QANDABƏNZƏR-ƏNG YARIĞININ ANATOMO-TOPOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

04-07-2016

Açar sözlər: kraniometriya, qandabənzər-əng yarığı, forma, yaş xüsusiyyətləri Ключевые слова: краниометрия, крыловидно-верхнечелюстная щель, форма, возрастные особенности Key words: craniometry, pterygo-maxillary fissure, shape, age peculiarities       Morfologiyanın vəziyyətinin təhlilinə həsr olunmuş Beynəlxalq Morfoloqlar Assosiasiyasının IX konqresinin...

Ətraflı oxu


KATAMENİAL EPİLEPSİYALI XƏSTƏLƏRDƏ REPRODUKTİV SAĞLAMLIĞIN VƏZİYYƏTİ

25-06-2016

Açar sözlər: katamenial epilepsiya, reproduktiv status, menstrual pozğunluqlar      Epilepsiya  nevroloji patologiyalar arasında aktual problemlərdən biri kimi həmişə diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan epilepsiyalı qadınlarda reproduktiv sağlamlığın zərər görməsi xüsusi qeyd edilməlidir. Belə ki, ümumi populyasiya ilə müqayisədə epilepsiyalı qadınlarda menstrual pozulmalara (MP) daha çox rast gəlinməsi...

Ətraflı oxu


QADINDA ÇANAQ DİBİ XƏSTƏLİKLƏRİNİN MÜASİR METODLARLA MÜALİCƏSİ

25-06-2016

style="text-align: left;">     Özündə sidik saxlamamağı, çanaq orqanlarının sallanması və düşməsini, düz bağırsağın disfuksiyasını birləşdirən çanaq dibi pozğunluqları qadının həyat keyfiyyətlərinin və əmək qabiliyyətinin azalmasına səbəb olur. Mayo Clinik-in göstəricilərinə görə bütün qadınların üçdə biri həyatlarının müxtəlif dövrlərində bu pozğunluqlardan...

Ətraflı oxu


XORALI KOLİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ İMMUNNOSUPRESSİV PREPARATİN SEÇİMİ

12-06-2016

Keywords: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, azathioprine, methotrexate, hormone dependent, hormone resistant, extra-intestinal manifestations, arthropathy, arthritis. Açar sözlər: bağırsaqın iltihabi xəstəlikləri, xoralı kolit, azatioprin, metotreksat, hormonal asılılıq, hormonal rezistentlik, bağırsagdankənar təzahürlər, artropatiyalar, artritlər.      Язвенный колит (ЯК)-хроническое...

Ətraflı oxu


SEREBRAL İFLİCLİ XAYALARI ENMƏMİŞ UŞAQLARDA QANDA LH GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

03-06-2016

style="text-align: left;" align="center">     Uşaq serebral iflici bətndaxili və doğulduqdan sonrakı dövrdə, həmmçinin həyatın ilk aylarında beyin strukturlarının inkişaf etməməsi nəticəsində əmələ gələn hərəki dəyişikliklər, bədən vəziyyəti, nitq və ruhi pozulmalar ilə xarakterizə olunan baş beynin xəstəliklərini özündə birləşdirir [2]. Serebral iflic başlıca olaraq bətndaxili patologiya və doğuş zamanı...

Ətraflı oxu


2 TİP ŞƏKƏRLİ DİABETİ OLAN VƏ OLMAYAN XƏSTƏLƏRİN MÜXTƏLİF MAQİSTRAL ARTERİYALARINDA QAN AXINI SÜRƏTİNİN VƏ REZİSTENTLİK İNDEKSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

02-06-2016

Ключевые слова: сахарный диабет  типа 2, скоростные характеристики кровотока по артериям, индекс резистентности кровотоку Açar sözlər: 2-ci tip şəkərli diabet, qan axınının sürət göstəriciləri, rezistentlik indeksi, damarların rigidliyi. Key words: diabetes mellitus type 2, blood flow speed indices, blood flow resistance...

Ətraflı oxu


XORA MƏNŞƏLİ KƏSKİN QASTRODUODENAL QANAXMALARIN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ ZAMANI ANTİOKSİDANT STATUS POZĞUNLUQLARININ TƏNZİMİ.

01-06-2016

Giriş.Tibbi, sosial və iqtisadi bir problemə çevrilmiş mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi 42–47% hallarda kəskin qastroduodenal qanaxma (KQDQ) ilə ağırlaşır [4] və aparılan müalicə fonunda ümumi letallıq 10–14%-ə, əməliyyatdansonrakı letallıq isə 5,5–32%-ə çatır [3].     Kəskin qanitirmə lipidlərin peroksidləşməsi proseslərini (LPO) sürətlən-dirərək antioksidant müdafiənin...

Ətraflı oxu


KLİNİK FUNKSİONAL SİNİFİNDƏN ASILI OLARAQ, XRONİK DESTRUKTİV VƏRƏMLİ XƏSTƏLƏRDƏ ÜRƏK RİTMİNİN VƏ KEÇİRİCİLİYİNİN POZULMASI.

26-05-2016

style="text-align: left;" align="center">Açar sözlər: klinik-funksional sinif (KFS), xarici tənəffüs funksiyası (XTF), sağ mədəciyin ön-arxa divarının ölçüsü (SM, ÖADÖ)      Xronik destruktiv ağciyər vərəmi olan xəstələrdə ürək ritminin və keçiriciliyinin pozulması bu kateqoriyaya aid olan şəxslərdə ağciyərdən kənar ölüm səbəbləri riskinin böyük olması...

Ətraflı oxu


ÜRƏYİN XRONİK İŞEMİK XƏSTƏLİYİ ZAMANI QANDA MAGNEZİUMUN SƏVİYYƏSİ İLƏ ENDOTELİN FUNKSİONAL VƏZİYYƏTİ ARASINDAKI ƏLAQƏNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

20-05-2016

class="Gvdemetni0" style="text-align: left;" align="center">Maqnezium (Mg++) orqanizmdə əsas biogen elementlərdən biri olub miqdarına görə natrium, kalium və kalsiumdan sonra 4-cü yeri, hüceyrədəki miqdarına görə isə kaliumdan sonra 2-ci yeri tutur. Mg++-un mütləq çəkisi orqanizmdə 21-28 qr təşkil edir. Bu elektrolit ən çox - 60%- sümüklərdə, 20%- əzələlərdə, 19%- digər toxuma və hüceyrələrdə, 1% isə...

Ətraflı oxu


AŞAĞI ATIM FRAKSİYASI OLAN SOL MƏDƏCİK ANEVRİZMALI XƏSTƏLƏRDƏ ANEVRİZMA TƏMİRİNDƏN SONRA EXOKARDİYOQRAFİYA NƏTİCƏLƏRİ.

16-05-2016

class="GvdeA">      Ön üz, apeks, bəzən də posterior divarda əmələ gələn sol mədəcik çapıq toxumasınının çoxu rezeksiya edilməsi mümkün olmayan septuma da təsir edir. Reperfuzya həyata geçirilməzsə akinetik və ya diskinetik bir anevrizmanın yaranmasına səbəb olur. Miyokard yığıldığında enerjinin anevrizma içində itməsi ilə strok həcim və kardiyak output düşərkən sonradan sağlam...

Ətraflı oxu


123...8910...131415

Digər jurnal və qəzetlər