HESTASIONAL ŞƏKƏRLİ DİABETİN ANA BƏTNİNDƏKİ DÖLÜN DAMARLARININ ENDOTELİNƏ TƏSİRİ

16-02-2016

style="text-align: left;" align="center">Giriş:Dölün bətndaxili ölümü və bunun səbəblərinin aşkarlanması müasir mama ginekologiyanın aktual problemlərindən biri olaraq qalmaqdadır (1). Hestasiya yaşı 20 həftədən çox olan döl ölümünü Amerika Ginekoloqlar Assosiyası (ACOG) “Bətndaxili fetal ölüm” adlandırmışdır (2).      Araşdırmalar fetal...

Ətraflı oxu


HAMİLƏLİKDƏ PİYLƏNMƏNİN ANA BƏTNİNDƏKİ DÖLÜN DAMARLARININ ENDOTELİNƏ TƏSİRİ

16-02-2016

     Müasir dövrdə inkişaf etmiş ölkələrdə dölün bətndaxili ölümünün səbəblərinin araşdırılması gündəmdə olan mühim məsələlərdəndir/1/. Amerika Ginekoloqlar Asosiasiyası (ACOG) hestasiya yaşı 20 həftədən çox olan döl ölümünü “Bətndaxili fetal ölüm” adlandırır/2/.     Araşdırmalar fetal ölümün 90% halda doğum...

Ətraflı oxu


KAMPİLOBAKTERİYA İNFEKSİYASI İLƏ YOLUXMUŞ HAMİLƏ QADINLARDA SONUN İLTİHABI DƏYİŞİKLİKLƏRİ

27-01-2016

     Hazırda kampilobakterioz problemi vaxtındanəvvəl doğuşların, irinli-iltihabi ağırlaşmaların və sonda baş verən patoloji dəyişikliklərin inkişafının risk amillərindən biri kimi geniş müzakirə olunur [1, 2]. Alimlər bu fikirdə həmrəydirlər ki, kampilobakterioz xronik iltihab markeri kimi qiymətləndirilə bilər və spesifik profilaktika tədbirlərinin aparılmasını tələb edir [3, 4].     Doğuşdansonrakı endometriti...

Ətraflı oxu


DİSPLASTİK KOKSARTROZUN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

19-01-2016

Açar sözlər: Bud-çanaq oynağı (BÇO), displastik koksartroz (DK)    Aktuallıq: XX əsrin ən çox yayılmış patologiyalardan biri də oynaqların degenerativ-distrofik prosesləridir. Bu göstərilən patologiyanın oynaqlar arasında yayılmasına görə bud-çanaq oynağının zədələnməsi 50% təşkil edir (2). Bu oynağın osteoartrozunun əmələ gəlməsinin demək olar ki, əsas səbəblərindən biri bud-çanaq...

Ətraflı oxu


LAZER VƏ LİFLİ OPTİKANIN TİBBDƏ TƏTBİQİ

12-01-2016

 Açar sözlər: lazer, işıqötürücü optik şüşə lif, istilik tutumu.          Optik kvant generatoru – lazer 50 ildən (1960) artıqdır ki, kəşf edilib və onlar elm və texnikanın bir sıra istiqamətlərində geniş miqyasda tətbiq olunmağa başladı. Belə istiqamətlərdən biri də kiçik optik itgiyə malik (hazırda ~0,2 Db/km) şüşə (SiO2-kvars) işıqötürücü optik...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA KƏSKİN QASTRODUODENAL QANAXMALARDA ENDOSKOPİK HEMOSTAZ.

01-01-2016

Problemin aktuallığı. Son illər uşaqlarda həzm traktının yuxarı hissəsinin patologiyalarının sayının 1,9 dəfə  artması müşahidə olunur. Bu zaman önəmli yerlərdən birini mədə və onikibarmaq bağırsağın selikli qişasının destruktiv prosesləri – eroziya və xoralar təşkil edir ki, onlarında rastgəlmə tezliyi 0,5- 22% təşkil edir. (2,6,9,11). Xoraların əmələ gəlməsində uşaqların qeyri-rasional qidalanması, fiziki və emosional...

Ətraflı oxu


ORGANİZMİN ENDOKRİN FUNKSİYASI - MENOPAUZAL SİNDROMUN ƏLAMƏTLƏRİNƏ ŞİDDƏTİNƏ TƏSİR

20-12-2015

style="text-align: left;" align="center">Ключевые слова: гипотиреоз, климакс, гиперпролактинемия      Менопаузу называют переходным периодом, своего рода ступенью в жизни женщины, когда на фоне возрастных процессов и эндокринных перестроек организм переключается на иной режим...

Ətraflı oxu


Professor Nəsibə Hüseynova 90 il

15-12-2015

     Bu günlərdə, Azərbaycanın görkəmli pediatrı, tibb elmləri doktoru, professor Nəsibə Ağa İsmayıl qızı Hüseynovanın 90-illik yubileyi keçirilmişdir.Professor Nəsibə Hüseynova 1926-cı il yanvar ayının 25-də Bakı şəhərində azərbaycan dili müəllimləri Ağa İsmayıl və Həvva Hüseynovların ailəsində dünyaya gəlmişdir.     1948-ci ildə Moskva şəhərinin N. İ. Piroqov adına Tibb...

Ətraflı oxu


Çingiz Rəhim oğlu Rəhimov

08-12-2015

     Çingiz Rəhim oğlu Rəhimov 1956-cı il 6 yanvar tarixində Bakı şəhərin-də ziyalı ailəsində anadan omuşdur.     1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Stomatologiya fakültəsini bitirərək 1981-ci ildə Moskva şəhərində Ümumittifaq Onkologiya Mərkəzinin məqsədli aspiranturasına daxil olmuşdur. 3 il müddətində aspiranturanı bitirərək 1984-cü ildə “Baş və boyun nahiyyəsinin...

Ətraflı oxu


QARACİYƏR XƏRÇƏNGİ VƏ MÜALİCƏ MƏQSƏDİLƏ QARACİYƏR VƏ QEYRİ-QARACİYƏR MƏNŞƏLİ KÖK HÜCEYRƏLƏRLƏ APARILAN İN VİVO VƏ İN VİTRO TƏTQİQATLAR

12-11-2015

Açar sözlər: qaraciyər xərçəngi, hepatosellülyar karsinoma, kök hüceyrələr, in vivo və in vitro tətqiqatlar, transplantasiya      Dünya üzərində ildən-ilə xərçəngli xəstələrin sayı artmaqdadır. Hər il təqribən 10,9 milyon xərçəngə tutulma halı və 6,7 milyon xərçəng səbəbindən ölüm halı qeydə alınır. Ən çox diaqnoz olunan xərçəng növlərinə...

Ətraflı oxu


123456789

Digər jurnal və qəzetlər