YAŞLI XƏSTƏ QRUPLARINDA DÜZ BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİNİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

10-10-2017

align="center">  Рост заболеваемости колоректальным раком - тенденция последних лет [1, 2, 3, 4]. Ежегодно в мире раком толстой кишки заболевает один  миллион человек, а количество смертей превышает 500 тысяч, являясь второй по частоте причиной смерти от злокачественных опухолей...

Ətraflı oxu


HELMİNT-PROTOZOY İNVAZİYASI OLAN HAMİLƏ QADINLARDA «ANA-CİFT-DÖL» SİSTEMİNDƏ QAN DÖVRANININ VƏZİYYƏTİ

10-10-2017

Müasir hamilə qadının, xüsusilə meqapolisin sakinlərinin orqanizminə çoxlu sayda əlverişsiz amillər təsir göstərir  [1, 2, 3]. Ətraf mühitin ekologiyasının antropogen dəyişiklikləri, informasiya yüklənmələri,  sosial stresslər və bir çox digər təsirlər hamiləliyin əlverişsiz gedişinin səbəbkarı ola bilər. Hamiləliyin gedişini ağırlaşdıran daha ətraflı öyrənilən amillərə ananın yoluxucu...

Ətraflı oxu


MƏRKƏZİ SİNİR SİSTEMİNİN ZƏDƏLƏNMƏSİ OLAN YENİDOĞULANLARDA POLİORQAN POZĞUNLUQLARININ DİAQNOSTİKASINDA ORQANOSPESİFİK MARKERLƏRİN ƏHƏMİYYƏTİ.

09-10-2017

Ключевые слова: новорожденный,перинатальная гипоксия, полиорганные поражения Развитие плода происходит в условиях сложных взаимоотношений с организмом матери. Как следствие высокой частоты акушерской и экстрагенитальной патологии у женщин детородного возраста за...

Ətraflı oxu


TRANSVEZİKAL VƏ TRANSVAGİNAL GİRİŞLƏ VEZİKO VAGİNAL FİSTULA LƏĞVİ ƏMƏLİYATLARININ NƏTİCƏLƏRİ.

06-10-2017

style="text-align: left;" align="center">  Açar sözlər: ginekoloji travmalar, veziko-vaginal fistullar,  fistulların ləğvi yolları, transvaginal  fistula ləğvi.   Veziko-vaginal fistullar  urogenital fistullarin  bir növüdür. VVF sidik kisəsi və uşaqlıq yolu arasında fistula yolunun yaranması və sidiyin uşaqlıq yolundan daim axması ilə özünü göstərir.   VVF-lar qadınların psixoloji...

Ətraflı oxu


ANA ÖLÜMÜ HADİSƏLƏRİNİN MÖVSÜMDƏN ASILI DİNAMİKASI

06-10-2017

İlin mövsümlərindən asılı ətraf mühit amillərinin dəyişməsi fonunda əhalinin tibb xidmətləri ilə təminatında da çətinliklər yaranır. Ədəbiyyatda əhalinin xəstələnməsində, ölüm riskində və hətta digər demoqrafik proseslərdə mövsümlülük barədə geniş məlumatlar çoxdur. Xüsusən diqqəti cəlb edən Amerikada və Avropada tibbi-demoqrafik proseslərin fərqli mövsümi xarakterdə...

Ətraflı oxu


ANTİ-MÜLLER HORMONU AŞAĞI OLAN QADINLARDA İNHİBİN B HORMONUNUN OVARİAL REZERVİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ ROLU

05-10-2017

Ingibinlər granulyoz hüceyrələr tərəfindən sintez olunan transformasiyaedici beta-inkişaf faktoru superailəsindən olan glikoprotein hormonudur. İnhibin B hipofiz tərəfindən FSH–ın (Follikul Stimuləedici hormon) sekresiyasını və inkişaf edən follikullara parakrin təsirini tormozlayır. 24-40 yaşlı sonsuz qadınlar arasında aparılan tədqiqatda bazal İnhibin B və FSH arasında neqativ, İnhibin B və antral follikul sayı arasında isə düz korrelyasiya...

Ətraflı oxu


ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С ИБС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПАХ ГЕНОВ АРОЕ И PAI-1

04-10-2017

Ключевые слова: Генотип, ген PAI-1, ген АроЕ, липидный обмен, тощаковая глюкоза,  ИБС, фатальный исход (ФИ). В настоящее время доказано, что основными факторами сердечно-сосудистого риска являются модифицируемые факторы, такие как курение, ожирение, АГ, дислипидемия, а также...

Ətraflı oxu


GÖZLƏRİN MİKOZU XƏSTƏLİKLƏRİ OLAN PASİYENTLƏRDƏ İMMUNOLOJİ DƏYİŞİKLİKLƏRİN XARAKTERİ

04-10-2017

Son illər şərti-patogen mikroorqanizmlərlə, o cümlədən göbələklərlə şərtlənmiş xəstəliklərin sayının artması nəzərə çarpır. Planetimizin hər 5-ci sakini mikoz infeksiyası ilə yoluxmuşdur 1, 2, 3, 4].  Mikozlar - insanın ən geniş yayılmış patologiyasıdır. Müasir dövrdə mikozların potensial törədiciləri olan 400-dən artıq göbələk növü məldumdur, onların 50-ə yaxın növü görmə...

Ətraflı oxu


MÜLLER KANALININ ANOMALİYALARI

03-10-2017

style="text-align: left;" align="center">      Müller axacağının anomaliyalarının ilk yazılı məlumatları XVI əsrə aiddir.Xəstəliyin populyasiyada yayılması barədə dəqiq məlumatın olmamasına səbəb yenidoğulmuşlarda bu patalogiyalara az diqqət edilməsi və ya ümumiyyətlə müəyyən olunmamasıdır (1,4). Bəzi müəllliflər  xəstəliyin 0,1-3.5% halda rast gəlinməsini, Grimbizis və əməkdaşları (2001) fertil yaş...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA SİDİKLİK-SİDİK AXARI REFLÜKSUNUN MÜXTƏLİF ANTİREFLÜKS CƏRRAHI ƏMƏLIYYATLARININ NƏTICƏLƏRININ MÜQAYİSƏLI QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ.

29-09-2017

>Açar sözlər:   Uşaq, sidiklik-sidik axari  reflüksu,  antireflüks,  cərrahi. Problemin aktuallığı.Uşaqlarda SSAR ən çox təsadüf olunan patologiyalardan biri hesab olunaraq uroloji və  nefroloji xəstəliklərin strukturunda əsas yerlərdən birini tutaraq 35-65% təşkil edir.(1,2). Hal-hazırda SSAR-n müalicəsində çoxsaylı antireflüks cərrahi əməliyyatlarının olmasına baxmayaraq ədəbiyyat...

Ətraflı oxu


12345...313233

Digər jurnal və qəzetlər