MİKOZLARİN EPİDEMİOLOGİYASINDA VƏ YAYILMASINDA RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ VƏ ZAMAN SIRALARININ TƏDQİQİ

10-02-2017


Müəlliflər:
S.H. Kərimov
G. G. Abdullayeva
A.H. Mirzəyev

Digər jurnal və qəzetlər