ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

03-05-2016

...

Ətraflı oxu


KƏSKİN XOLESİSTİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ LAPAROSKOPİK XOLESİSTEKTOMİYA

25-04-2016

...

Ətraflı oxu


ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ, ГАММА-ГЛУТАИМЛТРАНСФЕРАЗЫ И БИЛИРУБИНА НА РАЗВИТИЕ КОЛЛАТЕРАЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ТОТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ.

24-04-2016

...

Ətraflı oxu


БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ

07-04-2016

...

Ətraflı oxu


MİOKARD İNFARKTINDAN SONRA VƏ STENT QOYULMUŞ STENOKARDİYASI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ İMMUN STATUS VƏ İLTİHABIN KLİNİKİ ƏHƏMİYYƏTİ

04-04-2016

       ...

Ətraflı oxu


ÇOXSAYLI MİELOMANIN ETİOPATOGENETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

29-03-2016

...

Ətraflı oxu


QADINLARDA RAST GƏLİNƏN UROGENİTAL İNFEKSİYALARDA VƏ HAMİLƏLİK PATOLOGİYALARINDA MİKOPLAZMALARIN ROLU

17-03-2016

...

Ətraflı oxu


КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В СЫРЬЕ РАСТЕНИЙ PHLOMİS PUNGENS WİLLD. И PHLOMIS CAUCASICA RECH. FIL.

17-03-2016

...

Ətraflı oxu


ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ГИПЕРАКТИВНЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЁМ ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ.

01-03-2016

...

Ətraflı oxu


СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАТОЛОГИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

25-02-2016

...

Ətraflı oxu


123456789

Digər jurnal və qəzetlər