BÖYRƏK PATOLOGİYASI OLAN HAMİLƏLƏRƏ AİD CİFT NÜMUNƏLƏRİNİN HİSTOPATOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

03-05-2016

Açar sözlər:  cift çatışmazlığı, böyrəyin patologiyası, hamiləlik   Ключевые слова: плацентарная недостаточность, почечная  патология, беременность Key words: placentary insufficiency, nephritic pathology,  pregnancy      Hamiləlik böyrəklərin üzərinə düşən yükü artırır ki, bu da onların zədələnməsi...

Ətraflı oxu


KƏSKİN XOLESİSTİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ LAPAROSKOPİK XOLESİSTEKTOMİYA

25-04-2016

     Kəskin xolesistit kəskin qarın ağrıları ilə hospitalizasiya olunan pasiyentlərin təxminən 5%-də rast gəlinir [5,7,11]. Etiopatogenezinə görə öd kisəsinin kəskin iltihabi daşlı və daşsız xolesistit olmaqla iki qrupa bölünür [1, 2]. Daşlı kəskin xolesistitin payına bütün xolesistitlərin təxminən 5%-i düşür [2]. Xəstəliyin  diaqnozu klinik, labarotor və görüntülü...

Ətraflı oxu


KORONAR ARTERİYALARIN XRONİKİ TOTAL OKKLÜZİYASI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ KOLLATERALLARIN İNKİŞAFINA SİDİK TURŞUSU, QAMMA-QLUTAMİL TRANSFERAZA VƏ BİLİRUBİN SƏVİYYƏLƏRİNİN TƏSİRİ

24-04-2016

Giriş.      Koronar kollaterallar (KK), tac arteriyalarında hemodinamik əhəmiyyətli daralma və ya tam tıxanma olduqda eyni arteriyanın fərqli seqmentləri və ya fərqli arteriyalar arasında əmələ gələn, miokardın perfuziya və canlılığını qorunmasına yönəlmiş  xroniki adaptiv  damar strukturlarıdır (1). İnkişaf etmiş kollateralların miokard işemiyası və fibrozunu azaltdığı, miokardın canlılığını qoruduğu, həmçinin...

Ətraflı oxu


BAKTERİAL VAGİNOZ VƏ ONUN FƏSADLARI

07-04-2016

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: bakterial vaginoz, laktobakteriyalar, polimikrob etiologiyalı.       Müxtəlif törədicilərlə  törənən qadın cinsiyyət orqanlarının polimkrob etiologiyalı iltihabi - infeksion xəstəlikləri mamalıq və ginekologiya praktikasında çox geniş yayılan ciddi tibbi,  sosial problemlərdəndir. Bu qrup xəstəliklər başlıca olaraq qadın cinsiyyət sisteminin aşağı...

Ətraflı oxu


MİOKARD İNFARKTINDAN SONRA VƏ STENT QOYULMUŞ STENOKARDİYASI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ İMMUN STATUS VƏ İLTİHABIN KLİNİKİ ƏHƏMİYYƏTİ

04-04-2016

 Müasir təbabətin inkişafina, yüksək elmi və praktik nailiyyətlərin əldə olunması və tibb sahəsində hər gün yenilənən dinamik yüksəlişin olmasına baxmayaraq ürək-damar xəstəlikləri, xüsusilə də ürəyin işemik xəstəliyinin əhali arasında geniş yayilması və onun müxtəlif fəsadlar törətməsi hələ də problemli sahə kimi qalmaqdadır.       Aparılmış çalışmalarda...

Ətraflı oxu


ÇOXSAYLI MİELOMANIN ETİOPATOGENETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

29-03-2016

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: Çoxsaylı Mieloma; Monoklonal İmmunoqlobulinlər; Plazmatik hüceyrələr; B limfositlər.  Ключевые слова: Множественная Миелома; Моноклональные иммуноглобулины;  Плазматические клетки;  В лимфоциты. Key words: Multiple Myeloma; Monoclonal İmmunoglobulins; Plasma cells; B...

Ətraflı oxu


QADINLARDA RAST GƏLİNƏN UROGENİTAL İNFEKSİYALARDA VƏ HAMİLƏLİK PATOLOGİYALARINDA MİKOPLAZMALARIN ROLU

17-03-2016

      Mycoplasmataceae fəsiləsinin urogenital xəstəliklər törədən Mycoplasma cinsinə M.hominis və M.genitalium, Ureaplasma cinsinə isə U.urealyticum və U.parvum aiddir. Bakteriyalara aid olmasına baxmayaraq bu mikroorqanizmlər bir çox özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdirlər. Hüceyrə divarının olmaması onlara polimorfizmliklə bərabər, həm də beta-laktam antibiotiklərinə davamlılıq xüsusiyyəti verir. Qidalı...

Ətraflı oxu


TİKANLI ODOTU (PHLOMİS PUNGENS WİLLD.) VƏ QAFQAZ ODOTU (PHLOMIS CAUCASICA RECH. FIL.) BİTKİLƏRİNİN XAMMALINDA FLAVONOİDLƏRİN SPEKTROFOTOMETRİK ÜSULLA MİQDARI TƏYİNİ

17-03-2016

 Açar sözlər: Phlomis  pungens Willd. vəPhlomis caucasica Rech. fil., flavonoidlər, spektrofotometrik üsul       Tikanlı odotu – Ph. pungens Willd. və Qafqaz odotu – Ph.Caucasica  Rech.  fil. növləri dodaqçiçəyikimilər - Lamiaceae fəsiləsinə aiddir, Phlomis cinsinin Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində 6 növü yayılmışdır [1]. Ədəbiyyat məlumatlarının...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA HİPERAKTİV SİDİKLİYİN FİZİKİ AMİLLƏRLƏ MÜALİCƏSİ

01-03-2016

style="text-align: left;" align="center">Ключевые  слова: ГАМП, физические  факторы, электростимуляция, нафталановая аппликация. Key words: overactive bladder, physical factors, electrostimulation , naphtalene application.Giriş:  Siyimə  aktının sidik  saxlamama şəkilində pozulmaları  uşaqlar arasında ən geniş  təsadüf olunan uroloji patologiyalardan biri olub 28-36%...

Ətraflı oxu


UŞAQLIQ BOYNU PATOLOGİYALARININ MÜALİCƏSİNƏ MÜASİR YANAŞMA

25-02-2016

     Uşaqlıq boynu patologiyaları çox rast gəlinən ginekoloji xəstəliklərdən biridir. Vaxtında qoyulan diaqnoz və adekvat müalicə uşaqlıq boynunun onkoloji xəstəliklərinin profilaktikası hesab olunur (2). Müasir təbabətin yüksək nəaliyyətlərinin olmasına baxmayaraq uşaqlıq boynu xərçəngi ginekologiyanın aktual problemlərindən biridir və onkoginekoloji xətəliklərin strukturunda 2ci yeri tutur və təəssüf ki,...

Ətraflı oxu


123456789

Digər jurnal və qəzetlər