Кoronar angioplastika və stentləşdirmədən sonra ürəyin stabil işemiyasi olan xəstələrdə immun iltihabi proseslərin kliniki əhəmiyyəti

18-08-2017

Translüminal koronar angioplastika (DTKA) və stentləşdirmənin klinik praktikaya tətbiqi ürəyin işemik xəstəliyinin (ÜİX) müalicə strategiyasını əsaslı şəkildə dəyişdirmişdir.Lakin istifadəsi artıqca başda restenoz olmaqla bəzi problemlər ortaya çıxır. Koronar stentləşdirmə daha yaxşı angioqrafik nəticələrə görə koronar arteriyaların stenozunun müalicəsində balon angioplastikasını əhəmiyyətli dərəcədə əvəz...

Ətraflı oxu


QLAUKOMALI XƏSTƏLƏRDƏ KOMORBDİLİK, MULTİMORBİDLİK VƏ ONLARIN RİSK AMİLLƏRİ

16-08-2017

Состояние коморбидности (наличие нескольких патологий, связанных между собой) и мультиморбидности (наличие нескольких патологий, не связанных между собой), характерное для пожилых людей, является решающим условием лечения больных [1 – 4]. Сочетание нескольких патологий...

Ətraflı oxu


QİDA BORUSU XƏSTƏLİKLƏRİNİN DİAQNOSTİKASINDA XROMOSKOPİYANIN ROLU.

15-08-2017

Xromoskopiya metodu və ya selikli qişaların vital(həyati) boyalarla rənglən-məsi, endoskopiyanın ayrılmaz bir hissəsidir. Bu metod yemək borusu şişlərinin erkən diaqnoz qoyulmasında,selikli qişada olan nahamarliq, eroziyalar, poliplər, daralma-lar, Barrett sahələrini və onların ölçüsünü təyin etməklə, endoskopiyanın imkanlarını genişləndirir. Metod ilk dəfə Schiller tərəfindən uşaqlıq boynu şişlərinin erkən diaoqnostikasında...

Ətraflı oxu


STOMATOLOQİYADA DESENSİTAİZERLƏRİN İSTİFADƏSİNİN EFFEKTİVLİYİ

12-08-2017

При отсутствии своевременных и адекватных терапевтических мероприятий, которые возможно и желательно проводить и до начала самой процедуры отбеливания, непосредственно после ее завершения нередко у пациентов диагности-руется гиперестезия твердых тканей зубов под...

Ətraflı oxu


Böyrəklərin xronik xəstəliyinin müxtəlif mərhələlərində endotel disfunksiyasinin diaqnostikasinda ultrasəs müayinəsinin rolu

02-08-2017

 Açar sözlər: Böyrəklərin xronik xəstəliyi, endotelin disfunksiyası, endoteldən asılı vazodilatasiya, şəkərli diabet tip 2 Tədqiqatın aktuallığı:  Böyrəklərin xronik xəstəliyinin (BXX) inkişafında əsas patogenetik mexanizmlərdən birini də sistem endotel   disfunksiyası (ED) təşkil edir [1,2]. Son illərin eksperimental tədqiqatları təsdiq etmişdir ki, BXX-nın proqressivləşməsi ilə əlaqədar böyrəklərin...

Ətraflı oxu


PARODONT XƏSTƏLİKLƏRİNİN ETİOPATOGENETİK XARAKTERİSTİKASI

27-07-2017

style="text-align: left;" align="center"> Mövzunun aktuallığı.Stomatoloji xəstəliklər içərisində parodont xəstəlik-ləri aparıcı yerlərdən birini tutur. Əksər hallarda dişəti qanaması şəklində sürür və yalnız birincili və ikincili immundefisit şəraitində kliniki ifadə olunmuş xəstəlik şəklində təzahür edə bilir ki, bu da xəstəliyin patogenezində yoluxmuş şəxslərin immun sisteminin funksiyasının zəifləməsinin...

Ətraflı oxu


QARACİYƏR İŞEMİYASI MÜDDƏTİNDƏN VƏ HEPATOSİTLƏRDƏ OKSİDATİV STRESSİN İNTENSİVLİYİNDƏN ASILI OLARAQ TOXUMA STRUKTURUNDA GEDƏN DƏYİŞİKLİKLƏR

24-07-2017

Qaraciyərin xərçəngi, sirrozu və digər patologiyaları mövcuddur ki, onların radikal müalicəsi qaraciyər transplantasiyası ilə mümkündür [1, 2, 3]. Transplantalo-giyanın vüsətli inkişafı ilə bağlı olaraq bu gün dünyanın əksər ölkələrində qaraciyərin köçürülməsi uğurla həyata keçirilir [4, 5]. Lakin əldə olunan nailiyyətlərlə yanaşı qaraciyər köçürülməsi...

Ətraflı oxu


RESPİRATOR İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRİN DİAQNOZU VƏ MÜALİCƏ ASPEKTLƏRİ

24-07-2017

Müxtəlif etio –patogenezə malik respirator infeksiyalar dövrümüzdə əhalinin müəyyən kontingentini əhatə etməklə ən geniş yayılmış xəstəliklər qrupunu təşkil edir. Yuxarı tənəffüs yollarının infeksion proseslərinin xroniki xarakterli xəstəliklərə keçməsində orqanizmin özünün immun sisteminin infeksion prosesin törədicilərinə qarşı tolerantlaşması, ona qarşı anticisimlərin yaranması və bu...

Ətraflı oxu


ETANOLUN XRONİKİ TƏSİRİNDƏN AĞ ERKƏK SİÇOVULLARDA BEYNİN MÜXTƏLİF STRUKTURLARINDA LİPİD PEROKSİDİ MƏHSULLARININ MİQDARINDA BAŞ VERƏN DƏYİŞİKLİYƏ MEKSİDOL VƏ PİRASETAMİN TƏSİRİ

23-07-2017

class="Style4" style="text-align: left;" align="center">Alkoqolizmin son vaxtlar bir problem kimi daha da aktuallaşmasina səbəb onun epidimioloji və sosial təhlükə törədən xəstəliklərdən olmasıdır və buna görə də onun etiopatogenezinin, diaqnostikasinin, profilaktikasinin və müalicəsinin daha dərindən öyrənilməsi aktualdıq kəsb edir. Alkoqol əksər xəstəliklərin inkişafına şərait yaradır, ölümə şansını yüksəldir (1)....

Ətraflı oxu


SADƏ HERPES İNFEKSİYALARINDA AĞIRLAŞMALAR.

23-07-2017

Hepes infeksiyaları XXI əsrin başlanğıncından infeksion xəstəliklər sırasında geniş yayılmaqdadır. SHV-I-II tip virusların, xüsusən kiçik yaşlı uşaqlar arasında yayılma etimalı 70-90%- ə yüksəltmişdir (7,8). Törətdiyi müxtəlif patologiyalar-MSS-dən tutmuş veqetativ sinir sisteminə və daxili orqanları xüsusən dəri örtuyunu zədələyən viruslar sayılır. Dəri örtüyünün 40-45% -də gedən patoloji...

Ətraflı oxu


123...567...313233

Digər jurnal və qəzetlər