UŞAQLIQ YOLUNUN KİÇİK VƏZİLƏRİNİN MAKRO-MİKROSKOPİK ANATOMİYASI VƏ BƏZİ KƏMİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ Şadlinskaya S.V., Nikityuk D.B., Hüseynov B.M. Azərbaycan Tibb Universiteti, İnsan anatomiyası

16-06-2017

Малые железы преддверия влагалища с анатомических позиций ранее фактически не исследовались. Единственная работа такого профиля о них была выполнена почти 70 лет назад, и, естественно, носила чисто описательный характер и была лишенной каких-либо количественных оценок...

Ətraflı oxu


AZƏRBAYCANIN ƏCZAÇILIQ BAZARINDA İNNOVASİON İDARƏETMƏ

08-06-2017

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının əczaçılıq sektorunun idarəetmə sisteminin innovativ inkişafından,ölkədə vahid qiymət sisteminin yaradılmasından və onunla dövlət və özəl əczaçılıq sektorunun tənzimlənməsindən məlumatlar verilir. Göstərilir ki, Azərbaycanda əczaçılıq sektoru özünəməxsus innovativ islahatları ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi tərəqqisinə təkan verib digər sahələrdə olduğu kimi...

Ətraflı oxu


QARIN TRAVMALARI ZAMANI ONİKİ BARMAQ BAĞIRSAĞIN ZƏDƏLƏNMƏSİNİN DİAQNOSTİKASI VƏ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

07-06-2017

Ключевые слова: двенадцатиперстная кишка, повреждение, диагностика, хирургическое лечение. Вопросы своевременной диагностики и выбора адекватного метода хирургического лечения повреждений двенадцатиперстной кишки (ДК) относятся к одному из наиболее сложных разделов...

Ətraflı oxu


FUKNSİONAL HİPERPROLAKTİNEMİYA OLAN QADINLARDA KLİNİK-HORMONAL PROFİL VƏ QALXANVARİ VƏZİN VƏZİYYƏTİ

07-06-2017

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: hipotireoz, hiperprolaktinemiya, hormonal status. Key words: hyperprolactinemia, hipothyroidism, hormonal state Hiperprolaktinemiya geniş yayılmış neyroendokrin sindromlardan biri sayılır və həm sərbəst, həm də  hipotalamus-hipofiz sahəsinin bir sıra digər xəstəliklərini, endokrin xəstəlikləri, somatik patologiyanı  müşayiət edən sindrom ola bilər [1, 2, 6]. Bu patologiya qadınlarda...

Ətraflı oxu


ÜZ-ÇƏNƏ NAHİYƏSİNİN ODLU SİLAH YARALANMALARI

02-06-2017

Orqanizmin  bütün travmaları içərisində mürəkkəb klinikasına və ağırlıq dərəcəsinə ğörə odlu silah yaraları özünəməxsus yer tutur (1). Hazırda odlu silah travması nəinki hərbi tibbin və həm də böyük tibbi-sosial əhəmiyyətə malik müasir səhiyyənin vacib problemidir (2). Üz-çənə nahiyəsinin fiziki, termiki, xüsusilə güllə, mərmi zədələnmələri nəticəsində sifətdə əmələ...

Ətraflı oxu


KƏSKİN DAŞLI XOLESİSTİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ SİSTEM İLTİHABİ REAKSİYA SİNDROMU ZAMANI QARACİYƏRİN FUNKSİONAL VƏZİYYƏTİ

02-06-2017

Açar sözlər: kəskin daşlı xolesistit, sepsis, sistem iltihabi reaksiya sindromu. Key words: acute cholecystitis, sepsis, systemic inflammatory response syndrome. Giriş. İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin 40%-ə qədərində təsadüf edilən, “əsrin xəstəliyi” adını daşıyan öddaşı xəstəliyinin (ÖDX) bir tibbi-sosial-iqtisadi problem kimi aktuallığı zaman keçdikcə daha da artır [1, 2, 3]. ÖDX ilə xəstələrin...

Ətraflı oxu


Professor Vaqif Cavad oglu Seyidov 75 İl

28-05-2017

1 июня 2016 г. профессору В. Д. Сеидову исполнилось 75 лет. Известный хирург, ученый и педагог, Заслуженный врач Азербайджанской Республики, доктор медицинских наук, профессор В.Д. Сеидов является одним из ведущих специалистов абдоминальной, сосудистой и эндоскопической...

Ətraflı oxu


SİDİKLİK-UŞAQLIQ YOLU FİSTULLARININ BƏRPASI ZAMANI TRANSVAGİNAL GİRİŞİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ.

18-05-2017

align="center">  Açar sözlər: ginekoloji travmalar, veziko-vaginal fistulalar, fistulaların ləğvi yolları, transvaginal  fistula ləğvi. Veziko-vaginal fistulalar (VVF)  urogenital fistulalarin  bir növüdür. VVF sidik kisəsi və uşaqlıq yolu arasında fistula yolunun yaranması və sidiyin uşaqlıq yolundan daim axması ilə özünü göstərir. Xəstələr adətən keçirdikləri ginekoloji əməliyyatdan 5-10...

Ətraflı oxu


ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ СТАТУСУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

18-05-2017

class="3" style="text-align: left;" align="center">        Процессы, происходящие в современном мире (в первую очередь это террористическая угроза, ставшая уже транснациональным явлением [38]), всё больше осложняют обеспечение соответствующими государственными инстанциями прав и свобод...

Ətraflı oxu


СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ: ВНУТРИОПЕРАЦИОННАЯ НАХОДКА ИЛИ КЛИНИЧЕСКИЙ ФАКТ?

18-05-2017

В современном акушерстве операция кесарева сечения получила новый статус «абдоминального родоразрешения». На данном этапе развития медицины – это хирургическое вмешательство, производимое с целью извлечения плода посредством разрезания передней брюшной...

Ətraflı oxu


123...8910...313233

Digər jurnal və qəzetlər