MÜASİR DÖVRDƏ UŞAQLARDA EŞERİXİOZLARIN KLİNİK-EPİDEMİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MÜALİCƏSİ

07-07-2017

  Açar sözlər: eşerixioz, diareyagen, start terapiya, enterosorbentlər, nifuroksazid Kəskin bağırsaq infeksiyaları (KBİ) infeksion patologiyanın ən aktual problem-lərindən biridir. ÜST-nin məlumatına görə hər il dünyda 4 milyarddan çox KBİ ilə xəstələnmə hadisəsi qeydə alınır ki, onların 60%-dən çoxu 3 yaşa qədər uşaqların payına düşür. Uşaqlar arasında ölüm səbəbləri...

Ətraflı oxu


QADINLARIN BOKS MƏŞQLƏRİ ZAMANI FİZİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİN NƏZƏRƏ ALINMASI

06-07-2017

style="text-align: left;" align="center">Qadın boksu son illər bir çox ölkələrdə geniş vüsət alan idman növlərindəndir ki, onun populyarlıq səviyyəsinin nə dərəcədə olmasını, artıq Olimpiya Oyunları proqramına daxil edilməsi də sübuta yetirə bilər. Bu idman növünün qadınlar üçün həddən artıq mürəkkəb və çətin olmasına baxmayaraq, onunla məşğul olanların sayı durmadan artır. Qadın...

Ətraflı oxu


ERKƏN YAŞLI UŞAQLARDA FƏSADLAŞMIŞ PNEVMONİYALAR ZAMANI SİTOKİN SİSTEMİNİN VƏZİYYƏTİ

05-07-2017

Ключевые слова:пневмония,цитокины,иммунитет. Одним из ведущих проблем среди патологии детского возраста являются заболевания органов дыхания, которые в значительной степени обусловливают стойкие нарушения в состоянии здоровья ребенка (1,3). Состояния детей при...

Ətraflı oxu


РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАНИЙ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ.

23-06-2017

 Цереброваскулярная патология занимает второе-третье место в ряду главных причин смертности и является ведущей причиной инвалидизации населения в экономически развитых странах, что определяет ее как одну из важнейших медицинских и социальных проблем [1, 2, 3]. Широко...

Ətraflı oxu


DEHELMİNTİZASİYANIN EFFEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ YOLLARININ ÖYRƏNİLMƏSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ

22-06-2017

Müasir dövrdə parazitar xəstəliklər ümumdövlət problemi kimi qəbul edilmişdir. Bu, onların hər yerdə yayılması, əhalinin sağlamlığına göstərdiyi mənfi təsir və çoxlu iqtisadi itkilərə gətirib çıxarması ilə əlaqədardır. Helmintozlarla xəstələnmə göstəriciləri kəskin respirator virusların infeksiyası və qriplə xəstələnmənin birlikdə götürülmüş göstəriciləri ilə müqayisə...

Ətraflı oxu


TORPAĞIN SANİTAR MÜHAFİZƏSİ - GEOHELMİNTOZLARIN PROFİLAKTİKASININ ƏSASIDIR

22-06-2017

Müasir dövrdə  əhalinin sağlamlıq vəziyyətini müəyyən edən amillərdən biri  sosial cəhətdən şərtlənmiş xəstəliklər, o cümlədən helmintozlardır, onların payına  bütün parazitar xəstəliklərin 99%-i düşür. Helmintozlar əhalinin sağlamlıq vəziyyətini əhəmiyyətli dərəcədə təyin edən xəstəliklərin böyük qrupudur [1, 2, 3]. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına...

Ətraflı oxu


SÜMÜK İLİYİ MƏNŞƏLİ MEZENXİMAL KÖK HÜCEYRƏLƏRİNİN HOMOLOJİ ASELLULYAR ƏZƏLƏ TRANSPLANTLARININ REGENERASİYASI PROSESİNƏ TƏSİRİ

22-06-2017

class="ParaAttribute0">Açar sözlər: Satellit hüceyrələr, kök hüceyrələr, əzələ yamağı, əzələnin regenerasiyası, əzələnin fibrozu Əzələ toxuması digər toxumalar kimi özünü yeniləmə, bərpa-regenerasiya qabiliyyətinə malikdir, regenerasiya hesabına həcmini artırır, hətta kiçik yaralanmalardan sonra əzələ hüceyrələri (lifləri) regenerasiya edərək zədələnmiş toxumanın anatomik-funksional tamlığını...

Ətraflı oxu


AĞIZ XƏRÇƏNGİNİN MÜALİCƏSİNDƏ REABİLİTASİYA TƏDBİRLƏRİ

20-06-2017

Ağız boşluğu xərçənginin müalicəsi danışma, udma, ağız suyunun və çeynəmə proseslərinin pozulması daxil olmaqla müxtəlif  funksiyalar pozula bilər (1, 2). Xərcəng xəstəliyinin müalicəsində şiş toxuması götürüldükdən sonra ağız boşluğu toxumasının bərpa olunması istiqamətində son illər yeni rekonstruksiya və reabilitasiya üsulları tətbiq edilir.  Mürəkkəb protez vasitəsi ilə...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA SİDİK YOLLARI İNFEKSİYASI PROBLEMİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

20-06-2017

Son illərdə uşaq əhalisi arasında ümumi xəstələnmə, əlillik və ölüm hallarının bir qədər stabilləşməsi müşahidə olunsa da,  uşaqların sağlamlıq vəziyyətində həll olunmamış ciddi problemlərin sayı az deyil. Bununla bağlı uşaqlarda müxtəlif xronik xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsini optimallaşdırmaq məqsədi ilə aktiv elmi işlər aparılır. [20]. Lakin uşaqlar arasında sidik sistemi orqanlarının...

Ətraflı oxu


YUBİLEY Ramiz Atalla oğlu Axundov

17-06-2017

R.A.Axundov 17 İyun 1942-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1961-ci ildə B akı şəhərində orta məktəbi bitirmiş və həmin ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun əczaçılıq fakültəsinə daxil olmuşdur. 1966-cı ildə həmin İnstitutu (hazırki Azərbaycan Tibb Universiteti) bitirərək Bakı şəhər baş apteklər idarəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Elmə olan həvəsi onu yenidən Azərbaycan Tibb İnstitutuna...

Ətraflı oxu


123...789...313233

Digər jurnal və qəzetlər