SEREBRAL İFLİCLİ XAYALARI ENMƏMİŞ UŞAQLARDA QANDA TESTOSTERON GÖSTƏRİCİLƏRİNİN DİNAMİKASI

27-01-2017

Xayaların xayalığa enməsində bir sıra amillər vacib rol oynasalarda əsas rol - hormonal məhz androgenlərə mənsubdur [1,2]. Xayaların enməsi üçün sağlam hipotalamo –hipofizar oxun olması vacib məsələdir. Məsələn hipoqonadizm zamanı xayaların enməməsinə daha çox hallarda rast gəlinir [3]. Androgen reseptorlarının mutasiyası ilə əlaqədar meydana gələn kompleks androgen insensitivliyi zamanı əksər xəstələrdə xayaların...

Ətraflı oxu


NAZAL CƏRRAHİYYƏDƏ BURUN HAVA YOLUNUN TƏZYİQİ VƏ QOXU DUYĞUSUNUN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ.

27-01-2017

Müasir plastik cərrahiyyədə burun çəpərinin əyrliliklərinin korreksiyası bəlkə ilk sıralarda qərarlaşır. Burun əməliyyatları zamanı ən diqqət yetirilməli olan sahə olfaktor sahədir. Burun sahə yuxarı burun keçəcəyində burundaxili selikli qişanın bir hissəsi əhatə edərək qoxu reseptorları ilə zəngindir. Qoxu analizato-runun əsas xüsusiyyəti onun xarici mühitdə olan kimyəvi qıcıqlanmaları analiz etməklə qoxu...

Ətraflı oxu


TORAKOSTOMİYANIN MÜXTƏLİF YEKUNLAŞMA TEXNİKALARININ EFFEKTİVLİYİ

27-01-2017

Borulu torakostomiya (BT) döş qəfəsi cərrahlarının ən çox istifadə etdikləri müdaxilələrdən biridir. BT-yə göstərişlər və əməliyyat texnikaları ilə əlaqədar çoxsaylı təkliflərin olmasına baxmayaraq, onların yekunlaşdırılması haqqında yekdil fikir yoxdur (1). BT–nin yekunlaşdırılmasından sonra əmələ gələn ekspansiya qüsuru çox ciddi bir ağırlaşma kimi qiymətləndirilməsə də, xəstənin xəstəxanada...

Ətraflı oxu


DİSTAL DİŞLƏMLİ XƏSTƏLƏRDƏ HERBST VƏ MONOBLOK APARATLARININ ƏNG VƏ ÇƏNƏ SÜMÜKLƏRİNƏ TƏSİRİNİN SEFALOMETRİK MÜQAYİSƏSİ

27-01-2017

Açar sözlər: distal dişləm, aktivator Key Words: distal occlusion, activator Distal dişləm anomaliyası əhali arasında çox geniş yayılmışdır. Bu anomaliya zamanı adətən xəstələri yuxarı dişlərin çox görünməsi, çənəucu hissənin isə batıq olması narahat edir (1). Böyümə və inkişaf davam edən dövrdə distal dişləm anomaliyası funksional aparatlarla müalicə edilir. Funksional aparatlar...

Ətraflı oxu


ÜRƏK KEÇİRİCİLİYİ VƏ RİTM POZĞUNLUQLARI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ AĞCİYƏR VƏRƏMİ VƏ ŞƏKƏRLİ DİABET

27-01-2017

Açar sözlər: ağciyər vərəmi, şəkərli diabet, ritm pozğunluqları, müayinə metodları, rentgen. Hazırda müxtəlif etiologiyalı xroniki ağciyər xəstəlikləri olan xəstələrdə ürək keçiriciliyi və ritmi pozğunluqları problemi getdikcə daha çox diqqəti cəlb edir.[1,2,3] Ağciyər vərəmi və şəkərli diabeti olan xəstələrdə ürək keçiriciliyi və ritm pozğunluqlarının yaranmasına, uzun müddətli və...

Ətraflı oxu


СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ, КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР РИСКА ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

15-01-2017

      Внематочная беременность продолжает оставаться одной из серьёзных и актуальных проблем гинекологии, несмотря на все достижения современной медицины ко второму десятилетию двадцать первого века. Согласно эпидемиологическим выкладкам, приводимым различными...

Ətraflı oxu


I –II QRUP VƏRƏMƏLEYHİNƏ DƏRMANLARIN MÜALİCƏSİ NƏTİCƏSİNDƏ VƏ B VƏ C VİRUS HEPATİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ ƏMƏLƏ GƏLƏN TOKSİKİ-ALLERGİK REAKSİYALARIN QARŞISININ ALINMASINDA OZONOTERAPİYANIN ROLU

12-01-2017

Açar sözlər: Toksiki-hepatit, ozonoterapiya, Dərmana Davamlı Vərəm Ключевыеслова: Токсический гепатит, озонотерапия, лекарственно-устойчивый туберкулез Key words: Toxic hepatitis, ozonotherapy, Druq resistant TB Aparılan müayinə və müşahidələr əsasında aydın olur ki, I-II qrup vərəm əleyhinə  preparatlar qaraciyərdə  toksiki- allergik təsirə malikdir [5,3]....

Ətraflı oxu


XƏSTƏXANADAXİLİ İNFEKSİYALAR ZAMANI ƏLDƏ EDİLMİŞ ACINETOBACTER CİNSLİ BAKTERİYALARIN ANTİBİOTİKLƏRƏ HƏSSASLIĞI

10-01-2017

Acinetobacter cinsli bakteriyalar qram mənfi kokşəkilli, yaxud kokobakteriyadır. Yaxmalarda diplokok kimi yerləşərək Neisseria cinsli bakteriyaları xatırladır. Cinsin tipik növü Acinetobacter baumanniidir. Ətraf mühitdə – suda və torpaqda geniş yayılmış şərti-patogen bakteriyadır, insan orqanizminin normal mikroflorasında – dəri səthində, brunudlağın selikli qişasında kommensal kimi aşkar edilir. Əsasən immunçatışmazlığı...

Ətraflı oxu


AZƏRBAYCANDA SKOLİOTİK DEFORMASİYALARIN ÖZƏL KOMPLEKS ORTOPEDİK MÜALİCƏ SİSTEMİNİN 20 İLLİK NƏTİCƏLƏRİ

10-01-2017

Açar sözlər: skolioz, ortopedik-konservativ müalicə, cərrahi müalicə. Müasir ortopediya elmində skolioz xəstəliyinin müalicə metodları haqda hələ də yekdil rəy yoxdur. Bir sıra müəlliflər konservativ, digərləri isə, müasir cərrahi tədbirlərə üstünlük verirlər. Əlbəttə, əksər ortopedlər skoliozun I-II dərəcələrinin konservativ müalicə edilməsinə şübhə etmirlər. Ancaq söhbət III...

Ətraflı oxu


ARTERİAL HİPERTENZİYA VƏ SOL MƏDƏCİYİN HİPERTROFİYASI

08-01-2017

Arterial hipertenziyası (AH) olan xəstələrin  klinik təzahürünün ağırlığı və proqnozu nəinki arterial təzyiqin (AT) artma dərəcəsindən, həm də hədəf-orqanların zədələnməsindən, o cümlədən də sol mədəciyin miokardının hipertrofiyasının (SMH) olmasından xeyli asılıdır. SMH miositlərin hipertrofiyası, kollagenin miqdarının artması və miokardial fibrozla  səciyyələnir. Bu dəyişikliklər miokardın oksigenə olan...

Ətraflı oxu


123456...131415

Digər jurnal və qəzetlər