BAKTERİAL İRİNLİ MENİNGİTLİ UŞAQLARDA MÜXTƏLİF MÜALİCƏ VASİTƏLƏRİNİN QANDA İMMUNOQLOBULİN FRAKSİYALARININ GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ

07-04-2017

Acar sözlər: irinli meningit, immunoqlobulin, müalicə Keywords: purulent meningitis, immunoqlobulin, treatment Bakterial meningitlər (BM) insan üçün həyati təhlükə törətməklə bərabər sağaldıqdan sonra hətta əlilliyə kimi gətirib çıxara bilər. Bakterial neyroinfeksiyalar insanın sinir sisteminin patologiyalarının əsas hissəsini əhatə edir (1,2). Meningitlər zamanı qanda bir sıra immun göstəricilər dəyişikliyə...

Ətraflı oxu


KATARAKTANIN CƏRRAHİYYƏSİ ZAMANI MAKULYAR ÖDEMİN PROFİLAKTİKASINDA ANTİ-VEGF TERAPİYANIN PERSPEKTİVLƏRİ

07-04-2017

class="authlist" style="text-align: left;" align="center">Şəkərli diabetin yüksək rastgəlmə tezliyi diabetik retinopatiya və kataraktanın birlikdə təzahürü ilə səciyyələnir. Bu səbəbdən katarakta cərrahiyyəsinin diabetik retinopatiyanın gedişinə təsiri məsələsinin öyrənilməsi aktual hesab olunur. Diabetik retinopatiya şəkərli diabetli pasiyentlərin əlilliyinə səbəb ola bilən ən ağır fəsadlarından biridir. Bir çox hallarda...

Ətraflı oxu


SÜDƏMƏR YAŞ DÖVRÜNDƏ ALLERGİK BRONXİTLİ UŞAQLARDA İL-4, İL-10 SİTOKİN GENLƏRİNUİN POLİMORFİZMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

07-04-2017

style="text-align: left;" align="center">С каждым годом продолжает увеличиваться число больных с аллергичес кой патологией, в том числе аллергическим бронхитом (АБ). Заболеваемость аллергическим бронхитом связана, в первую очередь, с воздействием факторов окру жающей среды и генетической...

Ətraflı oxu


LƏNKƏRAN İQTİSADİ RAYONUNDA XÜSUSƏN XRONİKİ BÖYRƏK ÇATIŞMAZLIĞI İLƏ XƏSTƏLƏNMƏNİN YAYILMASI VƏ STRUKTURU

04-04-2017

Giriş. Xroniki böyrək çatışmazlığı (XBÇ) böyrəklərin ekskretor və inkretor funksiyasının, turşu-qələvi, su-duz mübadiləsinin pozulması, uremik intoksikasiya ilə müşayiət olunan simptomokompleks olub səhiyyənin ən aktual problemlərindən biridir. Son illərdə uro-nefroloji xəstəliklərin sayının artması [2,4,8] əhali arasında xroniki böyrək çatışmazlığının da geniş vüsət almasına gətirib...

Ətraflı oxu


HEMOFİLİYA XƏSTƏLİYİNİN YAYILMA SƏVİYYƏSİNİN İQTİSADİ VƏ İNZİBATİ RAYONLARDA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

04-04-2017

Giriş. Hemofiliya xəstəliyinin ayrı-ayrı ölkələrdə, ölkələrin regionlarında fərqli səviyyədə yayılması müşahidə olunur [1-3, 5-8]. Rusiya Federasiyasında bu xəstəliyin yayılma səviyyəsi (0,106‰) Böyük Britaniyanın müvafiq göstəricilərinə yaxın (0,096‰), Ukrayna və Belarusla müqayisədə (0,058 və 0,060‰) xeyli yüksəkdir [1-3]. Belarusiyanın Brest, Vitebsk, Qomel, Qrodnensk, Minsk və Moqilyovsk...

Ətraflı oxu


KƏSKİN BİLİAR PANKREATİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ LAPAROSKOPİK XOLESİSTEKTOMİYA

30-03-2017

  Açar sözlər. Kəskin biliar pankreatit, laparoskopik xolesistektomiya           Kəskin pankreatit (KP) mədəaltı vəzin iltihabi destruktiv xəstəliyidir. Etioloji səbəblər arasında öd daşına bağlı səbəblər üstünlük təşkil edir (1). Belə ki, bütün pankreatit hadisələrinin 40%, KP hadisəlırinin isə 90% öd daşı xəstəliyi təşkil edir. Bu xəstələrdə başlanğıc...

Ətraflı oxu


HİDROSALPİNKS ZAMANI LAZER TERAPİYASI VƏ ANTİHOMOTOKSİK MÜALİCƏNİN MÜŞTƏRƏK TƏ

29-03-2017

Açar sözlər: hidrosalpinks, antihomotoksik müalicə, lazer   terapiyası Tədqiqatın aktuallığı. Müasir tibbin inkişafına və yüksək naliyyətlərinə baxmayaraq qadın cinsiyyət sisteminin iltihabi xəstəlikləri (İX) aktual problemlərdən biri olaraq qalır.Sosial-iqtisadi vəziyyətin aşağı olması, qeyri-düzgün həyat tərzi, urbanizasiya, uşaqlıqdaxili manipulyasi-yalar bu xəstəliklərin artmasına təkan verən...

Ətraflı oxu


TÜTÜN İSTİFADƏSİNİN ANA-DÖL QAN DÖVRANINA TƏSİRİ

28-03-2017

Giriş: Siqaretin tərkibindəki bir çox kimyəvi maddələr insan sağlamlığına mənfi təsir göstərir /1/. Hamilə qadının siqaret istifadə etməsi həm hamiləlik ağırlaşmalarına, həm də dölün inkişafına mənfi təsir edir. Hamilə qadının siqaret istifadə etməsinin az çəkili döl və vaxtından qabaq doğuşa səbəb olduğu bilinsə də bunun mexanizmi hələ tam dəqiqləşməmişdir /2, 3/. Siqaret və onun tərkibindəki kimyəvi...

Ətraflı oxu


ORTA TƏHSİL SİSTEMİNDƏ İSLAHATLAR VƏ ŞAGİRDLƏRİN FİZİKİ İNKİŞAFININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

28-03-2017

Uşaq əhalisinin sağlamlığının təmin edilməsi hər bir ölkədə dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olmaqla yanaşı, həm də əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının əsas göstəricilərindən sayılır. İnkişaf etməkdə olan orqanizmin sağlamlığının mühafizəsinin başlıca amili uşaqlar üçün gigiyenik cəhətdən risk meyarlarına əsaslanan, təhlükəsiz və optimal yaşayış,...

Ətraflı oxu


HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRIŞA QƏDƏR YENİYETMƏLƏRDƏ SAĞLAMLIQ İMKANLARININ MƏHDUDLUĞU VƏ HƏRBİ XİDMƏTƏ YARARLILIQ POTENSİALI

20-03-2017

Giriş. Gənclərin sağlamlığının möhkəmləndirilməsinə xidmət edən ən mühüm dövlət tədbirlərindən biri onların uşaq yaşlarında dispanzerizasiyasını təşkil etməkdir. Azərbaycanda uşaq əhalisinin dispanzerizasiyası barədə dövlət proqramı çərçivəsində geniş profilaktik işlər həyata keçirilir. Bu işlərin son nəticəsinin meyarlarından biri yeniyetmələrin hərbi xidmətə yararlılıq potensialıdır....

Ətraflı oxu


12345...222324

Digər jurnal və qəzetlər