses olduğunu sübut etmişlər. Bu kəşflər nəticəsində xoraların uzun müddət davam edən polietioloji müalicəsi öz yerini spesifik aşkarlanmış...

Ətraflı oxu


MƏKTƏBLİLƏRİN SAĞLAMLIĞININ FORMALAŞMASINDA MƏKTƏB MEBELİNİN ROLU

12-10-2017

style="text-align: left;" align="center">Müasir məktəblilərin sağlamlıq vəziyyəti onların təlim-tərbiyə şərati ilə sıx əlaqəlidir. Vacib məktəb risk amillərindən biri məktəblinin iş yerinin təşkili hesab edilir. Uşaqların təhsil aldığı müddətdə tədris proqramlarının ağırlığından asılı olmayaraq, təhsilalanların fiziki sağlamlıq vəziyyətində bir sıra patologiyaların, xüsusilə də dayaq-hərəkət aparatı (qamət) və...

Ətraflı oxu


CAVAN YAŞ DÖVRÜNDƏ OLAN QADINLARDA AĞRI SİNDROMU ZAMANI KORONAR QAN DÖVRANININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

11-10-2017

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: qadınlarda cavan yaş dövrü, agrı sindromu, ÜİX-nin risk amilləri, qeyri-invaziv və invaziv müayinə üsulları Son illər diaqnostika və müalicəsində nailiyyətlərin əldə olunmasına baxmayaraq, ürək-damar xəstəlikləri (ÜDX) inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində ölüm və əlilliyin başlıca səbəblərindən biri olmaqda davam edir. Iqtisadi...

Ətraflı oxu


1234...313233

Digər jurnal və qəzetlər