OSTEOSARKOMALARIN DİAQNOSTİKASINDA MÜASİR TƏDQİQAT METODLARI

01-03-2017

Ключевые слова: остеосаркома, методы диагностики         Вопросы правильного и своевременного распознавания злокачествен-ных опухолей костей, до настоящего времени представляют собой один из наиболее трудных разделов онкологии. Диагностические ошибки...

Ətraflı oxu


ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АПОПТОЗА В КАНАЛЬЦЕВОМ ЭПИТЕЛИИ ПОЧКИ

27-02-2017

Апоптоз – занимает важное место в регуляции тканевого гомеостаза. Одной из основных функций апоптоза является уничтожение дисфункциональных клеток. Термин "апоптоз" впервые был употреблен в 1972 году британскими учеными Дж. Керре, Э.Уайли и А.Керри. Керри и его...

Ətraflı oxu


STIVENS-CONSON SINDROMUNUN MÜALICƏSINƏ MÜASIR YANAŞMA: VENADAXILI IMMUNOQLOBULININ TƏDBIQI

27-02-2017

class="rtejustify">Синдром Стивенса-Джонсона (ССДж), считающийся ранее одним из вариантов многоформной экссудативной эритемы (МЭ), представляет собой одну из крайне тяжелых форм токсического поражения кожи (токсидермии). Первые сообщения о ССДж в научной литературе...

Ətraflı oxu


ENDOTOKSEMİYALI XƏSTƏLƏRİN PUNKSİON BÖYRƏK BİOPSİYALARINDA KANALCIQLARIN ELEKTRON MİKROSKOPİYA GÖSTƏRİCİLƏRİ

27-02-2017

Ключевые слова:Электронная микроскопия, некроз, E. Coli, сепсис. Açar sözlər: Nekroz, E. coli, sepsis, elektron mikroskopiya. Giriş. Endotoksin bakteriaların xarici səthində yerləşən lipopolisaxarid tərkibli maddədir. Bu maddələr bakteriyaların parçalanması zamanı ayrılır. Bu xüsusiyyət endotoksini eqzotoksindən fərqləndirir. Endotoksin təsirindən yaranan patomorfoloji dəyişikliklər isə klinikada...

Ətraflı oxu


KƏSKİN BİLİAR PANKREATİTLƏRDƏ ERPXQ

26-02-2017

Kəskin pankreatitin (KP) səbəbləri çoxdur və qadın cinsi, yuxarı yaş həddi, bədən çəkisinin artıq olması, metabolik sindrom, sürətli çəki azalması, yağlı qidalanma, lifli qidaların az qəbulu, hamiləlik, sirroz, Kron xəstəliyi, irsi meyllilik əsas risk faktorlarıdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə KP 35-75% hallarda öd daşı ilə əlaqədardır (1,2,3). Kəskin biliar pankreatitin (KBP) müalicəsində 1980-ci illərdən...

Ətraflı oxu


СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

24-02-2017

Бронхиальная астма (БА) является одним из самых распространенных заболе-ваний аллергопатологии, снижающих качество жизни больных и представляющую значительную социально-экономическую проблему современной медицины. В основе хронического воспаления дыхательных путей...

Ətraflı oxu


UŞAQLIQ BOYNU XƏRÇƏNGİ: EPİDEMİOLOJİ VƏ KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

24-02-2017

Reproduktiv yaşda olan cavan qadınlarda uşaqlıq boynu xəstəliklərinin tezliyinin proqressiv artması müasir tibbin mühüm problemlərindən biridir. Uşaqlıq boynu xərçəngi (UBX) qadınların bədxassəli şişlərlə xəstələnmənin strukturunda ən geniş yayılmış xərçəng formalarından biridir. UBX dünyada hər 2 dəqiqədə bir qadının ölümünə səbəb olur. Ümumdünya səhiyyə təşkilatının (ÜST)...

Ətraflı oxu


SÜNI MAYALANMA ILƏ TÖRƏDILMIŞ HAMILƏLIKDƏN DOĞULAN UŞAQLARDA HEMOPOEZIN XÜSUSIYYƏTLƏRI

23-02-2017

Hazırda süni mayalanma ilə törədilmiş hamiləliklə əlaqədar yeganə sübutlanmış perinatal nəticə çoxdöllülük hesab edilir [1.2]. Sonuncu isə əksər hallarda vaxtından əvvəl doğulma ilə nəticələnir və erkən neonatal dövrdə dizadaptasiya sindromu ilə müşahidə olunur [3.4]. Süni mayalanma ilə törədilmiş hamiləlikdən doğulan uşaqların sağlamlıq vəziyyəti haqqında olan məlumatlar  ziddiyyətlidir....

Ətraflı oxu


EKZOGEN-KONSTITUSİONAL TİPLİ PİYLƏNMƏ OLAN QADINLARDA REPRODUKTİV VƏ SOMATİK SAĞLAMLIĞIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

22-02-2017

style="text-align: left;" align="center">     Piylənmə sosial cəhətdən ən əhəmiyyətli xəstəlik olub, epidemiya miqyasını almışdır (ÜST göstəricilərinə əsasən). Bir sıra epidemioloji tədqiqatların nəticələrindən məlum olmuşdur ki, Avropada piylənmə olan xəstələr populyasiyası 30%, artıq bədən çəkisi olan 25% təşkil edir [1,2].     Piylənmə-xronik çoxfaktorlu xəstəlik olub, piy toxumalarının...

Ətraflı oxu


UŞAQLIQ BOYNUNUN XƏRÇƏNGÖNÜ XƏSTƏLİKLƏRİNİN DİAQNOSTİK MEYARLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ

22-02-2017

Onkoloji xəstəliklər ölüm göstəricilərinə görə ürək-damar sistemi xəstəliklərindən sonra dünyada ikinci yeri tutur [1]. Məhz bu baxımdan, neoplastik proseslərin erkən diaqnostikası müasir təbabətin ən aktual problemlərindən biri olaraq qalır. Neoplastik proseslər sırasında uşaqlıq boynu xərçəngi isə ilk yerlərdən birini tutur. Amerika Xərçənglə Mübarizə Cəmiyyətininin məlumatlarına əsasən,...

Ətraflı oxu


123...567...222324

Digər jurnal və qəzetlər