CƏRRAHİ STRESSƏ OLAN ENDOKRİN-METABOLİK CAVABININ QİYMƏTLƏNDİRMƏSİ MƏQSƏDİLƏ İNTEQRATİV GÖSTƏRİCİDƏN İSTİFADƏSİ

07-02-2017

Ключевые слова: хирургический стресс, эндокринно-метаболическая реакция. Под воздействием разнообразных факторов хирургического стресса в организме происходят изменения гомеостаза, имеющие изначально защитно-приспособительный характер, и направленные на...

Ətraflı oxu


INULA MONTANA L. BİTKİSİNİN ÇİÇƏK VƏ OTUNUN ELEMENT TƏRKİBİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

07-02-2017

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: Inula montana, element tərkibi Keywords: Inula montana, microelemental analysis Dağ andızı (Inula montana L.) mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə (Asteraceae) aid olmaqla Fransa, İspaniya, İsveçrə, İtaliya və şimali Afrikada geniş yayılmışdır [3]. Xalq təbabətində bitkinin çiçəklərindən, otundan, kök və kökümsovundan ödqovucu, iltihab...

Ətraflı oxu


XELATƏMƏLƏGƏTİRİCİ SORBENTDƏ KADMIUM İONUNUN İLKİN QATİLAŞDIRMASI VƏ ONUN QARACİYƏRDƏ TƏYİNİ

06-02-2017

Ключевые слова:  концентрирование кадмия, сорбент, м-аминофенол, сорбция, печень крупного рогатого скота Интенсивным способом восстановления аминокислот, необходимых для правильного формирования и роста тканей возможно только при потреблении животного белка....

Ətraflı oxu


EKSPERİMENTAL MEXANİKİ SARILIĞIN 7-Cİ VƏ 10-CU GÜNLƏRİNDƏ QARACİYƏRDƏ BAŞ VERƏN DƏYİŞİKLİKLƏRİN HİSTOLOJİ VƏ ELEKTRON MİKROSKOPİK XARAKTERİSTİKASI

06-02-2017

class="a">Acar sözlər mexaniki sarılıq, hepatosit, nekroz, apoptoz. Mexaniki sarıılıq zamanı müzakirə olunan məsələlər arasında, ən qabarıq nəzərə çarpan, hepatositlərin ölüm formaları və onların baş vermə səbəbləri haqqında fikir birliyinin olmamasıdır. Əldə olan məlumatların bir qismində hepatositlərin ancaq proqramlaşmış ölüm forması sayılan –apoptoz yolu ilə [1-5], digərlərində isə, birmənalı olaraq,...

Ətraflı oxu


ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ОБРАЗУЮЩИЕ ПРИ ИШЕМИИ И ИХ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ

05-02-2017

Ишемия – это состояние, которое возникает при значительном или абсолютном нарушении кровоснабжения тканей, приводящей к их гипоксии и функциональным нарушениям, которые, в конечном счете, становятся причиной апоптоза и некроза клеточных структур этих тканей....

Ətraflı oxu


XRONIİKİ GENERALİZƏOLUNMUŞ PARODONTİTLİ ŞƏXSLƏRDƏ KOMBİNƏ EDİLMİŞ MÜALİCƏSİNİN ANTİMİKROB EFFEKTİVLİYİ

03-02-2017

          Parodont xəstəlikləri müasir stomatologiyanın ciddi problemi olaraq, bütün dünya əhalisini təsir edərək zədələyir, həyat keyfiyyətini azaldır və dişlərin erkən itirilməsinə səbəb olur [1-3,13]. Epidemioloji tədqiqatların son nəticələrinə əsaslanmış ədəbiyyatın məlumatlarına görə, parodont xəstəlikləri böyük əhalinin 90-95%-də qeyd olunur və bu zaman müşahidələrin yalnız...

Ətraflı oxu


PROFESSİONAL İDMANÇILARDA AGIZ BOŞLUGUNUN VƏZİYYƏTİ VƏ ONLARA STOMATOLOJİ YARDIMIN OPTİMALLAŞDIRILMASI

03-02-2017

class="a">     Интенсивные и длительные физические нагрузки вследствие иммунологических нарушений, усиления кровообращения, снижения адаптационных возможностей организма и антигенной нагрузки оказывают существенное негативное влияние на функциональное состояние...

Ətraflı oxu


MENİNGİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ OPTİMAL TERAPİYA TƏDBİRLƏRİNİN İMMUN GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ

02-02-2017

Acarsözlər: irinlimeningit, immunitet, müalicə Keywords: purulent meningitis, immunity, treatment Müasir dövrümüzdə kəskin neyroinfeksiyalar insan həyatı üçün ciddi təhlükə yaradan xəstəliklərdən hesab olunur və onlar sinir sisteminin patologiyalarının əsas qrupunu təşkil edir. Son dövrümüzdə neyroinfeksiyaların rast gəlinməsi günü–gündən artmaqdadır. Belə ki, Ə.Qarayev adına 2...

Ətraflı oxu


GƏMİ TƏMİRİ ZAVODUNDA İŞÇİLƏRİN ƏMƏK QABİLİYYƏTİNİN MÜVƏQQƏTİ İTİRİLMƏSİNİN NOZOLOJİ SƏBƏBLƏRİ

02-02-2017

Giriş. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin (ƏQMİ) səviyyəsi və nozoloji səbəbləri işçilərin yaşından, peşəsindən, əmək şəraitindən, iş stajından, rejimindən asılı dəyişir [1-6]. Müasir sənayedə əməyin avtomatlaşdırılması və mexanizmlərlə zənginləşdirilməsi onun yüngülləşməsinə imkan verir, amma əməyin gərginliyi, zərərli istehsalat şəraiti, iş rejiminin qeyri-stabilliyi kimi amillər qalır və bəzi...

Ətraflı oxu


PREEKLAMPSİYALARDA AĞRISIZLAŞDIRMANIN MÜASİR ASPEKTLƏRİ

02-02-2017

      Preeklampsiya hamiləlik patologiyaları arasında ən ciddi 3 ağırlaşmadan biridir, qanaxmalardan sonra tromboemboliya ilə preeklampsiya 2-ci və 3-cü yeri tuturlar. Preeklampsiya 5-8% hallarda rast gəlinir (1), perinatal ölüm 18-30% hallarda bu səbəbdən baş verir (2, 3). Rusiya federasiyasında  ana ölümü 2011-ci il üçün 10% hallarda preeklampsiya və eklampsiya hesabına olmuşdur (4). Respublikamızda da...

Ətraflı oxu


123...8910...222324

Digər jurnal və qəzetlər