PERİNATAL ASFİKSİYA KEÇİRMIŞ YENİDOĞULANLARDA POLİORQAN ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNİN ERKƏN DİAQNOSTİKASI VƏ GEDİŞİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI

23-10-2017

...

Ətraflı oxu


ОБОСНОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ ПРЕПАРАТОМ «УЛИПРИСТАЛ АЦЕТАТ» ПО ДАННЫМ ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

22-10-2017

...

Ətraflı oxu


ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МИОМЫ МАТКИ

20-10-2017

...

Ətraflı oxu


КОРРЕКЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА ПРИ β-ТАЛАССЕМИИ КОМБИНИРОВАННЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

19-10-2017

...

Ətraflı oxu


AĞIR METALLARIN CANLI ORQANİZMƏ TƏSİRİ

18-10-2017

...

Ətraflı oxu


GÜYƏNƏ MEYVƏLƏRİNİN SAPONİN TƏRKİBİNİN TƏDQİQİ

16-10-2017

...

Ətraflı oxu


ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ, ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

16-10-2017

...

Ətraflı oxu


HELİCOBACTER PYLORİ MİKROORQANİZMİNİN MİKROBİOOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ EPİDEMİOLOGİYASI

12-10-2017

...

Ətraflı oxu


РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ

12-10-2017

...

Ətraflı oxu


ОЦЕНКА КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

11-10-2017

...

Ətraflı oxu


1234...313233

Digər jurnal və qəzetlər