İ. A. Sultanova

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

EKZOGEN-KONSTITUSİONAL TİPLİ PİYLƏNMƏ OLAN QADINLARDA REPRODUKTİV VƏ SOMATİK SAĞLAMLIĞIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

22-02-2017

style="text-align: left;" align="center">     Piylənmə sosial cəhətdən ən əhəmiyyətli xəstəlik olub, epidemiya miqyasını almışdır (ÜST göstəricilərinə əsasən). Bir sıra epidemioloji tədqiqatların nəticələrindən məlum olmuşdur ki, Avropada piylənmə olan xəstələr populyasiyası 30%, artıq bədən çəkisi olan 25% təşkil edir [1,2].     Piylənmə-xronik çoxfaktorlu xəstəlik olub, piy toxumalarının...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər