HİPERTONİYALI XƏSTƏLƏRDƏ STRESS HƏYƏCANLIĞINI ARADAN QALDIRILMASINDA PSİXOPROFİLAKTİKANIN EFFEKTİVLİYİ

15-11-2016

Продление жизни человека- это общесоциальная проблема любой страны и в, той или иной мере, повсеместно прилагаются огромные  усилия по ее решению [1, 2, 3]. Поэтому в структуре населения ежегодно возрастает удельный вес пожилых людей. Например, люди в возрасте 65 лет и...

Ətraflı oxu


DÜNYADA VƏ AZƏRBAYCANDA LEYŞMANİOZLARA GÖRƏ MÜASİR EPİDEMİOLOJİ VƏZİYYƏT

10-11-2016

Dünyada leyşmaniozların aktuallığının azalmamasının əsas səbəbi onun törədicilərinin insan cəmiyyətində dəri zədələnmələrindən tutmuş ölümlə nəticələnən visseral formalara qədər müxtəlif patologiyalar törətməsi ilə bağlıdır. Leyşmaniozlar ibtidailərin (protozoaların) qamçılılar sinfinə (phlagellata) leyşmaniyalar cinsinə aid olan törədicilərin əmələ gətirdiyi yüksək qızdırma, arıqlama,...

Ətraflı oxu


ADENOİDLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN DƏRMAN PREPARATLARI VƏ ONLARIN KOMBİNASİYASININ KONSENTRASİYASININ OPTİMALLAŞDIRILMASI.

15-10-2016

При лечении аденоидитов, наибольший лечебный эффект достигается, при местном введение лекарственных препаратов. Также известно, что многие местно применяемые препараты отрицательно влияют на функции мерцательного эпителия (3,5). Одновременно мерцательный эпителий...

Ətraflı oxu


HEMOFİLİYA XƏSTƏLİYİNİN YAYILMA SƏVİYYƏSİNİN İQTİSADİ VƏ İNZIBATİ RAYONLARDA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

13-10-2016

Giriş. Hemofiliya xəstəliyinin ayrı-ayrı ölkələrdə, ölkələrin regionlarında fərqli səviyyədə yayılması müşahidə olunur [1-3,5-8]. Rusiya Federasiyasında bu xəstəliyin yayılma səviyyəsi (0,106‰) Böyük Britaniyanın müvafiq göstəricilərinə yaxın (0,096‰), Ukrayna və Belarusla müqayisədə (0,058 və 0,060‰) xeyli yüksəkdir [1-3]. Belarusiyanın Brest, Vitebsk, Qomel, Qrodnensk, Minsk və Moqilyovsk...

Ətraflı oxu


ВОЗМОЖНОЕ ПРМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ.

10-10-2016

Производство рекомбинантых препаратов основано на генно-инжинерных технологиях. Принцип создания данных препаратов заключается в том,что распознается участок ДНК человека, ответственный за синтез нужного белка. Этот участок ДНК вырезается и вставляется и встраивается...

Ətraflı oxu


PARAQRİP VİRUSU İLƏ AĞIRLAŞMIŞ HAMİLƏLİKLƏR ZAMANI CİFTDƏ BAŞ VERƏN STRUKTUR DƏYİŞİKLİKLƏRİ

08-10-2016

      Ciftin patologiyası və onunla bağlı olan dölün antenatal müdafiəsi müasir mamalıq və perinatologiyanın ən aktual problemlərindən biridir. Məlumdur ki, cift həyat qabiliyyətinə malik dölün inkişafı və doğulmasını təmin edən müvəqqəti üzv olmaqla mürəkkəb ana-plasenta-döl sisteminin tərkib hissəsini təşkil edir. Normal cift dölə ana qanından sadə diffuziya və ya aktiv transport yolu ilə...

Ətraflı oxu


QARIN BOŞLUĞU ORQANLARININ ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNİN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİNDƏ VİDEOLAPAROSKOPİYANIN ROLU

08-09-2016

class="1f4">Açar sözlər: qarnın zədələnmələri, videolaparoskopiya. Müasir dünyada travmatizm nəhəng miqyasa çatmışdır və daimi olaraq artmağa meyllidir [1-3]. ÜST-in Harvard prospektiv tədqiqatlar mərkəzi ilə birgə apardığı araşdırmalardan alınmış məlumatlara görə 2020-ci ilə qədər ölümün əsas səbəbləri travmalar, xüsusən də yol-nəqliyyat travmaları, təbii fəlakətlər və terrorçuluq...

Ətraflı oxu


FAQOLİZİS ZAMANI “İKİNCİLİ KULTURALARDA” KULTİVASİYA OLUNMAYAN BAKTERİYA FORMALARININ (KOF) REKULTİVASİYASI HAQQINDA.

17-07-2016

Açar sözlər: kultivasiya olummayanformalar, sitokinlər, rekultivasiya Key words: unculturable forms, cytokines, recultivation Ключевые слова: некультивируемые формы, цитокины, рекультивация      Kultivasiya olunmayan patogenlər problemini və infeksion patologiyanın daha dəqiq diaqnostikası məqsədilə qeyri tipik izolyatların qeydə alınmasının vacibliyi məsələsini nəzərə alaraq patogenlərin...

Ətraflı oxu


MƏDƏ XƏRÇƏNGİ XƏSTƏLƏRİNDƏ MALABSORBSİYA SİNDROMU ZAMANI HƏZM POZULMALARININ DİAQNOSTİKASI

13-07-2016

Açar sözlər: mədə xərçəngi, malabsorbsiya sindromu, antimikrob pep­tidlər Ключевые слова: рак желудка, синдром мальабсорбции, антимик­робные пептиды Key words: gastric cancer, malabsorption syndrome, antimicrobial pep­tides.      Dünyanın əksər ölkələrində mədə хərçəngi (MX) bədхassəli şişlərin ən geniş yayılmış formalarından biri olub,...

Ətraflı oxu


Siçovullarda əməliyyatdan sonraki yirtiqlarin birincili bərpasinda disba-01 maddəsinin istifadəsinin yara sağalmasina və ekstrasellulər matriksə təsiri

08-07-2016

     Son yüz ildə icra olunan abdominal cərrahi müdaxilələrin artması ilə bərabər əməliyyatdan sonrakı yırtıqların (ƏSY) tezliyi də artmaqdadır (10). ƏSY-ın yaran masında kəsik tipinin növü,kəsiyin tikilmə şəkli və istifadə olunan tikiş materialları çox önəmli yer tutur. Abdominal müdaxilələrdən sonra 10-12 % nisbətində yırtıq əmələ gəldiyi göstərilir (10). ƏSY-ın bərpası ilə birlikdə...

Ətraflı oxu


123...789...131415

Digər jurnal və qəzetlər