ÜRƏYİN XRONİK İŞEMİK XƏSTƏLİYİ ZAMANI QANDA MAGNEZİUMUN SƏVİYYƏSİ İLƏ ENDOTELİN FUNKSİONAL VƏZİYYƏTİ ARASINDAKI ƏLAQƏNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

20-05-2016

class="Gvdemetni0" style="text-align: left;" align="center">Maqnezium (Mg++) orqanizmdə əsas biogen elementlərdən biri olub miqdarına görə natrium, kalium və kalsiumdan sonra 4-cü yeri, hüceyrədəki miqdarına görə isə kaliumdan sonra 2-ci yeri tutur. Mg++-un mütləq çəkisi orqanizmdə 21-28 qr təşkil edir. Bu elektrolit ən çox - 60%- sümüklərdə, 20%- əzələlərdə, 19%- digər toxuma və hüceyrələrdə, 1% isə...

Ətraflı oxu


AŞAĞI ATIM FRAKSİYASI OLAN SOL MƏDƏCİK ANEVRİZMALI XƏSTƏLƏRDƏ ANEVRİZMA TƏMİRİNDƏN SONRA EXOKARDİYOQRAFİYA NƏTİCƏLƏRİ.

16-05-2016

class="GvdeA">      Ön üz, apeks, bəzən də posterior divarda əmələ gələn sol mədəcik çapıq toxumasınının çoxu rezeksiya edilməsi mümkün olmayan septuma da təsir edir. Reperfuzya həyata geçirilməzsə akinetik və ya diskinetik bir anevrizmanın yaranmasına səbəb olur. Miyokard yığıldığında enerjinin anevrizma içində itməsi ilə strok həcim və kardiyak output düşərkən sonradan sağlam...

Ətraflı oxu


YEGANƏ BÖYRƏYİN XƏRÇƏNGİ VƏ NEFROLİTİAZI: MÜALİCƏ TAKTİKASI HAQQINDA

16-05-2016

     Anadangəlmə və ya birtərəfli nefrektomiyadan sonra yeganə böyrəyin xəstəliklərinin müalicəsi bir sıra ciddi problemlərin həll edilməsini tələb edir. Bu cür xəstələr bir qayda olaraq cərrahi müalicəyə məruz qaldığında anuriya, kəskin böyrək çatışmazlığı və xroniki böyrək çatışmazlığı riski daşıyırlar. Bu cəhətdən böyrəyin anadangəlmə yeganə olması qazanılmış tək...

Ətraflı oxu


ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ

16-05-2016

     Бузина чёрная стала использоваться как лекарственное растение ещё в средние века [22]. Это растение, обладая богатым составом биологически активных веществ, обладает множественными фармакологическими свойствами [10]. Поэтому, галеновые препараты из сырья...

Ətraflı oxu


PİYLƏNMƏ İLƏ ƏLAQƏDAR BARİATRİK ƏMƏLİYYATA MƏRUZ QALMIŞ XƏSTƏLƏRİN MÜALICƏ DİNAMİKASINDA HƏYAT KEYFİYYƏTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

13-05-2016

Açar sözlər: həyat keyfiyyəti, piylənmə, mədə kiçiltmə, mədəşuntlayıcı əməliyyatlar. Ключевые слова: качество жизни, ожирение, рукавная резекция желудка, гастрошунтирование.      Hazırda morbid piylənmə (MP) ilə xəstələnənlərin sayı bütün dünyada armışdır. Tədqiqatçılar bunun əsas səbəbini az hərəkətlilik, yüksək kalorili...

Ətraflı oxu


ANTİFOSFOLİPİD ANTİTELİ SİRKULYASİYA EDƏN HAMİLƏLƏRDƏ ANTİTROMBOTİK PROFİLAKTİKANIN EFFEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

10-05-2016

Giriş. Mamalıq praktikasından məlumdur ki, tromboz və tromboemboli-yalar doğuşdan (əməliyyatdan) sonrakı dövrdə daha çox baş verir. Tromboembolik ağırlaşmaların əsas səbəbi isə doğuşdan sonra uzun müddətli yataq rejimi və laktasiyanı zəiflətmək məqsədilə estrogenlərdən istifadə olunmasıdır [1, 2]. Bundan əlavə, bəzi tədqiqat işlərində sübut olunmuşdur ki, dərin venaların trombozlarının 75%-nə doğuşa qədərki dövrdə...

Ətraflı oxu


MÜXTƏLİF GENEZLİ XORALI STOMATİTLƏRİN YERLİ MÜALİCƏSİNİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

06-05-2016

style="text-align: left;" align="center"> Açar sözlər: ağiz boşluğu selikli qişası, xorali stomatit Key words: oral mucosa, ulcerous stomatitis     Ağız boşluğu selikli qişası (ABSQ) xəstəlikləri bölməsi müasir stomatologi-yada özünəməxsus yer tutur. ABSQ xarici və daxili mühit amillərinin daimi təsirinə məruz qaldığından burada bir çox patoloji proseslər özünə yer tapır [3]. ABSQ-da rast...

Ətraflı oxu


УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ГИДАТИДОЗНОЙ ФОРМЫ ЭХОНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

06-05-2016

v>   Эхинококкоз — природноочаговое, антропозоонозное заболевание. Возбудитель Echinococcus granulosus, семейства Taeniidae, относится к биогельминтам. Взрослая стадия развивается в тонких отделах кишечника дефинитивных хозяев — плотоядных и хищных млекопитающих, которые...

Ətraflı oxu


ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ АНГИОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

05-05-2016

 В настоящее время сахарный диабет (СД) занимает третье место в структуре смертности взрослых людей после сердечно-сосудистых и онкологических болезней. Положение обостряется тем, что количество больных СД постоянно увеличивается в связи с ростом численности и...

Ətraflı oxu


РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ МИОМЕ МАТКЕ

04-05-2016

     В процессе послеоперационного ведения женщин, имевших миому матки, большое значение в последствие имеют методы  восстановительного лечения. Однако методы восстановительного лечения женщин после операций, сохраняющих функцию органа при миоме матки,...

Ətraflı oxu


123456789

Digər jurnal və qəzetlər