СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ТРАВМ НОСА У ЖИВЫХ ЛИЦ

17-03-2017

...

Ətraflı oxu


Тагизаде Зарангиз Алигулу гызы 90 лет

16-03-2017

...

Ətraflı oxu


ПРИЧИНЫ И ЧАСТОТА ЭПИЗОДОВ ГЕМОРРАГИИ И ЕЕ РИСКА ТРЕБУЮЩИХ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ГЕМОФИЛИИ

15-03-2017

...

Ətraflı oxu


"ÇƏNƏ SINIQLARI ZAMANI YERLİ VƏ ÜMUMİ QEYRİ-SPESİFİK REZİSTENTLİYİN MÜALİCƏNİN MÜXTƏLİF ETAPLARINDA ÖYRƏNİLMƏSİ"

13-03-2017

...

Ətraflı oxu


İKİLİ UŞAQLIQ BOYNU İLƏ UŞAQLIQ VƏ UŞAQLIQ YOLU ÇƏPƏRİNİN BİRGƏ ANOMALİYASI

10-03-2017

...

Ətraflı oxu


ÜZ-ÇƏNƏ NAHİYYƏSİNİN REKONSTRUKTİV CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLARINDA LAZER DOPPLER FLOUMETRİYA (LDF) MÜAYİNƏ ÜSULUNDAN İSTİFADƏ ETMƏK PERSPEKTİVLƏRİ

07-03-2017

...

Ətraflı oxu


HELMİNTOZLARIN İMMUNOLOGİYASININ MÜASİR PROBLEMLƏRİ

03-03-2017

...

Ətraflı oxu


ŞƏKƏRLİ DİABET DÜNYADA YAYILMASI

02-03-2017

...

Ətraflı oxu


ЛИМФОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ АТОРВАСТАТИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

02-03-2017

...

Ətraflı oxu


ФУНКЦИЯ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ИБС У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2 И ПРИ ЕГО СОЧЕТАНИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

02-03-2017

...

Ətraflı oxu


123456...222324

Digər jurnal və qəzetlər