ÜRƏYİN KİÇİK İNKİŞAF ANOMALİYASI OLAN UŞAQLARDA ZAHİRİ DİSPLASTİK-FENOTİPİK ƏLAMƏTLƏRİN YAŞDAN VƏ CİNSİYYƏTDƏN ASILI TƏZAHÜRÜ

22-02-2017

Son illərdə ÜST-nın statistik məlumatlarına əsasən yer kürəsi əhalisi arasında ölümə səbəb olan xəstəliklər arasında birinci yeri davamlı olaraq ürək damar patologiyası tutur. Koronar xəstəliklərin çox yayılması və əmək qabiliyyətli insanların erkən əlilliyinə, yaşama keyfiyyətinə və ölümünə səbəb olmasını əksər tədqiqatçılar bu patologiyanın erkən aşkar olunaraq profilaktika tədbirlərinin...

Ətraflı oxu


QADINLARDA MÜXTƏLİF GİNEKOLOJİ PATOLOGİYALAR ZAMANI ÇANAQ AĞRISI SİNDROMUNUN İNKİŞAFININ RİSK AMİLLƏRİ

22-02-2017

Xronik çanaq ağrısı -  ginkeoloji pasiyentlərdə ən çox rast gələn və eyni vaxtda diaqnosti-kası çətin olan sindromdur [2, 4, 5, 6]. 18 yaşdan 50 yaşa qədər qadınların 5-15%-i  xronik çanaq ağrılarından əziyyət çəkir [7].  Hər il ginekoloji yardım üçün müraciət edən qadınların 60%-dən çoxu çanaq ağrılarından şikayət edirlər...

Ətraflı oxu


SİQARETÇƏKMƏNİN AĞIZ BOŞLUĞUNUN YUMŞAQ TOXUMALARININ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRLƏRİ

20-02-2017

class="Default">Keywords: smoking, students, mucosa Ключевыеслова: курение, студенты, слизистаяоболочка Müasir dövrümüzdə siqaret çəkmə insanların ən zərərli vəzrdişlərindən hesab olunur və bir çox orqan və sistemlərə öz mənfi təsirlərini göstərir. Siqaret tüstüsünün insan sağlamlığına birbaşa və dolayı mənfi təsirləri vardır ki, onları aşağıdakı kimi...

Ətraflı oxu


KOLOREKTAL POLİPLƏR VƏ ONLARIN DİAQNOSTİKASI

20-02-2017

class="bulletindent1">Kolorektal poliplər yogun və düz bağırsağın selikli qişasından onun mənfəzinə dogru inkişaf edən anormal törəmə olaraq  yoğun bağırsağın ən çox rast gəlinən patologiyasi olub, daha çox 50 yaş üzərində görülür, qadın və kişilər arasında bərabər saydadır (3,4). Poliplər daha çox sənayesi  inkişaf etmiş ölkələrin əhalisində  rast gəlinir. Poliplərin əmələ...

Ətraflı oxu


PREEKLAMPSİYANIN PROQNOZLAŞDIRILMASINDA ENDOTELIAL DİSFUNKSİYANIN MARKERLƏRİNİN TƏYİNİN ƏHƏMİYYƏTİ.

20-02-2017

Преэклампсия представляет собой осложнение беременности, характеризующееся глубоким расстройством функции жизненно важных органов и систем. В структуре причин материнской смертности по-прежнему остается преэклампсия. Известно, что до сих пор не существует способа,...

Ətraflı oxu


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND ƏRAZİLƏRİNDƏ TİBBİ MÜƏSSİSƏLƏRƏ GƏLİŞ HƏCMİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

20-02-2017

1.Введение. Амбулаторно-поликлиническая помощь занимает приори-тетное значение в медицинском обслуживании как наиболее массовый и доступный вид медицинского обслуживания. Своевременно выявленная патология и правильное ведение пациента на первичном звене, часто...

Ətraflı oxu


XORALI KOLİTDƏ ULTRASƏS DİAQNOSTİKASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

18-02-2017

Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, ультразвуковая диагностика. Язвенный колит (ЯК) - хроническое заболевание, характеризующееся иммунным воспалением слизистой оболочки толстой кишки, с развитием местных и системных осложнений;...

Ətraflı oxu


YOL-NƏQLİYYAT HADİSƏSİ ZAMANI ÖLÜMLƏ NƏTİCƏLƏNMİŞ XƏSARƏTLƏRİN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏR VƏ HƏMİN ŞƏXSLƏRİN YAŞ QRUPLARI VƏ CİNSƏ GÖRƏ TƏHLİLİ

16-02-2017

Açar sözlər: yol-nəqliyyat hadisəsi, avtomobil travmaları, yuxarı ətraf xəsarətləri. Avtomobil travmalarında xəsarətlərin əmələ gəlmə mexanizmi və xarakterinin, ekspertizası məhkəmə təbabəti və ekspertiza təcrübəsində ən mürəkkəb və aktual problemlərdən biridir [1, 2, 3]. Bütün dünyada YNH-i nəticəsində baş verən ölüm hadisələrinin 59%-i 15-44 yaş arasında olan şəxslərin payına düşür....

Ətraflı oxu


ENUKLEASİYA VƏ EVISSERASİYA ƏMƏLİYYATLARINDAN SONRA FƏSADLARIN TEZLİYİ VƏ STRUKTURU

14-02-2017

style="text-align: left;" align="center">      При лечении аденоидитов, наибольший лечебный эффект достигается, при местном введение лекарственных препаратов. Также известно, что многие местно применяемые препараты отрицательно влияют на функции мерцательного эпителия (3,5)....

Ətraflı oxu


HİPOTONİK UŞALIQ QANAXMANIN DAYANDIRMA ÜSULU

14-02-2017

Müasir dövrdə mamalıq qanaxmaları ana ölümlərin əsas səbəblərindən biri kimi qalmaqdadır [1. 2. 3].  Hər il dünyada 127000 qadın qanaxmaardan dünyasını dəyişir ki, buda bütün ana ölünlərinin 25%-i təşkil edir və bu fəsadın azalması tendensiyası müşahidə olunmur [4, 5]. Mamalıq qanaxmaları ciftin ayrılması və döğuşdan sonrakı dövründə uşaqlığın hipotoniyası, və bəzən normal...

Ətraflı oxu


123...678...222324

Digər jurnal və qəzetlər