DİABET NEFROPATİYASI ZAMANI ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİNİN DƏYİŞİKLİKLƏRİ

30-10-2015

      Son illər şəkərli diabet (ŞD) 2 tipin tezliyi sürətlə artır və hətta 2025-ci ildə dünyada bu xəstələrin sayının 380 mln. nəfərə çatacağı proqnozlaşdırılır (1). ŞD zamanı mikro- və makroangiopatiya nəticəsində hədəf orqanların (ürək, böyrəklər, görmə orqanları, periferik damarlar zədələnirlər (2). Adətən ilk dəfə aşkar edilən ŞD xəstələri arasında 15% müşahidədə mikroalbuminuriya...

Ətraflı oxu


FREMİNGEM TƏDQİQATI VƏ RİSK HESABLAYICI KALKULYATORLARI

23-10-2015

     XX əsrin 40-cı illərinin sonunda ABŞ-da koronar damarların aterosklerozu ölüm hallarının əsas səbəbi kimi qəbul edilmişdir. Bununla belə ürək-damar xəstəliklərinin yaranmasına təsir edən amillər haqqında elmi məlumatlar mövcud deyildir, aterosklerozun səbəbi isə qocalığın və irsi meylliliyin qaçılmaz nəticəsi kimi qəbul edilirdi. Bununla əlaqədar olaraq, 1948-ci ildə ABŞ-ın İctimai Sağlamlıq Mərkəzinin...

Ətraflı oxu


СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА ЗУБОВ. ОСНОВЫ ПРОТИВОКАРИОЗНОГО ЭФФЕКТА ФТОРИДОВ

20-10-2015

Açar sözlər: kariyesin profilaktikası, fluoridlərin kariyesə qarşı effektliyi Ключевые слова: профилактика кариеса, противокариозный эффект фторидов. Key words: prevention of dental caries, anticaries effect of fluoride.         Совершенствование методов и средств, направленных на снижение...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA QƏBİZLİYİN MÜALİCƏSİNDƏ LAKTULOZA PREPARATININ EFFEKTİVLİYİ.

20-10-2015

      Qəbizlik bir çox illərdir ki, müasir terapevtik qastroenterologiyanın aktual problemi olaraq qalır və ildən-ilə uşaq xəstəlikləri arasında artmaqdadır. Aparılan epidemioloji tədqiqatlar göstərir ki, 1999-2009-cu illərdə uşaq xəstəlikləri arasında yayılmasına görə 0,7-34% təşkil etmişdir (1).  95% hallarda funksional xarakter daşıyır (2). 2006-cı ildə qəbul edilmiş Rim kriteriyalarına əsasən, 4 yaşdan 18...

Ətraflı oxu


VƏRƏMİN DİAQNOSTİKASINDA VƏ RİFAMPİSİNƏ DAVAMLILIĞIN AŞKARLANMASINDA GENEXPERT MTB/RIF-IN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TƏTBIQİ

13-10-2015

v>      Vərəm,hələ də dünyada ən çox ölümə səbəb olan xəstəlikdir. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının (BST) məlumatına görə hər il 8milyondan çox insan vərəmə yoluxur və 1,5 milyona yaxın insan isə bu xəstəlikdən ölür (15). Azərbaycanda vərəmə görə xəstələnmə az da olsa ilbəil azalır. Lakin, çox dərmanlara davamlılıq (ÇDD) hazırda ilkin xəstələr arasında 13%,təkrar...

Ətraflı oxu


2-Cİ TİP ŞƏKƏRLİ DIABETİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ DİSLİPİDEMİYANIN KORREKSİYASINDA ROZUVASTATİNİN EFFEKTİVLİYİNİN TƏHLİLİ

10-10-2015

style="text-align: left;" align="center">     Şəkərli diabet (ŞD) ən çox yayılmış xronik endokrin xəstəlikdir və bu xəstələrin sayı sürətlə artır. Müxtəlif ölkələrdə ŞD olan pasiyentlərin sayı 3-10% təşkil edir.     ŞD olan xəstələrdə əlilliyin və ölümüm əsas səbəbi ürək-damar ağırlaşmalarıdır. ŞD olan xəstələrdə ŞD olmayanlarla müqayisədə nisbi ölüm riski...

Ətraflı oxu


YENİYETMƏ QIZLARDA YUMURTALIQLARIN POLİKİSTOZU SİNDROMUNUN MÜASİR DİAQNOSTİKA ÜSULLARI

09-07-2015

      Yumurtalıqların polikistozu sindromu (YPKS) ginekoloji endokrinologiya və reproduktologiyanın ən aktual və öyrənilən problemlərindən biri olaraq qalmaqda-dır [1].     Avropa meyarlarına görə, YPKS-nın yayılması 15% təşkil edir. Endo­krin sonsuzluğu olan xəstələr arasında YPKS 53-73% hallarda rast gəlir, sonsuz nikah struktrunda isə bu patologiya 20-22% təşkil edərək, 5-6-cı yerdə durur [2,3].   ...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA BRONXOBSTRUKSİYANIN MÜALİCƏSİ ZAMANI NEBULAYZER TERAPİYASININ EFFEKTİVLİYİ

02-07-2015

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: uşaqlar, bronxobstruktiv sindrom Ключевыеслова: дети, бронхообструктивныйсиндром Keywords: children, bronchial obstruction      Uşaqlarda kəskin respirator virus infeksiyalarının (KRVİ), obstruktiv bronxitin, bronxial astmanın (BA) geniş yayılması onların müalicəsinə dair yanaşmaların təkmilləşdirilməsini diktə edir [1]. Tənəffüs...

Ətraflı oxu


60 iL Musa Mehdi oğlu Qəniyev

02-01-2015

     2 dekabr 2014-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin aparıcı alimlərindən biri, Farmakologiya kafedrasının müdiri tibb elmləri doktoru, professor Musa Mehdi oğlu Qəniyevin 60 yaşı tamam oldu.   Musa Mehdi oğlu 2 dekabr 1954-cü ildə Salyan rayonunun Xalac kəndində Ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Xalac kənd orta məktəbində oxuyarkən çalışqanlığı, təvazökarlığı ilə şagird...

Ətraflı oxu


KƏSKİN RİNOSİNUSİTLƏR ZAMANI ƏNG CİBLƏRİNİN MÖHTƏVİYYATININ SİTOLOJİ, SİTOKİMYƏVİ VƏ İMMUNSİTOKİMYƏVİ XÜSUSİYƏTLƏRİ

17-05-2011

class="Style3">     Burun ətrafı ciblərin  iltihabi xəstəlikləri otorinolarinqoloji xəstəliklərin strukturunda 2-ci yeri tutur (1,2). Adı gedən xəstəlikləri mənşəyinə görə polietioloji olsa da, onların əmələ gəlməsinin əsasını orqanizmin allergizasiyası, infeksion allergik iltihab və autoimmun pozğunluqlar təşkil edir. Bu da xəstəliyin uzun müddət davam etməsinə və residivləşməsinə səbəb olur (1-4).    Burun...

Ətraflı oxu


123456789

Digər jurnal və qəzetlər