СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕРТВОРОЖДАЕМОСТИ ПОСЛЕ 22 И 28 ПОЛНЫХ НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ В ГЯНДЖИНСКОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

06-01-2017

Введение. Мертворождаемость является важным медико-биологическим, социодемографическим критерием неблагополучия в общественном здоровье и здравоохранения. Определения мертворождаемости одобренное ВОЗ-ом, которое требует не принимать во внимание сроки беременности...

Ətraflı oxu


BAKI VƏ GƏNCƏ ŞƏHƏRƏLƏRİNDƏ KƏSKİN KİMYƏVİ MƏNŞƏLİ EKZOGEN ZƏHƏRLƏNMƏLƏRİN STRUKTURU

05-01-2017

Kəskin kimyəvi zəhərlənmələr səhiyyənin aktual problemlərindən biridir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə yalnız 2012-ci ildə 193 min nəfər təsadüfi zəhərlənmələrdən vəfat etmişdir, bu da dünya miqyasında insanların 10,7 million sağlam həyat illərinin itirilməsi deməkdir. [1]. Müşahidələr göstərir ki, hər ölkədə unikal toksiko-epidemioloji vəziyyət yaranır və hətta bir ölkənin...

Ətraflı oxu


DESFLORAN VƏ AMBULATOR XƏSTƏLƏRƏ TƏTBİQİNİN NƏTİCƏLƏRİ.

28-12-2016

Diz oynağının artroskopik cərrahi əməliyyatlarında spinal anesteziyanın (SA) geniş yer tutmasına baxmayaraq onun aparılmasına hər hansı əks göstərişlərin olması umumi anesteziyanın istifadəsi zərurətini yaradır. Bu məqsədlə Desfloranla ümumi anesteziya aparılmasının nəticələrinin öyrənilməsini məqsədə uyqun hesab etdik. Desfloranınkimyəvi adı 1.2.2.2 tetrafloroetil diflorometilefirdir 1992-ci ildən klinikada istifadə olunur.(1). Оnun...

Ətraflı oxu


PARODONTİT VƏ TƏŞVİŞ-QORXU POZHUNTULAR OLAN XƏSTƏLƏRİN AĞIZ SUYUNDA İLTİHABLI ZÜLALLARIN TƏRKİBİ

28-12-2016

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: parodontit, təşviş-qorxu pozuntuları, ağız suyunun zülalları Ключевые слова: пародонтит, тревожно-фобические расстройства, белки слюны Key words: parodontitis,ancious-phobic disorders, saliva proteins В последнее время произошли значительные положительные изменения в оказании...

Ətraflı oxu


VENTRAL YIRTIQLARIN OPERATİV MÜALİCƏSİNDƏ EKSPLANTATLARIN TƏSBİTİNDƏ BİZİM YANAŞMAMIZ.

24-12-2016

Açar sözlər: ventral yırtıq, eksplantat. Ключевые слова: вентральная грыжа, эксплантат. Key words: ventral hernias, eksplantat. Ventral yırtıqların  profilaktikasına, müalicəsinə həsr edilən çoxsaylı elmi-tədqiqatlardan, səmərəli operativ metodlardan, müasir eksplantatların və tikiş materialların tətbiqindən alınan müsbət nəticələrə baxmayaraq, bu patologiya hal-hazırda abdominal...

Ətraflı oxu


AĞCİYƏR VƏRƏMİNİN RESİDİVİ OLAN XƏSTƏLƏR ARASINDA DƏRMANLARA REZİSTENTLİK

18-12-2016

Açar sözlər: ağciyər vərəmi, dərmanlara rezistentlik Tədqiqatın aktuallığı: Hal-hazırda dünyanın bir çox ölkələrində vərəmin dərmanlara rezistent formalarının artması  səhiyyənin qlobal problemlərindən biridir (1,2). Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST)  məlumatına əsasən dünyada hər il təxminən 490 mindən çox insan  dərmanlara rezistent formalı vərəmlə xəstələnir ki, onların...

Ətraflı oxu


QALOPERİDOL VƏ ONUN FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

18-12-2016

Geniş arsenallı dərman preparatları vasitəsilə həyata keçirilən farmakoterapiya bu gün də xəstəliklərin əsas müalicə vasitəsi olaraq davam edir. Lakin bu gün tibbi praktikada önəmli bir müalicə vasitəsi kimi istifadə edilən hər hansı bir preparat əlavə təsirlərdən xali deyildir. Artıq çox saylı tədqiqatlarla sübuta yetirilmişdir ki, dərman preparatları metabolizmin ferment sisteminə, genetik polimorfizm...

Ətraflı oxu


UZUN MÜDDƏT HEMODİALİZLƏ MÜALİCƏ OLUNAN XƏSTƏLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ SEÇİMLİ YANAŞMA

15-12-2016

Açar sözlər:hemodializ, həyat keyfiyyəti . Key words: hemodialysis , quality of life .           Xroniki uremiyalı xəstələrdə həm uremiyanın, həm də hemodializ zamanı ürək ritminə, onun dəqiqəlik artımına uyğun olmayan süni böyrək aparatlarında ekskorporal qan dövranının nasos hesabına aparılması, qan-damar sistemində çox böyük dəyişikliklərə səbəb olur. Bu...

Ətraflı oxu


DÜZ BAĞIRSAĞIN MUKOZAL PROLAPSININ VƏ HEMORROİDAL DÜYÜNLƏRİN DÜŞMƏSİNİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ

15-12-2016

Giriş. Düz bağırsağın sallanması ümumi cərrahi xəstəliklərin 0,2-0,9%-i, prtoktoloji xəstəliklərin isə 3-5%-ni təşkil edir [1,2]. Kişilərlə müqayisədə qadınlarda 6 dəfə artıq rast gəlinir (80%) [3]. Uşaqlarda, adətən 4 yaşa qədər müşahidə olunur [4]. Hemorroidal düyünlərin düşməsi əsasən üçüncü və dördüncü dərəcəli babasildə müşayət olunur [2]. Düz bağırsağın...

Ətraflı oxu


DÖLDƏ BƏTNDAXİLİ YOLUXMA ZAMANI PRENATAL ƏHƏMİYYƏT DAŞIYAN İNFEKSİYALARIN ƏSAS TÖRƏDİCİLƏRİNİN ROLU

14-12-2016

Açarsözlər: ciftçatışmazlığı, bətndaxiliinfeksiya, ultrasəsmüayinəsi Keywords: placental insufficiency, intrauterine infection, ultrasound Bətnaxili infeksiya hamiləliyin ağır fəsadlarına aiddir və çox vaxt cift çatışmazlığı ilə birlikdə aşkar edilir və perinatal nəticəyə əhəmiyyətli təsir göstərir. Ciftin və dölün infeksiyalaşması hamiləliyin müxtəlif vaxtlarında baş verir [1, 2]. Bətndaxili...

Ətraflı oxu


123...567...131415

Digər jurnal və qəzetlər