CANLI ŞƏXSLƏRDƏ BURUN ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNİN MƏHKƏMƏ-TİBBİ BAXIMDAN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

17-03-2017

class="a">Canlı şəxslərdə burun zədələnmələrinin məhkəmə-tibbi ekspertiza baxımından öyrənilməsi bu günədək məhkəmə-tibbi ekspertizanın aktual problemlərindən sayılır (4,5). Bu ən çox zədələn-mələrin morfofunksional xüsusiyyətlərinə, burun tənəffüsünün postravmatik pozulması hallarının ekspert qiymətləndirilməsinə, kliniki və məhkəmə-tibbi diaqnostikanın metodologiyasına aid olunur (3, 8). Burun...

Ətraflı oxu


Zərəngiz Əliqulu qızı Tağizadə 90 İl

16-03-2017

İnsan ömrü sadəcə ayları, illəri yola salan bir yaşamaq müddəti deyil, həyatı tarixə çevirərək əbədiləşdirən bir ömür lövhəsidir. Təəssüf ki, yaddaşlara həkk olunan ömür yaşamaq hər bir kəsə nəsib olmur. Onlar doğulur, yaşayır, dünyasını dəyişir və xatırlan-mır.         Tibb ictimaiyyəti 90 illik yubileyini qarşılamağa hazırlaşdığı tibb elmləri doktoru,...

Ətraflı oxu


HEMOFİLİYANIN AĞIRLIQ DƏRƏCƏSİNDƏN ASILI PASİYENTLƏRDƏ STASİONAR MÜALİCƏSİ TƏLƏB EDƏN HEMORRAGİYA VƏ ONUN TƏHLÜKƏSİ EPİZODLARININ SƏBƏBLƏRİ VƏ TEZLİYİ

15-03-2017

Giriş. Hemofiliya xəstəliyi əhali arasında az yayılmış xəstəlik olsa da (orta hesabla 10 min nəfərə 1 xəstələnmə hadisəsi) hemorragiya və onun təhlükəsi epizodlarının çoxluğu və ağırlığı ilə bağlı bahalı tibbi yardıma ehtiyac çoxalır [1 – 6]. Profilaktik müalicə proqramları olmayan ölkə və regionlarda belə epizodların sayı və fəsadları artır. [3] müşahidə müddətini nəzərə almadan göstərir ki,...

Ətraflı oxu


"ÇƏNƏ SINIQLARI ZAMANI YERLİ VƏ ÜMUMİ QEYRİ-SPESİFİK REZİSTENTLİYİN MÜALİCƏNİN MÜXTƏLİF ETAPLARINDA ÖYRƏNİLMƏSİ"

13-03-2017

Ortopedik müalicə zamanı çənə fraqmentlərinin immoblizasiyası üçün metal şinalardan (alüminium,düralüminium və müxtəlif xəlitələr) və şinaların dişlərə fiksasiyası üçün metal liqaturlardan (bronz-alüminium, mis, paslanmayan metal) istifadə olunur. Bəzi xəstələrdə tətbiq olunan şinalardan başqa metal ortopedik konstruksiyalar (metal tərkibli çıxan və ya çıxmayan protezlər, metal...

Ətraflı oxu


İKİLİ UŞAQLIQ BOYNU İLƏ UŞAQLIQ VƏ UŞAQLIQ YOLU ÇƏPƏRİNİN BİRGƏ ANOMALİYASI

10-03-2017

GirişQadın reproduktiv sistemin anomaliyalırının təsadüf edilməsfi 0.2% -dir(8). Müxtəlif tədqiqtçılara görə bu rəqəm dəyişir. Amerika fertillik cəmiyyətinin (American Fertillity Society, AFS) təqdim etdiyi klassifikasiyaya görə müller axarının anomaliyaları embrioloji xüsusiyyətlərinə görə uterovaginal anomaliyaların anatomik və kliniki əlamətlərinə əsaslanır(1,3) Reproduktiv orqanların anatomik anomaliyaları...

Ətraflı oxu


ÜZ-ÇƏNƏ NAHİYYƏSİNİN REKONSTRUKTİV CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLARINDA LAZER DOPPLER FLOUMETRİYA (LDF) MÜAYİNƏ ÜSULUNDAN İSTİFADƏ ETMƏK PERSPEKTİVLƏRİ

07-03-2017

Üz-çənə nahiyyəsinin travmatik zədələnmələrindən və geniş yayılmış sişlərin çıxarılma-sından sonra burada əmələ gələn qüsurların aradan qaldırılması muasir tibbin ən vacib tələblərin-dəndir. Bərpaedici cərrahiyyədə yaranan qüsurların aradan qaldırılması üçün həmin nahiyənin topoqrafo-anatomik xüsusiyyətlərindən və defektin ölçülərindən asılı olaraq müxtəlif yerli,...

Ətraflı oxu


HELMİNTOZLARIN İMMUNOLOGİYASININ MÜASİR PROBLEMLƏRİ

03-03-2017

Helmintozların immunologiyası - nisbətən yeni elmi istiqamətdir, o, 30-40 il əvvəl təşək-kül tapmış və inkişaf etməyə başlamışdır. Helmintəleyhinə immunitetin mexanizmləri haqqında əldə olunan məlumatlar tədricən toplanır, helmintozlar ilə mübarizədə və profilaktikada immunoloji metodların praktikada tətbiqi imkanları müəyyən edilir. Son aspektin vacibliyi və zəruri olması bir tərəfdən - helmintozların geniş yayılması, digər...

Ətraflı oxu


ŞƏKƏRLİ DİABET DÜNYADA YAYILMASI

02-03-2017

Şəkərli diabet tip 2 (ŞD2)-ağır proqressivləşən xəstəlik olub, ürək çatışmaz-lığı və ürək-damar ağırlaşmaları kimi patologiyaların müstəqil risk amilidir. ŞD2 və onun ciddi ağırlaşmalarının fasiləsiz artması dünya ictimaiyyətində böyük həyəcan doğurur. Beynəlxalq Diabet Federasiyasının (İnternational Diabetes Federation) [1] göstəricilərinə əsasən 2014-cü ildə dünyada 387 mln insan, yəni...

Ətraflı oxu


EKSPERİMENTAL ŞƏKƏRLİ DIABET ZMANI ATORVASTATİNİN LİMFOTROP TƏSİRİ

02-03-2017

Диабетическая нефропатия (ДН) представляет собой специфическое поражение при сахарном диабете (СД), сопровождающееся формированием узелкового  или диффузного гломерулосклероза, приводящее к потере фильтрационной и азотовыделительной функции почек и...

Ətraflı oxu


TİP 2 ŞƏKƏRLİ DİABET VƏ ŞƏKƏRLİ DİABETİN METABOLİK SİNDROMLA YANASI GEDƏN XƏSTƏLƏRDƏ DAMAR ENDOTELİNİN FUNKSIYASI VƏ ÜRƏYİN İŞEMIK XƏSTƏLİYİNİN ƏLAMƏTLƏRİ

02-03-2017

style="text-align: left;" align="center">Ключевые слова:сахарный диабет типа 2, метаболический синдром, артериальная гипертония, дисфункция эндотеия, гомоцистеин Açar sözlər: tip 2 şəkərli diabet, metabolik sindrom, arterial hipertenziya, endotelinin disfunksiyası, homosistein Key words: diabetes mellitus  type 2, metabolic syndrome, arterial hypertension, endothelium...

Ətraflı oxu


123456...222324

Digər jurnal və qəzetlər