МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЛОКАЛЬНОГО РЕЦИДИВА У ПАЦИЕНТОВ С БИОХИМИЧЕСКИМ РЕЦИДИВОМ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

23-07-2017

Хотя наиболее эффективным методом лечения, обеспечивающим долго-временную выживаемость пациентов с локализованным раком предстательной железы - РПЖ, остается радикальная простатэктомия - РПЭ [1], примерно у 35% пациентов с клинически локализованным РПЖ в течение 10 лет...

Ətraflı oxu


YUMURTALIQLARIN POLİKİSTOZU OLAN YENİYETMƏ-QIZLARDA MENSTRUAL RİTMİN POZĞUNLUĞUNUN DİAQNOSTİKASININ MÜASİR PRİNSİPİ

20-07-2017

Son illərdə yeniyetmə-qızlarda menstrual funksiyanın ritminin pozulmasi meyil-liyinin artmasi muşahidə olunur. Bunun səbəbi  ekologiyanin çirklənməsi, həddin-dən artiq stress, yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsi hesabına, yeniyetmə qizlarda reproduktiv funksiyanın pozulmasıdır  (2). Pubertat dövrünün fizioloji xüsusiyyətlərindən biri, bu dövrdə baş verən qeyri-requlyar menustrasiya və ovulyasiyadır. Xüsusən...

Ətraflı oxu


HAŞİMOTO XƏSTƏLİYİ VƏ DİGƏR AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏRİN YARANMASINDA GENETİK AMİLLƏRİN ROLU

20-07-2017

Autoimmun tiroid xəstəliyində, tiroidin öz struktur elementləri antigen xarakteri daşımağa başlayır və onlara qarşı immun cavab reaksiyası formalaşır. Əkizlər üzərində aparılmış və ailəvi aqreqasiya tədqiqatları autoimmun tiroid xəstəliyinin  genetik amillər və MHC kompleksi ilə əlaqələndirilən kompleks  xəstəlik olduğunu göstərmişdir [3, 4, 5]. Shirasawa və əməkdaşları tərəfindən koreseptor CTLA4 və autoimmun tiroid...

Ətraflı oxu


PSİXİKİ XƏSTƏLƏRDƏ AĞIZ BOŞLUĞUNUN ORQAN VƏ TOXUMALARININ VƏZİYYƏTİ

19-07-2017

Ключевые слова: шизофрения, заболевания пародонта, слюна. Key words: schizophrenia , periodontal diseases, saliva Açar sözlər: şizofreniya, periodont xəstəlikləri, tüpürcək Лечение психически больных обусловлено длительным применением сильнодействующих психотропных препаратов (нейролептиков,...

Ətraflı oxu


2 TİP ŞƏKƏRLİ DİABET İLƏ MÜŞTƏRƏK ARTERİAL HİPERTENZİYA ZAMANI BÖYRƏKLƏRİN PREKLİNİK (KLİNIKAÖNÜ) ZƏDƏLƏNMƏSİNİN AŞKARLANMASINDA SİSTATİN C VƏ ULTRASƏS MÜAYİNƏNİN ROLU

18-07-2017

Ключевые слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, хроническая болезнь почек, скорость клубочковой фильтрации, цистатин С, микроальбуминурия,  ультразвуковое исследование почек Поражение почек может быть как причиной, так и следствием...

Ətraflı oxu


ÜRƏK ÇATIZMAZLIĞI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ GENETİK POLİMORFİZMİN DƏYƏNDİRİLMƏSİ

18-07-2017

Müasir dövrdə ürək çatışmazlığının (ÜÇ) diaqnozunun və müalicəsinin bəzi aspektləri hələ də mübahisəli olaraq qalmaqdadır. ÜÇ olan xəstələrdə müalicə nəticəsində 1 il ərzində sağ qalma ehtimalı 50%-ə çatmışdır (1). Son onillikdə müalicənin nəticələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə qanda genetik amillərə xüsusən də spesifik genetik polimorfizmə nəzarət edilməyə...

Ətraflı oxu


AĞCİYƏR XƏRÇƏNGİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ MAQİSTRAL DAMARLARIN XƏRÇƏNGLƏ İNVAZİYASININ TƏYİNİNDƏ KOMPÜTER TOMOQRAFİYA ÜSULUNUN DİAQNOSTİK ƏHƏMİYYƏTİ.

17-07-2017

Açar sözlər: kompüter tomoqrafiyası, ağciyər xərçəngi, damarların xərçənglə invaziyası, şişin operabelliyi Müasir dövrdə ağciyər xərçəngi şiş xəstəliklərin strukturunda mühüm yer tutaraq, əhali arasında ölüm hallarının əsas səbəblərindən biri sayılır [5, 9]. Ağciyər xərçəngi ilə xəstələnmə sayında artım bütün ölkələrdə müşahidə edilsə də, ...

Ətraflı oxu


UŞAQLIQ YOLUNUN KİÇİK VƏZİLƏRİNİN MAKRO-MİKROSKOPİK ANATOMİYASI VƏ BƏZİ KƏMİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ

16-07-2017

     Малые железы преддверия влагалища с анатомических позиций ранее фактически не исследовались. Единственная работа такого профиля о них была выполнена почти 70 лет назад, и, естественно, носила чисто описательный характер и была лишенной каких-либо...

Ətraflı oxu


BAKTERİAL VAGİNOZUN MİKROBİOLOGİYASINA MÜASİR YANAŞMALAR

12-07-2017

Bakterial Vaginoz (BV) polimikrob kliniki sindrom olub, etiologiyası tam aydınlaşdırılmamışdır. BV təxminən 30% uşaq doğmuş qadınlarda rast gəlinir və vaginada Lactobacillus spp. və s. kimi qoruyucu mikroorqanizmlərin Gardnerella vaginalis və s. kimi fürsətçil (opportunist) mikroorqanizmlərlə əvəz olunması nəticəsində inkişaf edir. BV inkişaf etmiş qadınlarda adətən çoxlu miqdarda, duru, südəbənzər, pis qoxulu axıntılar...

Ətraflı oxu


К ВОПРОСУ ОБ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

07-07-2017

Эндотелиальная выстилка сосудов регулирует местные процессы гемостаза, пролиферации, миграции клеток крови в сосудистую стенку и сосудистый тонус. Эндотелиальная дисфункция имеет значение в развитии многих патологических процессов, например тромбоза, неоангиогенеза,...

Ətraflı oxu


123...678...313233

Digər jurnal və qəzetlər