QARACİYƏRİN İŞEMİK- REPERFUZİON ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNİN HÜCEYRƏ VƏ MOLEKULYAR MEXANİZMLƏRİ.

27-04-2017

            Qaraciyərin işemik- reperfuzion zədələnmələri (İRZ) müasir təbabətin, xüsusilə hepatologiyanın aktual və klinik təcrübədə həll olunmamış problemlərindəndir (1, 31, 41).           Qaraciyərin İRZ mürəkkəb patogenetik mexanizmlər nəticəsində formalaşan, üxtəlif xəstəliklər və eyni zamanda orqan üzərində aparılan...

Ətraflı oxu


I –II QRUP VƏRƏMƏLEYHİNƏ DƏRMANLARIN MÜALİCƏSİ NƏTİCƏSİNDƏ VƏ B VƏ C VİRUS HEPATİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ ƏMƏLƏ GƏLƏN TOKSİKİ-ALLERGİK REAKSİYALARIN QARŞISININ ALINMASINDA OZONOTERAPİYANIN ROLU

25-04-2017

Açar sözlər: Toksiki-hepatit, ozonoterapiya, Dərmana Davamlı Vərəm Ключевые слова: Токсический гепатит, озонотерапия, лекарственно-устойчивый туберкулез Key words: Toxic hepatitis, ozonotherapy, Druq resistant TB Aparılan müayinə və müşahidələr əsasında aydın olur ki, I-II qrup vərəm əleyhinə  preparatlar qaraciyərdə  toksiki- allergik təsirə malikdir...

Ətraflı oxu


ВНУТРИКОСТНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ

25-04-2017

В борьбе за жизнь человека, пораженным в экстремальных условиях, весьма существенным недостатком при оказании неотложной медицинской помощи является невозможность осуществления немедленных вливаний в кровеносное русло. Вместе с тем, у большинства нуждающихся лечебный...

Ətraflı oxu


İMMUN ÇATIŞMAZLIQLAR ZAMANI BƏZİ İNFEKSİON VƏ FİZİOLOJİ VƏZİYYƏTLƏRİN TƏHLİLİ

20-04-2017

Açar sözlər: immun çatişmazlıqlar, II-li tranzitor immun  çatışmazliqlar, infeksiy-alara həssaslıq Orqanizmin digər sistemlərində olduğu kimi immun sistemində də zədələnmələr ola bilər. Bunun nəticəsində də, onun funksiyasında müxtəlif pozğunluqlar, immunitetin zəifləməsi və immun çatışmazlıqlar (immun defisitlər) yaranır. İmmun çatışmazlıqlar immun sisteminin hər hansı sahəsinin tamlığının struktur...

Ətraflı oxu


İMMUN ÇATIŞMAZLIQLAR ZAMANI BƏZİ İNFEKSİON VƏ FİZİOLOJİ VƏZİYYƏTLƏRİN TƏHLİLİ

20-04-2017

Açar sözlər: immun çatişmazlıqlar, II-li tranzitor immun  çatışmazliqlar, infeksiy-alara həssaslıq Orqanizmin digər sistemlərində olduğu kimi immun sistemində də zədələnmələr ola bilər. Bunun nəticəsində də, onun funksiyasında müxtəlif pozğunluqlar, immunitetin zəifləməsi və immun çatışmazlıqlar (immun defisitlər) yaranır. İmmun çatışmazlıqlar immun sisteminin hər hansı sahəsinin tamlığının struktur...

Ətraflı oxu


I TİP ŞƏKƏRLİ DİABETİ OLAN UŞAQLARDA KƏSKİN VƏ XRONİKİ GİNGİVİTLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ İSTİFADƏ OLUNMUŞ FƏRQLİ MÜALİCƏ ÜSULLARININ NƏTİCƏLƏRİNİN TƏHLİLİ

18-04-2017

Açar sözlər: I tip şəkərli diabet, uşaqlar, gingivit Mövzunun aktuallığı:      Şəkərli diabet parodontitin ağır və proqressivləşən formalarının əmələ gəlməsində, parodont toxumalarının və çənə sümüklərinin infeksiyalaşmasında, diş-dişəti birləşməsinin dağılmasına gətirib çıxaran vacib risk faktoru kimi qeyd olunur (2,3). Bu xəstələrin oral gigiyenalarının yaxşılaşdırılması...

Ətraflı oxu


YÜNGÜL PREEKLAMPSİYA OLAN QADINLARDA HAMİLƏLİYİN, DOĞUŞ FƏALİYYƏTİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

18-04-2017

Preeklampsiya hamiləliklə əlaqədar fəsaddır. Əksər hallarda hestasiyasının 20 həftəsindən sonra qeyd olunur və ana xəstələnmə və ölüm göstəricilərinə nəzərə çarpacaq qədər təsir göstərir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə hipertenziv vəziyyət-lərin tezliyi 5-11% arasında tərəddüd edir (2,4,8). Preeklampsiyanın yaranmasında çox saylı amillər qeyd olunur, o cümlədən ananın sosial, tibbi mamalıq və ailə...

Ətraflı oxu


KATETERLƏ ƏLAQƏLİ QAN CƏRƏYANI İNFEKSİYALARIN PROFİLAKTİKASINDA ANTİSEPTİKLARIN ROLU

18-04-2017

style="text-align: left;" align="center">Актуальность проблемы. Госпитальные гнойно-септические инфекции (ГГСИ) вследствие ассоциированных с ними высоких показателей уровня заболеваемости и смертности, значительного экономического, социального и морального ущерба, являются одной из...

Ətraflı oxu


İKİ TƏRƏFLİ MƏRCANVARİ VƏ ÇOXLU NEFROLİTİAZIN CƏRRAHİ MÜALİCƏ ÜSULLARI

11-04-2017

class="a">Açar şözlər : mərcanvari nefrolitiaz, nefrolitotomiya, pielolitotomiya.  Ключевые слова: коралловидный нефролитиаз, нефролитотомия, пиелолитотомия.   Key words: staghorn nephrolithiasis, piyelolithotomy, nephrolithotomy. Problemin aktuallığı. Sidik daşı xəstəliyinin (SDX) ən ağır formalarından biri mərcanvari nefrolitiazdır (MN). SDX-nin strukturunda MN rastgəlmə tezliyi...

Ətraflı oxu


СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

11-04-2017

Гипертензивные нарушения во время беременности являются важной причиной тяжелой заболеваемости, длительной инвалидности и смертности как среди матерей, так и среди их детей. В Африке и Азии почти одна десятая часть всех случаев смерти матерей связана с гипертензивными...

Ətraflı oxu


1234...222324

Digər jurnal və qəzetlər