XRONIİKİ GENERALİZƏOLUNMUŞ PARODONTİTLİ ŞƏXSLƏRDƏ KOMBİNƏ EDİLMİŞ MÜALİCƏSİNİN ANTİMİKROB EFFEKTİVLİYİ

03-02-2017

          Parodont xəstəlikləri müasir stomatologiyanın ciddi problemi olaraq, bütün dünya əhalisini təsir edərək zədələyir, həyat keyfiyyətini azaldır və dişlərin erkən itirilməsinə səbəb olur [1-3,13]. Epidemioloji tədqiqatların son nəticələrinə əsaslanmış ədəbiyyatın məlumatlarına görə, parodont xəstəlikləri böyük əhalinin 90-95%-də qeyd olunur və bu zaman müşahidələrin yalnız...

Ətraflı oxu


PROFESSİONAL İDMANÇILARDA AGIZ BOŞLUGUNUN VƏZİYYƏTİ VƏ ONLARA STOMATOLOJİ YARDIMIN OPTİMALLAŞDIRILMASI

03-02-2017

class="a">     Интенсивные и длительные физические нагрузки вследствие иммунологических нарушений, усиления кровообращения, снижения адаптационных возможностей организма и антигенной нагрузки оказывают существенное негативное влияние на функциональное состояние...

Ətraflı oxu


MENİNGİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ OPTİMAL TERAPİYA TƏDBİRLƏRİNİN İMMUN GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ

02-02-2017

Acarsözlər: irinlimeningit, immunitet, müalicə Keywords: purulent meningitis, immunity, treatment Müasir dövrümüzdə kəskin neyroinfeksiyalar insan həyatı üçün ciddi təhlükə yaradan xəstəliklərdən hesab olunur və onlar sinir sisteminin patologiyalarının əsas qrupunu təşkil edir. Son dövrümüzdə neyroinfeksiyaların rast gəlinməsi günü–gündən artmaqdadır. Belə ki, Ə.Qarayev adına 2...

Ətraflı oxu


GƏMİ TƏMİRİ ZAVODUNDA İŞÇİLƏRİN ƏMƏK QABİLİYYƏTİNİN MÜVƏQQƏTİ İTİRİLMƏSİNİN NOZOLOJİ SƏBƏBLƏRİ

02-02-2017

Giriş. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin (ƏQMİ) səviyyəsi və nozoloji səbəbləri işçilərin yaşından, peşəsindən, əmək şəraitindən, iş stajından, rejimindən asılı dəyişir [1-6]. Müasir sənayedə əməyin avtomatlaşdırılması və mexanizmlərlə zənginləşdirilməsi onun yüngülləşməsinə imkan verir, amma əməyin gərginliyi, zərərli istehsalat şəraiti, iş rejiminin qeyri-stabilliyi kimi amillər qalır və bəzi...

Ətraflı oxu


PREEKLAMPSİYALARDA AĞRISIZLAŞDIRMANIN MÜASİR ASPEKTLƏRİ

02-02-2017

      Preeklampsiya hamiləlik patologiyaları arasında ən ciddi 3 ağırlaşmadan biridir, qanaxmalardan sonra tromboemboliya ilə preeklampsiya 2-ci və 3-cü yeri tuturlar. Preeklampsiya 5-8% hallarda rast gəlinir (1), perinatal ölüm 18-30% hallarda bu səbəbdən baş verir (2, 3). Rusiya federasiyasında  ana ölümü 2011-ci il üçün 10% hallarda preeklampsiya və eklampsiya hesabına olmuşdur (4). Respublikamızda da...

Ətraflı oxu


XOLEDOXOLİTIAZ MƏNŞƏLI MEXANİKİ SARILIĞIN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASININ MÜASİR ASPEKTLƏRİ

01-02-2017

Giriş. Hepatopankreatoduodenal zona üzvlərinin bir sıra onkogen və qeyri-onkogen xəstəlikləri zamanı meydana çıxan mexaniki sarılıq (MS) biliar cərrahlığın aktual və tam həllini tapmamış problemlərindən biri olaraq qalır. Xoşxassəli MS-nin səbəbləri içərisində xoledoxolitiaza 80,8% hallarda təsadüf edilir [1]. Öd yollarının keçməzliyi fonunda öd hipertenziyası, xolestaz və xolemiya qaraciyərdə dərin morfofunksional...

Ətraflı oxu


CОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ МИКОЗОВ КОЖИ В РАЙОНАХ МАЛОГО КАВКАЗА АЗЕРБАЙДЖАНА

30-01-2017

Ключевые слова:  кератомикоз, Малый Кавказ, интенсивный показа-тель, дерматомикозы. В современной дерматологической практике отмечается тенденция к увеличению числа больных с микотическими поражениями кожи и ее придатков(1). Росту заболеваемости грибковой инфекцией...

Ətraflı oxu


İNTENSİV FİZİKİ GƏRGİNLİYİN AĞIZ BOŞLUĞUNUN VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

30-01-2017

style="text-align: left;" align="center">      Массовое за последние годы развитие массового и профессионального спорта практически во всех странах и регионах и активного вовлечения в этот процесс лиц детского и юношеского возраста свидетельствует о важности задачи сохранения на...

Ətraflı oxu


ABDOMİNAL DOĞUŞLARIN GÖSTƏRİŞLƏRİNDƏN ASILI MÜASİR SƏCİYYƏLƏRİ

29-01-2017

align="center">  Giriş. Qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı mamalıq təcrübəsəində ən geniş istifadə olunan operativ müdaxilələrdən biridir. Bəzi ölkələrdə bu əməliyyatın köməyi ilə uşaqların 50% -dən çoxu doğulur [1-6]. Azərbaycanda 2013-cü ildə doğuşların 21%-i qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı ilə bitmişdir. Abdominal doğuşlara göstərişlər bütün dünyada eyni olsalar da qeysəriyyə kəsiyi...

Ətraflı oxu


LƏNKƏRAN VƏ ASTARA SUBTROPİK RAYONLARININ ƏHALİSİ ARASINDA PARODONT XƏSTƏLİKLƏRİNİN TEZLİYİ VƏ KLİNİKİ GEDİŞATININ MÜQAYİSƏVİ XARAKTERİSTİKASI VƏ ONLARIN İKİNCİLİ HİSSƏVİ ADENTİYANIN FORMALAŞMASINDA ROLU

28-01-2017

Среди основных стоматологических проблем важное место занимают болезни пародонта, частота которых встречается почти у 80% детского и всего взрослого населения [2, 3, 8, 10]. В числе этиологических факторов заболеваний пародонта важное место отводится климато-географическим...

Ətraflı oxu


12345...131415

Digər jurnal və qəzetlər