QASTROEZOFAGEAL VENALARIN VARİKOZ GENİŞLƏNMƏSİ ZAMANI ENDOSKOPİK MÜALİCƏNİN EFFEKTİVLİYİ

12-12-2016

align="center">  Giriş: Portal hipertenziya sindromlu xəstələrin 20%-də mədə venalarının varikoz genişlənməsinə rast gəlinir [4]. Mədə varikozlarından qanaxmanın qida borusu varikozlarına nəzərən daha az sıxlıqla rast gəlinməsinə baxmayaraq, xəstəliyin gedişi daha şiddətli, müalicəsi isə daha çətindir [5]. Mədə varikozlarının müalicəsində Senqstaken – Blekmor zondunun yerləşdiril-məsi, endoskopik skleroterapiya,...

Ətraflı oxu


QASTROEZOFAGİAL REFLYUKS XƏSTƏLİYİ VƏ HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYASI

10-12-2016

Qastroezofagial reflüks xəstəliyi (QERX) xroniki residivləşən xəstəlik olub, mədə və on iki barmaq bağırsaq möhtəviyyatının qida borusuna reflüksü(atılması) nəticəsində onun distal nahiyyəsinin zədələnməsi və özünə məxsus əlamətlərin meydana çıxması ilə xarekterizə olunur.M.J .Blaser hesab edir ki,QERX XXI əsrdə qastroenteroloji xəstəliklər arasında dominantlıq təşkil edəcək.Bu xəstəlik inkişaf etmiş...

Ətraflı oxu


NAXÇIVAN RESPUBLİKASININ UŞAQ ƏHALİSİNİN ARASINDA EŞİTMƏNİN POZĞUNLUQLARI

08-12-2016

Врождённые и наследственные нарушения слуха по литературным данным различных стран мира достигает до 78 на 100000 населения [1, 2, 4, 7]. Причины врождённой патологии слуха многочисленны, однако в последние годы наибольший интерес и социальную значимость стал представлять...

Ətraflı oxu


2-Cİ TİP ŞƏKƏRLİ DİABETLİ XƏSTƏLƏRDƏ ƏSAS RİSK FAKTORLARI, İRSİ MEYLLİK VƏ HƏYAT KEYFİYYƏTİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

02-12-2016

Açar sözlər꞉ 2-ci tip şəkərli diabet, risk faktorları, irsi meyllik 2-ci tip şəkərli diabet (2TŞD) XXI əsrin ciddi tibbi və sosial-iqtisadi problemlərindən biri hesab edilir. Xəstəliyin diaqnostikası və müalicəsinə çəkilən xərclərin hər il artmasına baxmayaraq, mikro- və makrovaskulyar ağırlaşmalardan əlillik və ölüm halları da artmaqda davam edir [1]. Azərbaycanda şəkərli diabetli (ŞD) xəstələrin sayının 200 min...

Ətraflı oxu


XRONİKİ B VİRUS HEPATİTİNİN MÜALİCƏSİNDƏ NUKLEOZ(T)İD ANALOQLARI TƏTBİQİNİN MÜASİR ASPEKTLƏRİ

28-11-2016

Açar sözlər: xroniki B virus hepatiti, nukleoz(t)id analoqları, müasir müalicəsi Key words: chronic hepatitis B, nucleos(t)ide analogues, modern treatment     B virus hepatiti qlobal sağlamlıq problemi hesab edilir. Baxmayaraq ki, hepatit B infeksiyasının qarşısı vaksinasiya ilə alına bilər, lakin xroniki B hepatitli (XBH) xəstələrdə xəstəliyin gedişinin proqressivləşməsini və XBH ilə əlaqəli ağırlaşmaları azaltmaq...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA ASTİQMATİZMİN OFTALMOLOJİ MÜAYİNƏSİNDƏ “PLUSOPTİX A-09” PEDİATRİK AVTOREFRAKTOMETRİN EFFEKTİVLİYİ

20-11-2016

Açar sözlər : Pediatrik avtorefraktometr, skioskopiya, refraksion pozğunluq. Refraktiv qüsur gözün işıq şüasını torlu qişada toplaya bilməməsi xüsusiyyətidir. Uşaq və yeniyetmələrdə bu patologiya daha aktualdır. Məlumdur ki, refraktiv qüsur uşaqlarda gözün ən çox diaqnoz qoyulan patologiyalardan biridir. [1, 4, 5-7, 8, 9] Bu baxımdan həyatın ilk illərində refraktiv qüsurların düzgün diaqnoz...

Ətraflı oxu


PERİİMPLANTİTLƏR ZAMANI AĞIZ BOŞLUĞU MİKROFLORASININ DİNAMİKASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

20-11-2016

Müasir stomatologiyada implantologiya ən önməli statusa malik bölmələrdən olub, geniş tətbiq olunur. İmplantatların tətbiqi zamanı bir sıra nüanslar nəzərə alınmadıqda onun tutması və sonradan funksional fəaliyyətində problemlər meydana çıxa bilər [8]. Bütün süd və daimi dişlərin səthində olduğu kimi implantatların da səthində ərplər toplana bilir ki, onun da tərkibində əsas yeri mikroorqanizm kütləsi tutur....

Ətraflı oxu


LYAMBLİOZLA BİRGƏ TƏSADÜF OLUNAN VİRUSLU B HEPATİTİ İLƏ XƏSTƏLƏRDƏ İMMUNİTETİN BƏZİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

18-11-2016

Parenteral hepatitlər, o cümlədən kəskin viruslu B hepatiti  (VBH) Respublikada infeksion patologiyanın aktual problemlərindən sayılır [1, 2, 3]. Xəstələrin bu qrupunda kəskin qaraciyər ensefalopatiyasının inkişaf etməsi müşayiət olunan, yüksək letallığa malik xəstəliyin ağır fəsadlaşmış formalarının tezliyi, uzun sürən və xronik formalarının  yaranması tədqiqatçıların diqqətini VBH-nin müalicəsində effektiv...

Ətraflı oxu


ABŞERON RAYONUNDA UŞAQLAR ARASINDA QURD İNVAZİYALARININ AŞKAR EDİLMƏSİNİN SOSİAL-GİGİYENİK ASPEKTLƏRİ

18-11-2016

İnsan populyasiyasında geniş yayılmış patologiyalardan biri xəstəliklərin strukturunda dördüncü yeri tutan parazitar xəstəliklərdir [1, 2, 3]. Parazitar xəstəliklərin çoxsaylı qrupu arasında helmintozların sosial-iqtisadi və tibbi əhəmiyyəti daha böyükdür, onlar ekoloji fəlakətlər zonasında əhalinin sağlamlığına illərlə davam edən müxtəlif təsir xüsusiyyətlərinə görə ətraf mühitin əlverişsiz...

Ətraflı oxu


DƏM QAZI İLƏ KƏSKİN ZƏHƏRLƏNMƏLƏRİN GEDİŞATINA ALKOQOL İNTOKSİKASİYASININ TƏSİRİ

17-11-2016

Açar sözlər: dəm qazı ilə zəhərlənmə, tənəffüs yollarının termokimyəvi zədələnməsi, alkoqol intoksikasiyası. Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmələr praktik səhiyyənin aktual problemlərindən biri olaraq qalır. Ədəbiyyatda verilən məlumata görə kəskin zəhərlənmələr içərisində dəm qazı ilə zəhərlənmələr 5-6% təşkil edir, inqalyasiya zəhərlənmələri arasında isə karbon oksidi ilə zəhərlənmələr əsas yer...

Ətraflı oxu


123...678...131415

Digər jurnal və qəzetlər