MƏDƏ XƏRÇƏNGİ XƏSTƏLƏRİNDƏ MALABSORBSİYA SİNDROMU ZAMANI HƏZM POZULMALARININ DİAQNOSTİKASI

13-07-2016

Açar sözlər: mədə xərçəngi, malabsorbsiya sindromu, antimikrob pep­tidlər Ключевые слова: рак желудка, синдром мальабсорбции, антимик­робные пептиды Key words: gastric cancer, malabsorption syndrome, antimicrobial pep­tides.      Dünyanın əksər ölkələrində mədə хərçəngi (MX) bədхassəli şişlərin ən geniş yayılmış formalarından biri olub,...

Ətraflı oxu


Siçovullarda əməliyyatdan sonraki yirtiqlarin birincili bərpasinda disba-01 maddəsinin istifadəsinin yara sağalmasina və ekstrasellulər matriksə təsiri

08-07-2016

     Son yüz ildə icra olunan abdominal cərrahi müdaxilələrin artması ilə bərabər əməliyyatdan sonrakı yırtıqların (ƏSY) tezliyi də artmaqdadır (10). ƏSY-ın yaran masında kəsik tipinin növü,kəsiyin tikilmə şəkli və istifadə olunan tikiş materialları çox önəmli yer tutur. Abdominal müdaxilələrdən sonra 10-12 % nisbətində yırtıq əmələ gəldiyi göstərilir (10). ƏSY-ın bərpası ilə birlikdə...

Ətraflı oxu


QANDABƏNZƏR-ƏNG YARIĞININ ANATOMO-TOPOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

04-07-2016

Açar sözlər: kraniometriya, qandabənzər-əng yarığı, forma, yaş xüsusiyyətləri Ключевые слова: краниометрия, крыловидно-верхнечелюстная щель, форма, возрастные особенности Key words: craniometry, pterygo-maxillary fissure, shape, age peculiarities       Morfologiyanın vəziyyətinin təhlilinə həsr olunmuş Beynəlxalq Morfoloqlar Assosiasiyasının IX konqresinin...

Ətraflı oxu


KATAMENİAL EPİLEPSİYALI XƏSTƏLƏRDƏ REPRODUKTİV SAĞLAMLIĞIN VƏZİYYƏTİ

25-06-2016

Açar sözlər: katamenial epilepsiya, reproduktiv status, menstrual pozğunluqlar      Epilepsiya  nevroloji patologiyalar arasında aktual problemlərdən biri kimi həmişə diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan epilepsiyalı qadınlarda reproduktiv sağlamlığın zərər görməsi xüsusi qeyd edilməlidir. Belə ki, ümumi populyasiya ilə müqayisədə epilepsiyalı qadınlarda menstrual pozulmalara (MP) daha çox rast gəlinməsi...

Ətraflı oxu


QADINDA ÇANAQ DİBİ XƏSTƏLİKLƏRİNİN MÜASİR METODLARLA MÜALİCƏSİ

25-06-2016

style="text-align: left;">     Özündə sidik saxlamamağı, çanaq orqanlarının sallanması və düşməsini, düz bağırsağın disfuksiyasını birləşdirən çanaq dibi pozğunluqları qadının həyat keyfiyyətlərinin və əmək qabiliyyətinin azalmasına səbəb olur. Mayo Clinik-in göstəricilərinə görə bütün qadınların üçdə biri həyatlarının müxtəlif dövrlərində bu pozğunluqlardan...

Ətraflı oxu


XORALI KOLİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ İMMUNNOSUPRESSİV PREPARATİN SEÇİMİ

12-06-2016

Keywords: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, azathioprine, methotrexate, hormone dependent, hormone resistant, extra-intestinal manifestations, arthropathy, arthritis. Açar sözlər: bağırsaqın iltihabi xəstəlikləri, xoralı kolit, azatioprin, metotreksat, hormonal asılılıq, hormonal rezistentlik, bağırsagdankənar təzahürlər, artropatiyalar, artritlər.      Язвенный колит (ЯК)-хроническое...

Ətraflı oxu


SEREBRAL İFLİCLİ XAYALARI ENMƏMİŞ UŞAQLARDA QANDA LH GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

03-06-2016

style="text-align: left;" align="center">     Uşaq serebral iflici bətndaxili və doğulduqdan sonrakı dövrdə, həmmçinin həyatın ilk aylarında beyin strukturlarının inkişaf etməməsi nəticəsində əmələ gələn hərəki dəyişikliklər, bədən vəziyyəti, nitq və ruhi pozulmalar ilə xarakterizə olunan baş beynin xəstəliklərini özündə birləşdirir [2]. Serebral iflic başlıca olaraq bətndaxili patologiya və doğuş zamanı...

Ətraflı oxu


2 TİP ŞƏKƏRLİ DİABETİ OLAN VƏ OLMAYAN XƏSTƏLƏRİN MÜXTƏLİF MAQİSTRAL ARTERİYALARINDA QAN AXINI SÜRƏTİNİN VƏ REZİSTENTLİK İNDEKSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

02-06-2016

Ключевые слова: сахарный диабет  типа 2, скоростные характеристики кровотока по артериям, индекс резистентности кровотоку Açar sözlər: 2-ci tip şəkərli diabet, qan axınının sürət göstəriciləri, rezistentlik indeksi, damarların rigidliyi. Key words: diabetes mellitus type 2, blood flow speed indices, blood flow resistance...

Ətraflı oxu


XORA MƏNŞƏLİ KƏSKİN QASTRODUODENAL QANAXMALARIN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ ZAMANI ANTİOKSİDANT STATUS POZĞUNLUQLARININ TƏNZİMİ.

01-06-2016

Giriş.Tibbi, sosial və iqtisadi bir problemə çevrilmiş mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi 42–47% hallarda kəskin qastroduodenal qanaxma (KQDQ) ilə ağırlaşır [4] və aparılan müalicə fonunda ümumi letallıq 10–14%-ə, əməliyyatdansonrakı letallıq isə 5,5–32%-ə çatır [3].     Kəskin qanitirmə lipidlərin peroksidləşməsi proseslərini (LPO) sürətlən-dirərək antioksidant müdafiənin...

Ətraflı oxu


KLİNİK FUNKSİONAL SİNİFİNDƏN ASILI OLARAQ, XRONİK DESTRUKTİV VƏRƏMLİ XƏSTƏLƏRDƏ ÜRƏK RİTMİNİN VƏ KEÇİRİCİLİYİNİN POZULMASI.

26-05-2016

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: klinik-funksional sinif (KFS), xarici tənəffüs funksiyası (XTF), sağ mədəciyin ön-arxa divarının ölçüsü (SM, ÖADÖ)      Xronik destruktiv ağciyər vərəmi olan xəstələrdə ürək ritminin və keçiriciliyinin pozulması bu kateqoriyaya aid olan şəxslərdə ağciyərdən kənar ölüm səbəbləri riskinin böyük olması...

Ətraflı oxu


123456789

Digər jurnal və qəzetlər