RUHİ XƏSTƏLƏRİN SOSİAL FƏALİYYƏTİ VƏ YAŞAM KEYFİYYƏTİ – PSİXİ SAĞLAMLIQ SƏMƏRƏLİLIYİNİN ƏHƏMİYYƏTLİ BİR GÖSTƏRİCISIDİR

14-02-2017

          Psixi pozğunluqlardan  əziyyət çəkən şəxslərin nisbi sabit artımı dünyanın demək olar ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrində aktual sosial və psixoloji problem olmuşdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına görə dünyanın təxminən 450 milyon əhalisinin hər hansı psixi problemləri var. Bu problem bu və ya digər dövrdə hər dörd...

Ətraflı oxu


К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ (ДН) У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (СД) ВТОРОГО ТИПА

14-02-2017

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая нефропатия, сулодексид, протеинурия, микроальбуминурия.         Диабетическая нефропатия (ДН) является одним из ранних тяжелых осложнений сахарного диабета (СД), приводящих к формированию почечной...

Ətraflı oxu


VİCİA L.(LƏRGƏ) CİNSİNƏ AİD BƏZİ NÖVLƏRİN XAMMALININ ELEMENT TƏRKİBİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

13-02-2017

       Əczaçılıq elminin qarşısında duran mühüm problemlərdən biri də Azərbaycan florasından tərkibi müxtəlif qrup bioloji fəal maddələrlə zəngin olan bitki xammalı mənbələrinin tapılması, həmin mənbələrdən bioloji fəal maddələrin çıxarılması  və bu fəal maddələr əsasında yeni dərman vasitələrinin yaradılmasıdır. Məlumdur ki, bitkilərin müalicəvi təsiri onların tərkibində olan bir...

Ətraflı oxu


YENİDOĞULANLARDA İON HOMEOSTAZININ PERİNATAL ASPEKTLƏRİ.

11-02-2017

Məlumdur ki, dölün və yenidoğulanın böyüməsi və inkişafında hamilə qadınların mikronutriyent statusunun vəziyyəti mühüm rol oynayır (2, 14). Bu statusu təşkil edən microelementlərin defisiti döl və yenidoğulan uşaq üçün 2 qat risk yaradır. Qadında mikroelementlərin çatışmazlığı hamiləliyin və doğuşun fəsadlı gedişinə səbəb olur və perinatal patalogiyaların yaranmasına zəmin yaradır (16)....

Ətraflı oxu


МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО ТАЗА ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

10-02-2017

style="text-align: left;" align="center">Актуальность проблемы. Строение таза и соотношение его параметров имеет большое практическое значение для течения и исхода родов. Какие-либо отклонения в анатомии таза, особенно уменьшение его размеров, затрудняют течение родов или приводят к...

Ətraflı oxu


MİKOZLARİN EPİDEMİOLOGİYASINDA VƏ YAYILMASINDA RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ VƏ ZAMAN SIRALARININ TƏDQİQİ

10-02-2017

      Tibb, biologiya və fiziologiya sahəsində irəliyə doğru inkişaf kompüter tədqiqat sistemlərinin yeni imkanları ilə bağlıdır, çünki onlar yalnız məlumatların statistik işlənməsi vasitələri deyil, həmçinin tibbi-bioloji təfəkkürün alətidir (Genkin, 1999). Emanuel və Genkin (1997) qeyd edirlər ki, müasir tibbi informatikanın əsas məsələlərindən biri kliniki-laboratoriya məlumatlarının işlənməsinin...

Ətraflı oxu


CƏRRAHİ MÜDAXİLƏ NAHİYYƏSİ İNFEKSİYALARININ ETİOLOGİYASI

10-02-2017

Giriş: Cərrahi əməliyyatlardan sonrakı infeksiyalar - cərrahi yara infeksiyaları cərrahiyyədə xəstələnmə və ölümün əsas səbəblərindəndir. Cərrahi stasionarlarda rast gəlinən xəstəxanadaxili infeksiyalar (XDİ) əsasən cərrahi əməliyyatlarla əlaqədar olduğundan son zamanlar cərrahi yara infeksiyaları (CYİ) termini işlədilir. Lakin cərrahi stasionarlardakı XDİ təkcə cərrahi yaralarla əlaqədar olmur. Məsələn, cərrahi əməliyyatlardan...

Ətraflı oxu


TAM ÇIXAN PROTEZLƏRDƏN İSTİFADƏ EDƏN ŞƏXSLƏRDƏ AĞIZ BOŞLUĞU MİKROFLORASININ VƏZİYYƏTİ

09-02-2017

Ətraf mühitdə olduğu kimi, ağız boşluğu da bir çox mikroorqanizmlərin yaşaması üçün əlverişli mühitdir. Yaşlı insanların ağız boşluğunda 160 növdən artıq mikroorqanizmlərə rast gəlinir. Bu mikroflora ağız boşluğunun daimi və dəyişkən mikrob populyasiyasının mürəkkəb dinamik biosenozunu təşkil edir (1,3,4). Ağız boşluğu mikroflorasını şərti olaraq iki qrupa bölmək olar: a) ağız boşluğunda daim...

Ətraflı oxu


DAVAMLI AĞCİYƏR VƏRƏMİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ ƏMƏLIYYAT ÖNCƏSİ HAZIRLIĞIN ROLU

09-02-2017

align="center">  Ключевые слова: устойчивый туберкулез легких, предоперационная подготовка, хирургическое вмешательство. Актуальность: Последние десятилетия достигнутые успехи в области фтизиатрии позволили добиться определенных сдвигов и снизить распростра-ненность...

Ətraflı oxu


TƏLƏBƏLƏRİN FİZİKİ İNKİŞAF SƏCİYYƏLƏRİNİN DİSPANSER MÜŞAHİDƏ ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTİ

08-02-2017

Giriş. Fiziki inkişaf göstəriciləri sağlamlığın əsas meyarlarından biri kimi mütəmadi öyrənilir [1-8] və onların səciyyələri profilaktika tədbirlərinin istiqamətlə­rini təyin etməyə imkan verir. Fiziki inkişaf göstəricilərinə görə maddələr mübadilə-sinin durumunu, kardiovaskulyar xəstəliklərin və şəkərli diabetin ehtimalını qiymətləndirmək olur [4; 5]. Fiziki inkişaf göstəricilərinin tətbiqinin sadəliyi...

Ətraflı oxu


123...789...222324

Digər jurnal və qəzetlər