SONSUZ QADINLARDA HORMONAL STATUS VƏ OVARİAL REZERV

28-09-2017

style="text-align: left;" align="center">Qadınlarda sonsuzluq müntəzəm cinsi əlaqə olduğu halda 1 ildən çox müddətdə hamilə qalmamaqdır. Sonsuzluğun səbəbləri fallop borularının zədələnməsi, hormonal pozulmalar, çanaq orqanlarının iltihabi xəstəlikləri, endometrioz, yumurtalıqların polikistoz sindromu, yumurtalıqların vaxtından əvvəl tükənməsi, uşaqlıq fibroidləri və ətraf mühitin müxtəlif faktorları ola bilər...

Ətraflı oxu


ORXİOPEKSİYA ƏMƏLİYYATININ İNKİŞAF TARİXİ VƏ BU ƏMƏLİYYATA MÜASİR BAXIŞ

21-09-2017

Kriptorxizm (yunan sözüdür: kryptos-gizli, orchis-yumurta mənasını verir), xayalıqda xayanın yoxluğu kimi başa düşülür. Kişilərdə kriptorxizm ən çox müşahidə edilən irsi patologiyalardandır, 1 yaşında uşaqların demək olar ki, 1%-da müşahidə edilir (3). Bətndaxili dövrdə xaya mezonefrik böyrəyin yanında formalaşıb qasıq kanalı vasitəsilə xayalığa enir. Bu prosesdə hər hansı bir yalnışlıq olduqda...

Ətraflı oxu


AZƏRBAYCANDA VƏRƏM ƏLEYHİNƏ TƏDBİRLƏRİN TƏKMİLLƏŞİIRİLMƏSİ YOLLARININ MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ

19-09-2017

Açar sözlər: vərəmin epidemik vəziyyəti, xəstələnmə, ağır kliniki formalar, coğrafi mövqeyindən asılı olaraq ərazinin regionlaşdırılması, müayinə və müalicənin təkmilləşdirilməsi. Dünyada vərəm qlobal problem olaraq qalmaqdadır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) şərqi Avropa ölkələrində vərəmə görə epidemik vəziyyəti gərgin olan 18 ölkədən birini və birincisinin Azərbaycanın...

Ətraflı oxu


SONSUZLUQ OLAN QADINLARDA AUTOİMMUN TİREOİDİTİN DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALƏCƏ TAKTİKASINA KOMPLEKS YANAŞMA

19-09-2017

class="a0" style="text-align: justify;">Проблема инфертильности продолжает оставаться актуальной для современной гинекологии. В среднем за последние 10 лет рост частоты бесплодных браков составляет 30-40% [1; 2]. В клинической медицине в структуре эндокринной патологии одно из первых мест...

Ətraflı oxu


BÖYRƏK TRAVMALARI ZAMANI ULTRASƏS MÜAYİNƏ DİAQNOSTİKASININ NƏTİCƏLƏRİ

15-09-2017

Böyrək travmaları sidik-cinsiyyət orqanları travması arasında aparıcı yerlərdən birini tutur və qarın boşluğunun küt və ya nüfuzedici travması olan xəstələrin təqribən 5-10%-də xəstədə müşahidə edilir. Bu travmalar həyat üçün təhlükəli olasqda əksər hallarda yalnız konservativ müalicə tələb olunur [1, 2, 3]. Böyrək travmaları zamanı kişi və qadın nisbəti 3:1-ə kimidir [4, 5]. Böyrək...

Ətraflı oxu


YÜKSƏK HİPERMETROPİK ANİZOMETROPİYALI YENİYETMƏLƏRDƏ GÖRMƏNİN KONTAKT KORREKSİYASI

15-09-2017

style="text-align: justify;">Начало лечения ранней окклюзии у детей с анизометропической амблиопией дает значительную остроту зрения [1]. Точный возраст, при котором обскурационная терапия является успешным, была предметом дебатов среди разных авторов. Некоторые авторы, после 6-7 лет...

Ətraflı oxu


BAĞIRSAQIN İLTİHABI XƏSTƏLİKLƏRİNDƏN ƏZİYYƏT ÇƏKƏN XƏSTƏLƏRDƏ PROSPEKTİV MÜŞAHİDƏ MODELİ HAQQINDA

08-09-2017

Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, иммуносупрессивная терапия, биологическая терапия, регионарные регистры. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относятся язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК),...

Ətraflı oxu


“BEYBİMİKS” PREPARATININ QAZ XROMATOQRAFİYA-MASS SPEKTROSKOPİYA ÜSULU İLƏ ANALİZİ

06-09-2017

Açar sözlər: Beybimiks, anetol, qaz xromatoqrafiyası-mass spektroskopiya Dərmanların keyfiyyətinə nəzarət üçün yeni analiz üsullarının işlənib hazırlanması, eləcə də istifadə olunan üsulların təkmilləşdirilməsi əczaçılıq kimyasının qarşısında duran mühüm problemlərdən biridir. Qaz xromatoqrafiyasının yüksək bölücülük qabiliyyətinə malik olması, universallığı,yüksək...

Ətraflı oxu


YENİDOĞULANLARDA PERİNATAL ASFİKSİYA ZAMANI MƏRKƏZİ SİNİR SİSTEMİNİN ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNİN RİSK FAKTORLARI

26-08-2017

Açar sözlər: yenidoğulanlarda perinatal asfiksiya mərkəzi sinir sistemi zədələnmə risk faktorları           Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertlər komitəsinin məlumatlarına əsasən uşaq əhalisinin 10%-də sinir-psixi pozulmalar müəyyən edilir ki, onlarında 80%-ə qədərinin səbəbi məhz mərkəzi sinir sisteminin (MSS) müxtəlif mənşəli perinatal zədələnmələridir....

Ətraflı oxu


ƏZƏLƏ DƏRİ VƏ SƏTHİ İNCİK SİNİRİNİN YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

19-08-2017

Sinir xəstəlikləri, onların müalicəsi, vaxtında aşkar edilib qabağının alınması müasir həyatımızın aktual mövzusudur. Bu cür prosesləri izləmək, patoloji prosesin hansı mərhələdə olduğunu və nə dərəcədə müalicəyə tabe olubolmadığını aydınlaşdırmaq məqsədi ilə çoxlu elmi tədqiqatlar aparılır (5;6). Bu tip xəstəliklərinin müalicəsinin, yaxud da profilaktikasının erkən diaqnostikası üçün...

Ətraflı oxu


123456...313233

Digər jurnal və qəzetlər